[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sources-lists para debian sargeEn/na Joan Alfonso ha escrit:
> Hola a tots.
> M'acabe d'instal·lar la sarge i necessite què em digueu les sources per 
> posar-les al  /etc/apt/sources-lists.
> 
> Àu.
> 

No se si estan bé o  falta/sobra alguna, però jo tinc aquestes al meu
suurces.list (comentades ja que tinc testng/unstable):

#
# Debian stable
#
deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb http://ftp.fr.debian.org/debian-non-US/ stable/non-US main contrib
non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian-non-US/ stable/non-US main
contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free

Salut...
-- 
Carles

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: