[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: openoffice help en catalàOn Fri, Nov 19, 2004 at 12:35:01AM +0100, Josep Lloret Bosch wrote:
> A sid en català, si demano la ajuda del openoffice no surt res...
> Tampoc he vist cap paquet d'ajuda en català: he instal·lat l'ajuda en 
> castellà, però tampoc no em surt...
> ¿Com s'arregla?¿O no es pot?

L'ajuda d'OOo no està traduïda encara. Segurament ho estarà per a la
versió 2.0.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: