[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mldonkey m'atura la màquinaOn dv, 2004-08-13 at 22:20, Ricard wrote:
> > Prova de
> > limitar la cpu i la memoria ram de l'usuari que executa el mldonkey. 
> 
> Sembla una bona idea, però, ejem..., com es fa això? (soc novatillo...)

Dons no és gens dificil, mira't l'arxiu /etc/security/limits.conf, si et
llegeixes els comentaris q et porta l'arxiu, ja veuras com fer-ho, és
afegir 1a linia per la memòria i 1a per la cpu.

Sort!

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: