[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Notícia confusa sobre programari lliure a la UPCVaja, el mateix dubte que em va sorgir quan va aparéixer la notícia...  :)

http://wiki.xosi.net/index.php/ICAD-T

Quim

Orestes Mas i Casals wrote:
No sé d'on surt això de que l'intellicad és programari lliure. Intellicad (www.intellicad.org) és un consorci d'entitats dedicades a fer el desenvolupament cooperatiu de programari de CAD, però pel que sé és tancat als membres del consorci. Potser comparteixen el codi font, però només entre ells. De programari lliure res de res.

Algu pot confirmar aquesta versió?

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: