[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian Package of the Dayhttp://www.livejournal.com/users/debaday/

Cada dia un paqet Debian és seleccionat i comentat. Molt interessant per a ignorants com jo. :)

Quim

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: