[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Xarxa d'Observació de la Societat de la InformacióA veure què us sembla això:

Xarxa d'Observació de la Societat de la Informació
http://wiki.puntbarra.com/index.php/Main/XarxadObservaciodelaSocietatdelaInformacio

És un text de presentació del projecte que s'està debatent. Al final teniu enllaços als llocs de debat.

Si voleu veure on va començar la història:

Constituïm una xarxa d'observació de la societat de la informació a Catalunya?
http://puntbarra.com/node/view/1943

Us agrairem que en feu difusió, quants més siguem més útil serà això.

Quim

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: