[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: oggencOn Wed, 2004-03-17 at 17:19, laupri@ono.com wrote:
> Hola a tots
> 
> Tinc un problemeta/dubte amb uns ogg que he creat. Me sembla que tenen
> un tamany final massa voluminos per lo que son, per la qual cosa voldria
> reduir-los la qualitat de so. Com ho puc fer?

De 'man oggenc' (==RTFM :-) )
-q n, --quality=n
És a dir, que pots indicar-ho al oggenc amb el flag -q, que va de -1
(dolent) al 10 (bo), amb 3 per defecte, al qual pots entrar nombres
fraccionaris.

Segons el tipus d'àudio que tinguis, però, potser t'interessen altres
formats lliures, del mateix projecte que l'Ogg-Vorbis:
- Flac (http://flac.sourceforge.net), compressió sènse pèrdua [no com
Ogg/Vorbis]
- Speex (http://www.speex.org), si és veu paralda

albert...

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: