[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: PARAULA NO TROBADA
Envia un mail al institut d'estudis catalans que per això estan, això es la
llista de debian en català.


Ells sabran ajudarte.

Més informació a:

http://www.iecat.net

Salutacions

-----Mensaje original-----
De: Montserrat Machado Rovira [mailto:machadorm@diba.es] 
Enviado el: lunes, 16 de febrero de 2004 10:45
Para: debian-user-catalan@lists.debian.org
Asunto: PARAULA NO TROBADA
			Tinc un problema amb la paraula SCALEXTRIX o
escalextric o no u sé


			El meu correu electrònic es machadorm@diba.es

			Cordialment,

			Montserrat,


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: