[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Transparències instal.lació de Debian



On Sat, Feb 14, 2004 at 11:43:44AM +0100, Carles Pina i Estany wrote:
> Algú sap d'algun lloc on hi hagi, gràficament, captures de pantalla de
> una instal.lació de Debian?

Alguns resultats[1]:
http://linux.binarystorm.net/gnu-debian/
http://people.debian.org/~psg/ddg/node185.html

[1]http://images.google.com/images?
q=debian+installer+OR+installation&imgsz=xlarge&num=8&filter=0

-- 
ernest



Reply to: