[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hola a tothomHola Jordi!

On Thu, Feb 05, 2004 at 09:22:44AM +0100, Jordi Fernández Mora wrote:
> Hola, acabo d'afegirme a aquesta llista per ajudar a les traduccions, encara
> haig de mirarme tota la documentació de com funcioneu i/o gestioneu les
> traduccions. Espero poder col.laborar el més aviat possible.

La llista de traduccions és en realitat debian-l10n-catalan :)

Aquesta l'utilitza per comentar dubtes d'usuaris i coses de Debian en
general.

Benvingut!

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: