[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Consultes... com no!Hola, llista!

Tinc dues consultes a fer:

+ Algú sao quina és la manera menys dolorosa de passar-se a 2.6 del kernel Linux? Tot el que he vist està basat en versions beta, que deu funcionar bastant bé, m'agradaria saber de primera mà algú que ho hagi fet directament sobre la 'stable release'.

+ Em vaig comprar un port IrDA via USB i no acabo de saber com fer-lo funcionar (i sé de bona font que funciona). El primer problema que em dóna és que no pot carregar el mòdul 'usb-uhci':

/lib/modules/2.4.22-1-686/kernel/drivers/usb/host/usb-uhci.o: init_module: No such device
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
      You may find more information in syslog or the output from dmesg
/lib/modules/2.4.22-1-686/kernel/drivers/usb/host/usb-uhci.o: insmod /lib/modules/2.4.22-1-686/kernel/drivers/usb/host/usb-uhci.o failed
/lib/modules/2.4.22-1-686/kernel/drivers/usb/host/usb-uhci.o: insmod usb-uhci failed

no sé veure-hi res al sislog, al dmesg hi ha:
usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 21:22:19 Sep 27 2003
usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver

però el 'lsmod' no em llista 'usb-uhci' sinó 'uhci'. algú coneix la diferència? Sap com solucionar-ho? On puc tenir el problema?

Moltes gràcies,
albert...

Attachment: pgp_0UqLMphYR.pgp
Description: PGP signature


Reply to: