[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

paquets de mozilla en català per a 1.5Hola,

L'equip del navegador de Softcatalà ha fet una versió de la traducció
que és candidata a ser la final per a 1.5. He ficat paquets de Debian a
http://people.debian.org/~jordi/debian/, que també és apt-getable, com
sempre.

No puc assegurar que aquesta serà la versió que es puje a
Debian, depén de si Softcatalà treu una nova versió d'ací al cap de
setmana, cosa que no sembla massa probable a no ser que es troben
errades greus.

Bé, si trobeu coses, digueu-ho per la llista de Debian.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: