[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SargeOn Thu, Jul 31, 2003 at 11:55:17AM +0200, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> algú sap quan (mes o meys) podria sortir la Sarge com a estable?

Ni idea, però falta un ou :)

Encara queden 800 bugs crítics i pujant (encara que quan la cosa es pose
seria, simplement s'eliminarà la reòstia de paquets de sarge amb errors
i punt, si no s'arreglen a temps), l'instal·lador no està ni en beta, i
el més important, la traducció d'APT no està acabada!

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpxD9S1VyTHS.pgp
Description: PGP signature


Reply to: