[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: Pàgina web amb el Composer de Mozilla no funciona amb el IExplorer enWindowsA Dimarts 01 Juliol 2003 01:17, Josep-Antoni Ysern va escriure:
>  quanta: Depends: kdelibs4 (>= 4:3.2.0)
>      Depends: kde-cvs-snapshot but it is not going to be installed

 El problema rau aquí. Estàs usant una cadena al teu sources.list per a la 
versió HEAD de KDE. En resum: Deus tindre el sistema fet un nyap de versions.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-

Attachment: pgpCQQn1BPaZR.pgp
Description: signature


Reply to: