[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Continuant Instal.lant Debian...On Mon, Jan 27, 2003 at 09:34:51PM +0100, Josep wrote:
> > Per`o el que encara no he aconseguit es poder escriure accents al
> > Mozilla. Encara que si els escric en la consola i ho enganxo al
> > Mozilla no hi ha problema ex: títòl. Algu li ha passat quelcom igual?
> Tens el western (ISO-8859-15) posat?, també hi ha el paquet mozilla-locale-ca 
> que no se si et farà falta.

No fa falta, no. Això és només per a tindre els menús i tal en català.

Carles: quin locale estàs utilitzant? Fica "locales" en una terminal de
les X per a comprovar-ho.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgp1QbLmzwA_m.pgp
Description: PGP signature


Reply to: