[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: KDE 2.2On Tue, Aug 14, 2001 at 07:04:08PM +0200, Antoni Bella Perez wrote:
>  Vaja aquesta si que no me la pensaba tothom ha publicat el KDE per a la 
> seva distribució menys Debian. Segur que la compilaran per a Potato però la 
> llista de correu avui em bé deserta. En sabeu res?

Si preguntes per que KDE no està en Potato, és per temes de llicencies:
KDE és GPL, i QT2 era QPL, que tenia un parell de clausules
incompatibles amb la GPL. Com Qt no són llbireries de sistema (com la
glibc), KDE estava violant la seua propia llicencia.
Troll Tech va ficar Qt2 baix la doble llicencia QPL i GPL poc després
d'alliberarse Potato.

El maintainer de KDE, RevKrusty, manté paquets de KDE2 per Potato.

http://kde.tdyc.com/

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgp2tqM8HAxPj.pgp
Description: PGP signature


Reply to: