[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#468563: marked as done ([INTL:fi] Updated Finnish translation of the debconf templates)Your message dated Sat, 22 Mar 2008 13:02:03 +0000
with message-id <E1Jd3MJ-00035i-9A@ries.debian.org>
and subject line Bug#468563: fixed in openssh 1:4.7p1-5
has caused the Debian Bug report #468563,
regarding [INTL:fi] Updated Finnish translation of the debconf templates
to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what this
message is talking about, this may indicate a serious mail system
misconfiguration somewhere. Please contact owner@bugs.debian.org
immediately.)


-- 
468563: http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=468563
Debian Bug Tracking System
Contact owner@bugs.debian.org with problems
--- Begin Message ---
Package: openssh
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include attached updated translation file fi.po to the package.

Regards,
Esko Arajärvi
# translation of fi.po to Finnish
# openssh translation
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Matti Pöllä <mpo@iki.fi>, 2004-2005.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openssh\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openssh@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-11 00:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-29 16:21+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid "Generate a new configuration file for OpenSSH?"
msgstr "Luodaanko OpenSSH:lle uusi asetustiedosto?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid "This version of OpenSSH has a considerably changed configuration file from the version shipped in Debian 'Potato', which you appear to be upgrading from. This package can now generate a new configuration file (/etc/ssh/sshd.config), which will work with the new server version, but will not contain any customizations you made with the old version."
msgstr "Tämän OpenSSH:n version käyttämän asetustiedoston muoto poikkeaa huomattavasti Debianin ”Potato”-julkaisun mukana toimitetusta versiosta, jota olet päivittämässä. Uusi asetustiedosto (/etc/ssh/sshd.config) voidaan luoda nyt. Uudet asetukset toimivat uuden palvelinversion kanssa, mutta vanhaan versioon itse tehdyt muokkaukset menetetään."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid "Please note that this new configuration file will set the value of 'PermitRootLogin' to 'yes' (meaning that anyone knowing the root password can ssh directly in as root). Please read the README.Debian file for more details about this design choice."
msgstr "Uudessa asetustiedostossa muuttujan ”PermitRootLogin” arvo on ”yes” (tarkoittaen, että kuka tahansa pääkäyttäjän salasanan tietävä voi kirjautua suoraan ssh:n avulla pääkäyttäjänä). Lisätietoja tästä valinnasta löytyy (englanniksi) tiedostosta README.Debian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid "It is strongly recommended that you choose to generate a new configuration file now."
msgstr "Uuden asetustiedoston luominen nyt on erittäin suositeltavaa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:2001
msgid "Do you want to risk killing active SSH sessions?"
msgstr "Haluatko ottaa riskin, että aktiiviset SSH-istunnot tapetaan?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:2001
msgid "The currently installed version of /etc/init.d/ssh is likely to kill all running sshd instances. If you are doing this upgrade via an SSH session, you're likely to be disconnected and leave the upgrade procedure unfinished."
msgstr "Tiedoston /etc/init.d/ssh asennettuna oleva versio tappaa todennäköisesti kaikki käynnissä olevat sshd-prosessit. Jos teet tätä päivitystä ssh-yhteyden yli, yhteytesi luultavasti katkeaa ja päivitysprosessi keskeytyy."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:2001
msgid "This can be fixed by manually adding \"--pidfile /var/run/sshd.pid\" to the start-stop-daemon line in the stop section of the file."
msgstr "Tämä voidaan korjata lisäämällä merkkijono ”--pidfile /var/run/sshd.pid” kyseisen tiedoston stop-osion start-stop-daemon-riville."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:3001
msgid "New host key mandatory"
msgstr "Uusi konekohtainen avain pakollinen"

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:3001
msgid "The current host key, in /etc/ssh/ssh_host_key, is encrypted with the IDEA algorithm. OpenSSH can not handle this host key file, and the ssh-keygen utility from the old (non-free) SSH installation does not appear to be available."
msgstr "Olemassa oleva konekohtainen avain /etc/ssh/ssh_host_key on salattu IDEA-algoritmilla. OpenSSH ei voi käsitellä tätä konekohtaista avaintiedostoa, eikä vanhan (ei-vapaan) SSH-asennuksen ssh-keygen-ohjelmaa löydy."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:3001
msgid "You need to manually generate a new host key."
msgstr "Uuden konekohtaisen avaimen (host key) luominen on tarpeen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:4001
msgid "Disable challenge-response authentication?"
msgstr "Poistetaanko haaste-vaste-autentikointi käytöstä?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:4001
msgid "Password authentication appears to be disabled in the current OpenSSH server configuration. In order to prevent users from logging in using passwords (perhaps using only public key authentication instead) with recent versions of OpenSSH, you must disable challenge-response authentication, or else ensure that your PAM configuration does not allow Unix password file authentication."
msgstr "OpenSSH-palvelimen nykyisissä asetuksissa salasana-autentikointi näyttää olevan poissa käytöstä. Estääksesi kirjautumiset salasanaa käyttäen (esim. salliaksesi kirjautumisen vain julkista avainta käyttäen), OpenSSH:n uusissa versioissa haaste-vaste-autentikointi tulee poistaa käytöstä tai muutoin varmistaa, että PAM-asetukset eivät salli Unixin salasanatiedostoon perustuvaa autentikointia."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:4001
msgid "If you disable challenge-response authentication, then users will not be able to log in using passwords. If you leave it enabled (the default answer), then the 'PasswordAuthentication no' option will have no useful effect unless you also adjust your PAM configuration in /etc/pam.d/ssh."
msgstr "Jos poistat haaste-vaste-autentikoinnin käytöstä, käyttäjät eivät voi kirjautua käyttäen salasanaa. Jos jätät sen päälle (oletus), asetuksella ”PasswordAuthentication no” ei ole vaikutusta, ellet muuta myös PAM-asetuksia tiedostossa /etc/pam.d/ssh."

#~ msgid "Warning: you must create a new host key"
#~ msgstr "Varoitus: sinun tulee luoda uusi konekohtainen avain (host key)"
#~ msgid "Warning: telnetd is installed --- probably not a good idea"
#~ msgstr "Varoitus: telnetd on asennettu --- tämä ei liene hyvä idea"
#~ msgid ""
#~ "I'd advise you to either remove the telnetd package (if you don't "
#~ "actually need to offer telnet access) or install telnetd-ssl so that "
#~ "there is at least some chance that telnet sessions will not be sending "
#~ "unencrypted login/password and session information over the network."
#~ msgstr ""
#~ "On suositeltavaa joko poistaa telnetd-paketti (jos telnet-yhteyksien "
#~ "tarjoaminen \n"
#~ "ei ole tarpeellista) tai asentaa paketti telnetd-ssl, jotta "
#~ "salaamattomia \n"
#~ "käyttäjätunnuksia/salasanoja ja istunnon tietoja ei lähetettäisi verkon "
#~ "yli."
#~ msgid "Warning: rsh-server is installed --- probably not a good idea"
#~ msgstr "Varoitus: rsh-palvelin on asennettu --- tämä ei liene hyvä idea"
#~ msgid ""
#~ "having rsh-server installed undermines the security that you were "
#~ "probably wanting to obtain by installing ssh. I'd advise you to remove "
#~ "that package."
#~ msgstr ""
#~ "Rsh-palvelimen pitäminen vie pohjan turvallisuudelta, jota "
#~ "todennäköisesti \n"
#~ "halusit asentamalla ssh:n. Paketin poistaminen on suositeltavaa."
#~ msgid "Do you want ssh-keysign to be installed SUID root?"
#~ msgstr "Haluatko, että ssh-keysign asennetaan SUID root -oikeuksin?"
#~ msgid ""
#~ "You have the option of installing the ssh-keysign helper with the SUID "
#~ "bit set."
#~ msgstr "Voit valinnaisesti asentaa ssh-keysign-apuohjelman SUID-bitillä."
#~ msgid ""
#~ "If you make ssh-keysign SUID, you will be able to use SSH's Protocol 2 "
#~ "host-based authentication."
#~ msgstr ""
#~ "Jos SUID on päällä, voit käyttää SSH-protokollan version 2 "
#~ "konekohtaista \n"
#~ "todennusta."
#~ msgid ""
#~ "If in doubt, I suggest you install it with SUID. If it causes problems "
#~ "you can change your mind later by running:  dpkg-reconfigure ssh"
#~ msgstr ""
#~ "Jos olet epävarma, SUID-bitin käyttämistä suositellaan. Jos se "
#~ "aiheuttaa \n"
#~ "ongelmia, voit myöhemmin muuttaa mielesi komennolla \"dpkg-reconfigure ssh"
#~ "\"."
#~ msgid "Allow SSH protocol 2 only"
#~ msgstr "Salli ainoastaan SSH-protokollan versio 2"
#~ msgid ""
#~ "This version of OpenSSH supports version 2 of the ssh protocol, which is "
#~ "much more secure. Disabling ssh 1 is encouraged, however this will slow "
#~ "things down on low end machines and might prevent older clients from "
#~ "connecting (the ssh client shipped with \"potato\" is affected)."
#~ msgstr ""
#~ "Tämä OpenSSH:n versio tukee ssh-protokollan versiota 2, joka on "
#~ "huomattavasti \n"
#~ "turvallisempi. Protokollan ykkösversion käytöstä poistamista "
#~ "suositellaan, mutta \n"
#~ "se voi aiheuttaa toiminnan hitautta pienitehoisissa koneissa ja estää "
#~ "yhteyden \n"
#~ "ottamisen vanhemmilla asiakasohjelmilla. (Tämä koskee mm. Debian \"potaton"
#~ "\":n \n"
#~ "mukana toimitettua ssh-asiakasohjelmaa.)"
#~ msgid ""
#~ "Also please note that keys used for protocol 1 are different so you will "
#~ "not be able to use them if you only allow protocol 2 connections."
#~ msgstr ""
#~ "Huomaa myös, että version 1 kanssa käytetyt avaimet ovat erilaisia, "
#~ "joten \n"
#~ "et voi käyttää niitä, jos sallit yhteydet vain versiolla 2."
#~ msgid ""
#~ "If you later change your mind about this setting, README.Debian has "
#~ "instructions on what to do to your sshd_config file."
#~ msgstr ""
#~ "Jos muutat myöhemmin mielesi tämän asetuksen suhteen, tiedostossa \n"
#~ "README.Debian on ohjeet tiedoston sshd_config muokkaamiseen."
#~ msgid "ssh2 keys merged in configuration files"
#~ msgstr "ssh2-avaimet yhdistetty asetustiedostoissa"
#~ msgid ""
#~ "As of version 3 OpenSSH no longer uses separate files for ssh1 and ssh2 "
#~ "keys. This means the authorized_keys2 and known_hosts2 files are no "
#~ "longer needed. They will still be read in order to maintain backwards "
#~ "compatibility"
#~ msgstr ""
#~ "OpenSSH:n versio 3 ei enää käytä erillisiä tiedostoja ssh1- ja ssh2-"
#~ "avaimille. \n"
#~ "Tästä johtuen tiedostoja authorized_keys2 ja known_hosts2 ei enää "
#~ "tarvita. \n"
#~ "Tiedostot silti luetaan, jotta yhteensopivuus vanhempiin versioihin "
#~ "säilyy."
#~ msgid "NOTE: Forwarding of X11 and Authorization disabled by default."
#~ msgstr ""
#~ "HUOMAA: X11:n ja valtuuksien (Authorization) edelleenlähettäminen on \n"
#~ "oletusarvoisesti pois käytöstä."
#~ msgid ""
#~ "For security reasons, the Debian version of ssh has ForwardX11 and "
#~ "ForwardAgent set to ``off'' by default."
#~ msgstr ""
#~ "Turvallisuussyistä Debianin ssh:ssa muuttujilla ForwardX11 ja \n"
#~ "ForwardAgent on oletuksena arvo \"off\"."
#~ msgid ""
#~ "You can enable it for servers you trust, either in one of the "
#~ "configuration files, or with the -X command line option."
#~ msgstr ""
#~ "Voit sallia sen luotetuille palvelimille joko asetustiedostossa tai\n"
#~ "komentorivillä käyttämällä -X -valitsinta."
#~ msgid "More details can be found in /usr/share/doc/ssh/README.Debian"
#~ msgstr "Lisätietoja tiedostossa /usr/share/doc/ssh/README.Debian"
#~ msgid "Do you want to run the sshd server?"
#~ msgstr "Haluatko ajaa sshd-palvelinta?"
#~ msgid "This package contains both the ssh client, and the sshd server."
#~ msgstr "Tämä paketti sisältää ssh-asiakasohjelman ja sshd-palvelimen."
#~ msgid ""
#~ "Normally the sshd Secure Shell Server will be run to allow remote logins "
#~ "via ssh."
#~ msgstr ""
#~ "Normaalisti sshd-palvelinta käytetään ssh-etäyhteyksien tarjoamiseen."
#~ msgid ""
#~ "If you are only interested in using the ssh client for outbound "
#~ "connections on this machine, and don't want to log into it at all using "
#~ "ssh, then you can disable sshd here."
#~ msgstr ""
#~ "Jos haluat ottaa ssh-yhteyksiä vain ulos tältä koneelta etkä halua "
#~ "ottaa \n"
#~ "tähän koneeseen ssh-yhteyksiä muualta, voit poistaa sshd:n käytöstä."
#~ msgid "Environment options on keys have been deprecated"
#~ msgstr "Avaimien ympäristövalitsimia ei enää käytetä"
#~ msgid ""
#~ "This version of OpenSSH disables the environment option for public keys "
#~ "by default, in order to avoid certain attacks (for example, LD_PRELOAD). "
#~ "If you are using this option in an authorized_keys file, beware that the "
#~ "keys in question will no longer work until the option is removed."
#~ msgstr ""
#~ "Tässä OpenSSH-versiossa julkisten avaimien ympäristövalitsin on poissa \n"
#~ "käytöstä, jotta tietynlaisilta hyökkäyksiltä vältyttäisiin (esim. "
#~ "LD_PRELOAD). \n"
#~ "Jos käytät tätä valitsinta authorized_keys-tiedostossa, huomioi, että \n"
#~ "nämä avaimet eivät toimi niin kauan kuin valitsinta ei poisteta."
#~ msgid ""
#~ "To re-enable this option, set \"PermitUserEnvironment yes\" in /etc/ssh/"
#~ "sshd_config after the upgrade is complete, taking note of the warning in "
#~ "the sshd_config(5) manual page."
#~ msgstr ""
#~ "Ottaaksesi tämän toiminnon uudelleen käyttöön, lisää tiedostoon \n"
#~ "/etc/ssh/sshd_config rivi \"PermitUserEnvironment yes\" kun päivitys on "
#~ "valmis. \n"
#~ "Huomioi varoitus man-ohjesivuilla sshd_config(5)."


--- End Message ---
--- Begin Message ---
Source: openssh
Source-Version: 1:4.7p1-5

We believe that the bug you reported is fixed in the latest version of
openssh, which is due to be installed in the Debian FTP archive:

openssh-client-udeb_4.7p1-5_i386.udeb
 to pool/main/o/openssh/openssh-client-udeb_4.7p1-5_i386.udeb
openssh-client_4.7p1-5_i386.deb
 to pool/main/o/openssh/openssh-client_4.7p1-5_i386.deb
openssh-server-udeb_4.7p1-5_i386.udeb
 to pool/main/o/openssh/openssh-server-udeb_4.7p1-5_i386.udeb
openssh-server_4.7p1-5_i386.deb
 to pool/main/o/openssh/openssh-server_4.7p1-5_i386.deb
openssh_4.7p1-5.diff.gz
 to pool/main/o/openssh/openssh_4.7p1-5.diff.gz
openssh_4.7p1-5.dsc
 to pool/main/o/openssh/openssh_4.7p1-5.dsc
ssh-askpass-gnome_4.7p1-5_i386.deb
 to pool/main/o/openssh/ssh-askpass-gnome_4.7p1-5_i386.deb
ssh-krb5_4.7p1-5_all.deb
 to pool/main/o/openssh/ssh-krb5_4.7p1-5_all.deb
ssh_4.7p1-5_all.deb
 to pool/main/o/openssh/ssh_4.7p1-5_all.debA summary of the changes between this version and the previous one is
attached.

Thank you for reporting the bug, which will now be closed. If you
have further comments please address them to 468563@bugs.debian.org,
and the maintainer will reopen the bug report if appropriate.

Debian distribution maintenance software
pp.
Colin Watson <cjwatson@debian.org> (supplier of updated openssh package)

(This message was generated automatically at their request; if you
believe that there is a problem with it please contact the archive
administrators by mailing ftpmaster@debian.org)


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Format: 1.7
Date: Sat, 22 Mar 2008 12:37:00 +0000
Source: openssh
Binary: openssh-client openssh-server ssh ssh-krb5 ssh-askpass-gnome openssh-client-udeb openssh-server-udeb
Architecture: source all i386
Version: 1:4.7p1-5
Distribution: unstable
Urgency: low
Maintainer: Debian OpenSSH Maintainers <debian-ssh@lists.debian.org>
Changed-By: Colin Watson <cjwatson@debian.org>
Description: 
 openssh-client - secure shell client, an rlogin/rsh/rcp replacement
 openssh-client-udeb - secure shell client for the Debian installer (udeb)
 openssh-server - secure shell server, an rshd replacement
 openssh-server-udeb - secure shell server for the Debian installer (udeb)
 ssh    - secure shell client and server (metapackage)
 ssh-askpass-gnome - interactive X program to prompt users for a passphrase for ssh-ad
 ssh-krb5  - secure shell client and server (transitional package)
Closes: 463011 468563 471437
Changes: 
 openssh (1:4.7p1-5) unstable; urgency=low
 .
  * Recommends: xauth rather than Suggests: xbase-clients.
  * Document in ssh(1) that '-S none' disables connection sharing
   (closes: #471437).
  * Patch from Red Hat / Fedora:
   - SECURITY: Don't use X11 forwarding port which can't be bound on all
    address families, preventing hijacking of X11 forwarding by
    unprivileged users when both IPv4 and IPv6 are configured (closes:
    #463011).
  * Use printf rather than echo -en (a bashism) in openssh-server.config and
   openssh-server.preinst.
  * debconf template translations:
   - Update Finnish (thanks, Esko Arajärvi; closes: #468563).
Files: 
 ab0704790dd6cd1ed05c53acaa14618b 1104 net standard openssh_4.7p1-5.dsc
 de3876a70bacdad310f18fb41d50c900 187533 net standard openssh_4.7p1-5.diff.gz
 e882d86eee0e147f5e5c3692ea2c5aca 1040 net extra ssh_4.7p1-5_all.deb
 3cb62a15cd49e27929ac1371cebb9846 87866 net extra ssh-krb5_4.7p1-5_all.deb
 872c383e134dd329d23ab5323547736c 662368 net standard openssh-client_4.7p1-5_i386.deb
 f6ac89a0c92822ecd334a351c6de7ab8 245170 net optional openssh-server_4.7p1-5_i386.deb
 932310d414eaee6417206c08a351baed 95366 gnome optional ssh-askpass-gnome_4.7p1-5_i386.deb
 96618c089325bc509e85d079f7b8dd77 158528 debian-installer optional openssh-client-udeb_4.7p1-5_i386.udeb
 3aec92fd3244e7664eafd71d9f13d14c 169116 debian-installer optional openssh-server-udeb_4.7p1-5_i386.udeb
Package-Type: udeb

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)
Comment: Colin Watson <cjwatson@debian.org> -- Debian developer

iD8DBQFH5QB79t0zAhD6TNERAsfeAJ90FkbUrNM7wALBx8Hwi7KQ9R2dtwCghuTQ
al33pNJ1Vj4L3i5zBwgEDt8=
=WXOA
-----END PGP SIGNATURE-------- End Message ---

Reply to: