[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#73611: INWESTYCYJNE INTERESY w Ukrainie: 16-17 lutego 2008 r., Lwow, Hotel "Sputnik"  Międzynarodowe Centrum Informacyjno - Consultingowe, Kijów, Ukraina.
             + 38 (044) 4?5?5?9?9?9?9
Kto włada informacją - włada światem

               Serdecznie zapraszamy na
Międzynarodową Polsko - Ukraińską konferencję na temat
         "Polska - Ukraina: sami budujemy przyszłość"
              XXV Międzynarodowa konferencja

             INWESTYCYJNE INTERESY ZA GRANICą:
                Twoja firma na Ukrainie

           16-17 lutego 2008, Lwów, Hotel "Sputnik"
(zakwaterowanie od 15 lutego do 18 lutego 2008 roku roku)
? Aktualne informacje. Informacje handlowo-gospodarcze.
? Przepisy prawne, exportowo-importowe. ? W co warto inwestować na Ukrainie? Jak nabyć nieruchomość na firmę?
? Rozwój inwestycji w Ukrainie- terażniejszość i perspektywy

Program konferencji skierowany jest do:
*właścicieli i dyrektorów firm i przedstawicielstw, instytucji i organizacji* przedstawiciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,* kadry zarządzającej,* kierowników działów zbytu, * specjalistów w zakresie marketingu i handlu, zainteresowanych zbytem towarów i usług na Ukrainę, a także założeniem przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa, spółki, filii.

Konferencja prowadzona będzie w języki Rosyjskim, Ukraińskim z bezpośrednim tłumaczeniem na język Polski.

Ukraińskie przepisy są przychylne zagranicznym inwestorom. Utworzenie w tym kraju własnego przedstawicielstwa lub filii przedsiębiorstwa nie jest sprawą trudną, o ile oczywiście zna się obowiązujące przepisy w Ukrainie Osoba odpowiedzialna: Wiktoria Swięcicka - Dyrektor ds. współpracy z zagranicą - znajomość języka polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego. {Tel. + 38 (067) 5 0 6 0 1 1 0 } E-mail:vika@mail.zp.ua

Referenci konferencji: ? Specjalista z Ministerstwa Gospodarki Ukrainy; ? prawnicy; ? specjaliści z przepisów prawnych i gospodarczych, podatkowych na Ukrainie; ? przedstawicieli Banku ?Kredyt Bank?
? przedstawicieli Banku ?Raiffeisen Bank?
? windykatorzy

Program konferencji: 
1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Atrakcyjność inwestycyjna gospodarki ukraińskiej : tworzenie przedsiębiorstw produkcyjnych. Prawo ukraińskie - podstawąa każdej działalności. Organizacyjno-prawne aspekty stosunków   między państwem, a Inwestorem zagranicznym.
Stałe przedstawicielstwo nierezydenta na Ukrainie (w tym: tworzenie i rejestracja,   działalność, opodatkowywanie). Tworzenie przedsiębiorstw produkcyjnych.Zakładanie przedsiębiorstwa ze 100%  polskim kapitałem albo spółki polsko-ukraińskiej 
Kodeks Ziemski Ukrainy, zakup gruntu przez inwestora. Jak otrzymać działkę dla potrzeb działalności przedsiębiorczej albo produkcyjnej?
Jak uzyskać pozwolenie na długotrwałą arendę (użytkowania wieczystego) i jak wykupić nieruchomości? Jak prywatyzować ukraińskie przedsiębiorstwo (zakład, fabrykę) , które jest nierentowne. 2. Kontrola  celna i regulacje celne. 
Prawo celne - praktyczne omówienie zmian w 2008 roku, informacje dot. importu, eksportu oraz tranzytu,
podatki i opłaty, naliczane przy przewożeniu towarów przez granice celną
Tryb regulowania podatków i opłat
Metody określania wartości celnej towarów
Minimalna wartość celna
Składy celne. Tryby celne  - pojęcia i warunki stosowania kontroli dotyczącej  przemieszczenia towarów, w tym również związane z prawami własności intelektualnej.
Określenie kraju pochodzenia. Licencjonowanie i certyfikacja wwozu i wywozu oddzielnych typów towarów  - analiza praktyki, charakterystycznych pomyłek. świadectwo pochodzenia towarów. 
3. System bankowy na Ukrainie:otwieranie rachunku bankowego dla firm z kapitałem zagranicznym,procedura formułowania międzynarodowych umów handlowych i sposoby ich zabiezpieczenia, obowiązkowa forma kontraktów handlu zagranicznego,rozliczenia związane z operacjami eksportowo - importowymi. Główne wymagania zakonodawstwa walutowego na Ukrainie co do wykonania międzynarodowych tranzakcji.Zaciąganie kredytów zagranicznych przez podmioty gospodarcze.
Umowy i kontrakty międzynarodowe - tryb zawierania oraz sposoby negocjacji
*jak prawidłowo przygotować i zabezpieczyć umowy i kontrakty międzynarodowe? *jakie są metody rozstrzygania sporów z podmiotem zagranicznym? *jakie strategie negocjacyjne stosują partnerzy międzynarodowi i jak osiągnąć nad nimi przewagę?
Procedura zakładania rachunku bankowego firmy z kapitałem zagranicznym lub przedstawicielstwa na Ukrainie. Formy rozliczeń kontraktów handlu zagranicznego w Ukrainie. Transakcje bankowe.
Finanse i opodatkowanie przedsiębiorstw, exportu-importu na Ukrainie.
Sposoby działania w celu odzyskania wierzytelności z uwzględnieniem metod przyspieszania procesu spłaty i procedury sądowej.Metody sprawdzania rzetelności i wiarygodności płatniczej kontrahenta.Omówienie usług z zakresu zabezpieczania transakcji handlowych.świadczone usługi w zakresie usprawnienia postępowania egzekucyjnego.  
4.System podatkowy na Ukrainie.

Możliwość spotkania z przedstawicielami biznesu z Polski, Ukrainy - nie ma lepiej niż prawdziwa informacja o prowadzeniu biznesu z ust referentów-praktyków i doświadczonych biznesmenów.
Koszt uczestnictwa w konferencji (bez VAT - konferencja zagraniczna): 1900,00 zł

Wycieczka *Lwow - stare miasto 17 lutego 2008 roku

DOJAZD WŁASNY (samolot, pociąg, autobus, samochód prywatny - przy hotelu jest płatny parking)
Dla drugiego i trzeciego uczestnika z jednej firmy przewidywana jest zniżka - odpowiednio 5 i 7% .

W cenę wliczono:
* Pobyt w hotelu "Sputnik"*** - (zakwaterowanie od 15 lutego do 18 lutego 2008 roku)
* Obsługa na konferencji * Informacje i konsultacje na konferencji * Usługi tłumacza na konferencji - tłumaczenie wystąpień referentów * Śniadania, obiady i kolacje w restauracji hotelowej * Poczęstunek pod czas przerwy * Bankiet 16 lutego 2008 roku * Zbiór materiałów drukowanych "Warunki dostępu do rynku oraz inne niezbędne informacje dla polskich przedsiębiorców" * Wycieczka po Lwowie 17 lutego 2008 roku od 17.00 do 20.00.
SPOSÓB ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA:

Telefonicznie pod nr - 00 38 (067) 5 0 6 0 1 1 0  Wiktoria Swięcicka
( faks-automat)    00 38 (044) 4 5 5 9 3 1 4
( faks)        00 38 (044) 4 5 5 9 9 9 9

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, adres, NIP, IBAN, telefon, fax, ewentualnie e-mail, nazwisko i telefon osoby odpowiedzialnej za wyjazd, imiona i nazwiska uczestników i być wysłane faksem (automat) do organizatorów konferencji 00 38 (044) 4?5?5?9?3?1?4 (Ukraina, Kijów) Po wystawieniu faktury trzeba dokonać zapłaty za udział w konferencji przelewem na konto podane na fakturze.
UWAGA!!!
Jeżeli macie Państwo pytania związane z tematami, które będą poruszane na konferencji
prosimy o wcześniejsze przesłanie ich do organizatorów faksem : 00 38 (044) 4?5?5?9?9?9?9

P.S. W 2003-2007 roku na konferencjach i biznes spotkaniach organizowanych przez "ICIC" wzięło udział ponad 1000 firm z Polski i ponad 10000 firm z Ukrainy.
   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

FAKS: 00 38 (044) 4?5?5?9?9?9?9
               KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

Niniejszym, zgłaszam udział w Międzynarodowej konferencji

W dniach 16-17 lutego 2008 r., Lwów, Hotel "Sputnik"

1. Imię i nazwisko................................................................
Stanowiska .......................................................................
2. Imię i nazwisko................................................................
Stanowiska .......................................................................
3. Imię i nazwisko................................................................
Stanowiska .......................................................................
4. Imię i nazwisko................................................................
Stanowiska .......................................................................

Telefon Firmy.....................................................................
FAX Firmy.........................................................................
Telefon komórkowy uczestnika .....................................................
e-mail uczestnika ................................................................
Strona internetowa firmy ......................................................... e-mail firmy......................................................................

Nazwa firmy.......................................................................
NIP ..............................................................................
IBAN .............................................................................

Kod i nazwa miejscowości..........................................................
Ulica ............................................................................

Rodzaj działalności firmy.........................................................

..................................................................................

...........................................
data, miejscowość pieczątka i podpis

........................................................
Prezes/Dyrektor1) Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do organizatora niniejszego kwestionariusza 2) Wpłatę za konferencjie należy dokonać na podstawie wysłanego przez organizatorów rachunku
3) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania nieznacznych zmian w programie seminarium.


Wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy prośba wyslać ? E-mailem (vika@mail.zp.ua) ? faksem (+ 38 044 455 ? 99 - 99) ? faksem (+ 38 044 455 ? 93 - 14) faks-automat
Reply to: