[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ÉÎÓÔÁÌÌÑÃÉÑ ÎÁ MegaRAIDOn Fri, 14 May 2004 11:03:14 +0600
Turgay_Smirnov@kartel.kz wrote:

> 		äÏÂÒÙÊ ÄÅÎØ, áÌÅËÓÁÎÄÒ!
> 
> > óÔÁ×ÌÀ Debian 3.0 r2 Ó CD.
> > ÷ ËÏÍÐØÀÔÅÒÅ IDE-ÄÉÓË ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ. åÓÔØ ÔÏÌØËÏ ÐÌÁÔÁ MegaRAID Ó Ä×ÕÍÑ 
> > SCSI ×ÉÎÞÅÓÔÅÒÁÍÉ.
> > ðÒÉ ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ ÄÏÈÏÖÕ ÄÏ ÒÁÚÂÉÅÎÉÑ ÄÉÓËÁ - ÄÉÓË ÎÅ ÏÐÒÅÄÅÌÑÅÔÓÑ.
> > þÔÏ ÄÅÌÁÔØ?
> 
> åÓÌÉ Õ ×ÁÓ ËÁË É Õ ÍÅÎÑ Dell PowerEdge 1750, ÔÏ ÔÁÍ ÎÕÖÅÎ ÄÒÁÊ×ÅÒ MegaRAID2,
> ËÏÔÏÒÙÊ ÐÏÑ×ÉÌÓÑ × ÑÄÒÁÈ ÂÏÌÅÅ ÐÏÚÄÎÉÈ, ÞÅÍ 2.4.18. ÷ ÜÔÏÍ ÓÌÕÞÁÅ, ËÏÎÅÞÎÏ,
> ÍÏÖÎÏ ÎÁÊÔÉ ÚÁÇÒÕÚÏÞÎÙÊ ÉÍÉÄÖ, ÎÏ Ñ ×ÏÓÐÏÌØÚÏ×ÁÌÓÑ ÓÏ×ÅÔÏÍ åÌÅÎÙ åÇÏÒÏ×ÏÊ É
> ÓÄÅÌÁÌ Ó×ÏÊ rescue ÄÉÓË.
> 
> http://lists.debian.org/debian-russian/2004/03/msg00403.html
> 
> 

Á ÍÏÊ ÐÏÓÔ Ó ËÏÌÄÏ×ÁÎÉÅÍ ÎÁÄ ÇÕÇÌÏÍ ÐÒÏÉÇÎÏÒÉÍ...

http://lists.us.dell.com/pipermail/linux-poweredge/2003-November/016852.html
http://www.burgettsys.com/stories/58453/
Reply to: