[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: cdrecord-2.0Mime-Version: 1.0
X-Mailer: mPOP Web-Mail 2.19
X-Originating-IP: 194.44.216.19 via proxy mao-lan195.gluk.org [194.183.183.195]
Reply-To: "Egor Tur" <worldeb@ukr.net>
Content-Type: text/plain; charset=koi8-r
Content-Transfer-Encoding: 8bit

> b> >
> b> >ÞÔÏ ÄÅÌÁÔØ?
> b>
> b> ÇÏÌÏ×ÏÊ ÐÏÄÕÍÁÔØ. ld ÎÅ ÎÁÈÏÄÉÔ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ scg
> b>

> üÔ ÔÏ ÐÏÎÑÔÎÏ, ÇÄÅ ÅÅ ×ÚÑÔØ?
çÏÌÏ×Õ? :)

apt-get install cdrecord-devReply to: