[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Mplayer -vo ggi ðÒÉ ×Ù×ÏÄÅ ×ÉÄÅÏ ÞÅÒÅÚ ggi(× ËÏÎÓÏÌÅ) ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÅ ÎÁ ÜËÒÁÎÅ ÒÁÓÐÏÌÏÇÁÅÔÓÑ Þ£ÒÔ ÚÎÁÅÔ ËÁË. ìÅÞÉÔÓÑ ÔÏÌØËÏ Ó ÐÏÍÏÝØÀ -vop scale=400:300.
 éÚ-ÚÁ ÞÅÇÏ ÔÁË?

 éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÌÉÓØ: Debian2.2r6, Mplayer-0.90(pre10,rc1,rc2), ×ÉÄÅÏËÁÒÔÁ S3 Virge DX(2Mb)
                       - PPPetrReply to: