[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

НА: установил last perl 5.6.1 с исходников, а dpkg не видит.....é ÎÅ ÄÏÌÖÅÎ ×ÉÄÅÔØ. åÓÌÉ Õ ÔÅÂÑ ÅÓÔØ ËÁËÏÊ-ÌÉÂÏ ÐÁËÅÔ × tar.gz, ÔÏ ÅÇÏ
ÌÕÞÛÅ Ó ÐÏÍÏÝØÀ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ alien ÐÅÒÅÐÁËÏ×ÁÔØ × ÒÏÄÎÏÊ ÄÅÂÉÁÎÏ×ÓËÉÊ.
--------------------
å.÷. ðÏÎÏÍÁÒÅÎËÏ
ÔÅÌ. (0612)13-25-98


                                                      
          debian-russian-request@lists.                             
          debian.org              ëÏÍÕ:  Debian Russian List            
                             <debian-russian@lists.debian.org>         
          12.07.02 16:17            ëÏÐÉÑ:                      
          óÒÏË ÏÔ×ÅÔÁ ÄÌÑ: glorie      ôÅÍÁ:  ÕÓÔÁÎÏ×ÉÌ last perl 5.6.1 Ó ÉÓÈÏÄÎÉËÏ×, Á 
                             dpkg ÎÅ ×ÉÄÉÔ.....                
                                                      
Hi,

  ÕÓÔÁÎÏ×ÉÌ last perl 5.6.1 Ó ÉÓÈÏÄÎÉËÏ×, Á dpkg ÎÅ ×ÉÄÉÔ ÅÇÏ, ÚÁÔÅÍ
  ÐÏÐÙÔÁÌÓÑ ÒÕËÁÍÉ ÏÔÒÅÄÁËÔÉÔØ ÆÁÊÌ /var/lib/dpkg/available -- ÄÕÍÁÌ
  ÐÅÒÅÈÉÔÒÀ. ðÒÉ ÜÔÏÍ ÓÔÏÑÌÉ ×ÓÅ .deb ÐÁËÅÔÙ perl-5.005 ÄÏ ÎÁÞÁÌÁ
  ÕÓÔÁÎÏ×ËÉ perl 5.6.1. ÷ÓÅ ÐÕÔÉ ÕËÁÚÙ×ÁÌ ÓÔÁÒÙÅ, É × ÂÜÛÅ
  ÚÁÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÎÕÖÎÙÊ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÐÅÒÌ, ÎÏ ÐÏÞÅÍÕ-ÔÏ ÍÁÎÙ ÏÓÔÁÌÉÓØ
  ÓÔÁÒÙÅ, ÈÏÔÑ ÄÉÒÅËÔÏÒÉÑ ×ÒÏÄÅ ÂÙ ÔÁ ÖÅ ÂÙÌÁ ÕËÁÚÁÎÁ.... îÏ ÓÁÍÏÅ
  ÎÅÐÒÉÑÔÎÏÅ ËÏÎÅÞÎÏ, ÞÔÏ dpkg ÎÅ ×ÉÄÉÔ ÎÏ×ÙÊ ÐÅÒÌ((((((


úÁÒÁÎÅÅ ÓÐÓ.

RESPECT
--------==========

    Glorie  aka Tzunami2ThaBitz

    ========__________
everything will be perfect 2night & forever--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-russian-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org

-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-russian-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: