[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GPL && gccdim writes:
 
> á ×ÏÏÂÝÅ - ×ÉÄÅÌ ÌÉ ËÔÏ-ÎÉÂÕÄØ ÇÄÅ-ÎÉÂÕÄØ GPL É LGPL, ÔÏÌËÏ×Ï
> ÐÅÒÅ×ÅÄÅÎÎÙÅ ÎÁ ÒÕÓÓËÉÊ?
> üÔÏ ÂÙÌÏ ÂÙ ÈÏÒÏÛÉÍ ÏÔ×ÅÔÏÍ ÎÁ ×ÓÅ ÍÏÉ ×ÏÐÒÏÓÙ. :)

http://www.tecon.ru/soft/gplrus.htm
http://www.tecon.ru/soft/lgplrus.htm
http://www.tecon.ru/soft/gfdlrus.htm

ïÌÅÇReply to: