[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bindÏÎ ÓÁÍÙÊ É ÅÓÔØ

----- Original Message -----
From: "Dmitry Rojkov" <rojkov@piter.com>
To: <debian-russian@lists.debian.org>
Sent: 7 ÓÅÎÔÑÂÒÑ 2001 Ç. 14:30
Subject: Re: bind


>
>    On Fri, Sep 07, 2001 you wrote:
>
> > ÎÅ ÍÏÇÕ ÓÏÏÂÒÁÚÉÔØ ÐÏÞÅÍÕ ÐÅÒÉÏÄÉÞÅÓËÉ ÐÁÄÁÅÔ bind
> >
> > daemon.log
> > IP/TCP connection from [211.175.238.162].3792 (fd8)
> > IP/TCP connection from [211.175.238.162].3792 (fd9)
> >
> > my.log
> > IP/TCP connection from [211.175.238.162].2098 (fd 9)
> > datagram from [211.175.238.162].4340, fd 22, len 23
> > FORMERR IQuery message length off
> > ns_req: answer -> [211.175.238.162].4340 fd=22 id=43981 size=632 rc=1
> > datagram from [211.175.238.162].4340, fd 22, len 509
> > ns_req: TSIG verify failed - unknown key .
> > ns_req: answer -> [211.175.238.162].4340 fd=22 id=43981 size=533 rc=0
> >
> > ÎÁ ÜÔÏÍ ×ÓÅ ÚÁËÁÎÞÉ×ÁÅÔÓÑ
>
> ÂÉÎÄ ËÁËÏÊ ×ÅÒÓÉÉ? ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ 8.2.3
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-russian-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: