[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian 2.2 ื ๐ษิลาลðÒÉ×ÅÔ!

á ÎÅ ÚÎÁÅÔ ÌÉ ËÔÏ, ÇÄÅ × ðÉÔÅÒÅ ÍÏÖÎÏ ËÕÐÉÔØ ÐÏÌÎÙÊ Debian 2.2?

ôÏ ÅÓÔØ binary + source : main, contrib, non-free, non-us.
-- 
Alexander Zhuckov   zuav@int.spb.ru   2:5030/518.50Reply to: