[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

openldap: diff for NMU version 2.4.11-1+lenny2.1Dear maintainer,

The CVE identifiers in this bug are outstanding for the version in lenny.
The attached patch is a proposed NMU to fix this.

RT: Please consider the attached for oldstable. There is some .po noise
caused by debconf-updatepo being called during the package build. The
paches come from upstream's commits via Ubuntu.

If there are no objections, I will upload this package in the next couple
of days.

Thanks,

-- 
Jonathan Wiltshire                   jmw@debian.org
Debian Developer             http://people.debian.org/~jmw

4096R: 0xD3524C51 / 0A55 B7C5 1223 3942 86EC 74C3 5394 479D D352 4C51
diff -u openldap-2.4.11/debian/changelog openldap-2.4.11/debian/changelog
--- openldap-2.4.11/debian/changelog
+++ openldap-2.4.11/debian/changelog
@@ -1,3 +1,12 @@
+openldap (2.4.11-1+lenny2.1) oldstable; urgency=low
+
+ * Non-maintainer upload.
+ * Backport security fixes: (Closes: #617606)
+  - CVE-2011-1024 Authentication bypass in back-ldap
+  - CVE-2011-1081 DoS in modrdn operation
+
+ -- Jonathan Wiltshire <jmw@debian.org> Mon, 25 Jul 2011 13:40:32 +0100
+
 openldap (2.4.11-1+lenny2) stable-security; urgency=high
 
  * Fixes CVE-2010-0211 and CVE-2010-0212
diff -u openldap-2.4.11/debian/po/gl.po openldap-2.4.11/debian/po/gl.po
--- openldap-2.4.11/debian/po/gl.po
+++ openldap-2.4.11/debian/po/gl.po
@@ -10,6 +10,7 @@
 "PO-Revision-Date: 2008-05-08 20:39+0100\n"
 "Last-Translator: Jacobo Tarrio <jtarrio@debian.org>\n"
 "Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
+"Language: gl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
diff -u openldap-2.4.11/debian/po/ja.po openldap-2.4.11/debian/po/ja.po
--- openldap-2.4.11/debian/po/ja.po
+++ openldap-2.4.11/debian/po/ja.po
@@ -19,6 +19,7 @@
 "PO-Revision-Date: 2008-05-09 11:50+0900\n"
 "Last-Translator: Kenshi Muto <kmuto@debian.org>\n"
 "Language-Team: Japanese <debian-japanese@lists.debian.org>\n"
+"Language: ja\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
diff -u openldap-2.4.11/debian/po/fi.po openldap-2.4.11/debian/po/fi.po
--- openldap-2.4.11/debian/po/fi.po
+++ openldap-2.4.11/debian/po/fi.po
@@ -6,6 +6,7 @@
 "PO-Revision-Date: 2008-04-09 20:55+0200\n"
 "Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
 "Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
+"Language: fi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
diff -u openldap-2.4.11/debian/po/nl.po openldap-2.4.11/debian/po/nl.po
--- openldap-2.4.11/debian/po/nl.po
+++ openldap-2.4.11/debian/po/nl.po
@@ -19,6 +19,7 @@
 "PO-Revision-Date: 2008-05-08 12:42+0100\n"
 "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>\n"
 "Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
diff -u openldap-2.4.11/debian/po/sv.po openldap-2.4.11/debian/po/sv.po
--- openldap-2.4.11/debian/po/sv.po
+++ openldap-2.4.11/debian/po/sv.po
@@ -11,6 +11,7 @@
 "PO-Revision-Date: 2008-07-28 18:16+0200\n"
 "Last-Translator: Martin Ågren <martin.agren@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
+"Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
diff -u openldap-2.4.11/debian/po/cs.po openldap-2.4.11/debian/po/cs.po
--- openldap-2.4.11/debian/po/cs.po
+++ openldap-2.4.11/debian/po/cs.po
@@ -19,6 +19,7 @@
 "PO-Revision-Date: 2008-05-08 11:22+0200\n"
 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
diff -u openldap-2.4.11/debian/po/pt.po openldap-2.4.11/debian/po/pt.po
--- openldap-2.4.11/debian/po/pt.po
+++ openldap-2.4.11/debian/po/pt.po
@@ -12,6 +12,7 @@
 "PO-Revision-Date: 2008-05-12 21:10+0100\n"
 "Last-Translator: Tiago Fernandes <tjg.fernandes@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Portuguese <traduz@debianpt.org>\n"
+"Language: pt\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
diff -u openldap-2.4.11/debian/po/de.po openldap-2.4.11/debian/po/de.po
--- openldap-2.4.11/debian/po/de.po
+++ openldap-2.4.11/debian/po/de.po
@@ -10,6 +10,7 @@
 "PO-Revision-Date: 2008-02-14 20:32+0100\n"
 "Last-Translator: Helge Kreutzmann <debian@helgefjell.de>\n"
 "Language-Team: de <debian-l10n-german@lists.debian.org>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
diff -u openldap-2.4.11/debian/po/es.po openldap-2.4.11/debian/po/es.po
--- openldap-2.4.11/debian/po/es.po
+++ openldap-2.4.11/debian/po/es.po
@@ -37,6 +37,7 @@
 "PO-Revision-Date: 2008-01-13 00:52-0800\n"
 "Last-Translator: Steve Langasek <vorlon@debian.org>\n"
 "Language-Team: Debian l10n Spanish <debian-l10n-spanish@lists.debian.org>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -171,8 +172,8 @@
 "La configuración que ha introducido no es válida. Asegúrese de que el nombre "
 "de dominio del DNS tiene una sintáxis válida, la organización no está en "
 "blanco y las claves del administrador coinciden. El servidor LDAP quedará "
-"sin configurar si decide no volver a intentar la configuración. Ejecute «dpkg-"
-"reconfigure slapd» si desea volver a intentarlo después."
+"sin configurar si decide no volver a intentar la configuración. Ejecute "
+"«dpkg-reconfigure slapd» si desea volver a intentarlo después."
 
 #. Type: string
 #. Description
diff -u openldap-2.4.11/debian/po/pt_BR.po openldap-2.4.11/debian/po/pt_BR.po
--- openldap-2.4.11/debian/po/pt_BR.po
+++ openldap-2.4.11/debian/po/pt_BR.po
@@ -14,6 +14,7 @@
 "PO-Revision-Date: 2008-05-08 10:00-0300\n"
 "Last-Translator: Eder L. Marques (frolic) <frolic@debian-ce.org>\n"
 "Language-Team: l10n Portuguese <debian-l10n-portuguese@lists.debian.org>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
diff -u openldap-2.4.11/debian/po/da.po openldap-2.4.11/debian/po/da.po
--- openldap-2.4.11/debian/po/da.po
+++ openldap-2.4.11/debian/po/da.po
@@ -19,6 +19,7 @@
 "PO-Revision-Date: 2006-05-13 10:30+0200\n"
 "Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Danish\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
diff -u openldap-2.4.11/debian/po/vi.po openldap-2.4.11/debian/po/vi.po
--- openldap-2.4.11/debian/po/vi.po
+++ openldap-2.4.11/debian/po/vi.po
@@ -10,6 +10,7 @@
 "PO-Revision-Date: 2008-05-09 00:24+0930\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
+"Language: vi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -76,10 +77,10 @@
 "the new version is incompatible with the old database format and it needs to "
 "be reimported. If you select \"never\", no dump will be done."
 msgstr ""
-"Chọn mục « luôn luôn » thì gây ra các cơ sở dữ liệu bị đổ một cách không điều "
-"kiện trước khi nâng cấp. Chọn « khi cần thiết » thì chỉ đổ cơ sở dữ liệu nếu "
-"phiên bản mới không tương thích với định dạng cơ sở dữ liệu cũ và cần phải "
-"nhập lại nó. Còn chọn « không bao giờ » thì không đổ gì."
+"Chọn mục « luôn luôn » thì gây ra các cơ sở dữ liệu bị đổ một cách không "
+"điều kiện trước khi nâng cấp. Chọn « khi cần thiết » thì chỉ đổ cơ sở dữ "
+"liệu nếu phiên bản mới không tương thích với định dạng cơ sở dữ liệu cũ và "
+"cần phải nhập lại nó. Còn chọn « không bao giờ » thì không đổ gì."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -101,8 +102,8 @@
 "Ghi rõ tên thư mục vào đó cần xuất các cơ sở dữ liệu LDAP. Trong thư mục này "
 "thì tạo vài tập tin LDIF mà tương ứng với những cơ bản tìm kiếm nằm trên máy "
 "phục vụ. Hãy kiểm tra xem vẫn có đủ chỗ rỗng trong phân vùng đó. Lần đầu "
-"tiên gặp chuỗi « VERSION » (phiên bản) thì được thay thế bằng phiên bản từ đó "
-"bạn đang nâng cấp."
+"tiên gặp chuỗi « VERSION » (phiên bản) thì được thay thế bằng phiên bản từ "
+"đó bạn đang nâng cấp."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -164,8 +165,8 @@
 "dc=example, dc=org' as base DN."
 msgstr ""
 "Tên miền DNS được dùng để cấu trúc tên miền cơ bản của thư mục LDAP. Chẳng "
-"hạn, « foo.thí_dụ.org » sẽ tạo thư mục có « dc=foo, dc=thí_dụ, dc=org » là tên "
-"miền cơ bản."
+"hạn, « foo.thí_dụ.org » sẽ tạo thư mục có « dc=foo, dc=thí_dụ, dc=org » là "
+"tên miền cơ bản."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -245,8 +246,8 @@
 msgstr ""
 "Giao thức LDAPv2 (phiên bản 2) quá cũ bị tắt theo mặc định trong slapd. Các "
 "chương trình và người dùng đều nên nâng cấp lên LDAPv3 (phiên bản 3). Có "
-"chương trình cũ không thể dùng LDAPv3 thì bạn nên bật tùy chọn này và chuỗi « "
-"allow bind_v2 » sẽ được thêm vào tập tin cấu hình « slapd.conf »."
+"chương trình cũ không thể dùng LDAPv3 thì bạn nên bật tùy chọn này và chuỗi "
+"« allow bind_v2 » sẽ được thêm vào tập tin cấu hình « slapd.conf »."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -264,8 +265,8 @@
 "want to back up and abandon the current database."
 msgstr ""
 "Bạn đã ghi rõ một hậu tố thư mục (miền) không khớp với điều hiện thời được "
-"ghi trong tập tin cấu hình « /etc/ldap/slapd.conf ». Việc thay đổi hậu tố thư "
-"mục cần thiết di chuyển cơ sở dữ liệu LDAP hiện thời ra rồi tạo một điều "
+"ghi trong tập tin cấu hình « /etc/ldap/slapd.conf ». Việc thay đổi hậu tố "
+"thư mục cần thiết di chuyển cơ sở dữ liệu LDAP hiện thời ra rồi tạo một điều "
 "mới. Hãy xác nhận nếu bạn muốn sao lưu và hủy cơ sở dữ liệu hiện thời không."
 
 #. Type: error
@@ -288,8 +289,8 @@
 "be caused by an incorrect configuration file (for example, missing "
 "'moduleload' lines to support the backend database)."
 msgstr ""
-"Chương trình « slapcat » bị lỗi trong khi giải nén mục LDAP. Có lẽ do tập tin "
-"cấu hình sai (v.d. thiếu dòng « moduleload » để hỗ trợ cơ sở dữ liệu hậu "
+"Chương trình « slapcat » bị lỗi trong khi giải nén mục LDAP. Có lẽ do tập "
+"tin cấu hình sai (v.d. thiếu dòng « moduleload » để hỗ trợ cơ sở dữ liệu hậu "
 "phương)."
 
 #. Type: error
@@ -304,9 +305,10 @@
 "slapcat to fail, and run:"
 msgstr ""
 "Sự thất bại này sẽ cũng gây ra tiến trình « slapadd » thất bại về sau. Các "
-"tập tin cơ sở dữ liệu cũ sẽ được di chuyển vào thư mục « /var/backups ». Muốn "
-"thử lại tiến trình nâng cấp thì bạn nên di chuyển các tập tin cơ sở dữ liệu "
-"cũ về nơi gốc, sửa chữa trường hợp gây ra slapcat bị lỗi, rồi chạy lệnh này:"
+"tập tin cơ sở dữ liệu cũ sẽ được di chuyển vào thư mục « /var/backups ». "
+"Muốn thử lại tiến trình nâng cấp thì bạn nên di chuyển các tập tin cơ sở dữ "
+"liệu cũ về nơi gốc, sửa chữa trường hợp gây ra slapcat bị lỗi, rồi chạy lệnh "
+"này:"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -350,8 +352,8 @@
 "your needs. See /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz for more details."
 msgstr ""
 "Trong cả trường hợp, bạn nên xem lại cấu hình cơ sở dữ liệu đã kết quả, kiểm "
-"tra nó thích hợp với trường hợp của bạn. Xem tài liệu Đọc Đi « /usr/share/doc/"
-"slapd/README.DB_CONFIG.gz » để tìm chi tiết."
+"tra nó thích hợp với trường hợp của bạn. Xem tài liệu Đọc Đi « /usr/share/"
+"doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz » để tìm chi tiết."
 
 #. Type: error
 #. Description
diff -u openldap-2.4.11/debian/po/fr.po openldap-2.4.11/debian/po/fr.po
--- openldap-2.4.11/debian/po/fr.po
+++ openldap-2.4.11/debian/po/fr.po
@@ -11,6 +11,7 @@
 "PO-Revision-Date: 2008-03-10 19:56+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Perrier <bubulle@debian.org>\n"
 "Language-Team: French <debian-l10n-french@lists.debian.org>\n"
+"Language: fr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -78,12 +79,12 @@
 "the new version is incompatible with the old database format and it needs to "
 "be reimported. If you select \"never\", no dump will be done."
 msgstr ""
-"Si vous choisissez l'option « Toujours », les données seront systématiquement "
-"exportées avant une mise à niveau. Si vous choisissez « Lorsque nécessaire », "
-"elles ne seront exportées que lorsque la nouvelle version utilisera un "
-"format incompatible avec l'ancienne, ce qui imposera de réimporter les "
-"données. Si vous choisissez « Jamais », les données ne seront jamais "
-"exportées."
+"Si vous choisissez l'option « Toujours », les données seront "
+"systématiquement exportées avant une mise à niveau. Si vous choisissez "
+"« Lorsque nécessaire », elles ne seront exportées que lorsque la nouvelle "
+"version utilisera un format incompatible avec l'ancienne, ce qui imposera de "
+"réimporter les données. Si vous choisissez « Jamais », les données ne seront "
+"jamais exportées."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -409,8 +410,8 @@
 "used, which has been changed from OpenSSL to GnuTLS. As a result, your "
 "existing TLSCipherSuite setting will not work with this package."
 msgstr ""
-"L'option « TLSCipherSuite » a été trouvée dans le fichier de configuration de "
-"slapd lors de la mise à niveau. Les valeurs possibles pour cette option "
+"L'option « TLSCipherSuite » a été trouvée dans le fichier de configuration "
+"de slapd lors de la mise à niveau. Les valeurs possibles pour cette option "
 "dépendent de l'implémentation de SSL qui est utilisée. Comme OpenSSL a été "
 "remplacé par GnuTLS, les réglages actuels de « TLSCipherSuite » ne "
 "fonctionnent plus avec cette version du paquet."
diff -u openldap-2.4.11/debian/po/ru.po openldap-2.4.11/debian/po/ru.po
--- openldap-2.4.11/debian/po/ru.po
+++ openldap-2.4.11/debian/po/ru.po
@@ -19,12 +19,13 @@
 "PO-Revision-Date: 2008-05-11 08:49+0400\n"
 "Last-Translator: Yuri Kozlov <kozlov.y@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Russian <debian-l10n-russian@lists.debian.org>\n"
+"Language: ru\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
-"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
diff -u openldap-2.4.11/debian/po/eu.po openldap-2.4.11/debian/po/eu.po
--- openldap-2.4.11/debian/po/eu.po
+++ openldap-2.4.11/debian/po/eu.po
@@ -11,6 +11,7 @@
 "PO-Revision-Date: 2008-05-08 16:41+0200\n"
 "Last-Translator: Piarres Beobide <pi@beobide.net>\n"
 "Language-Team: Euskara <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
diff -u openldap-2.4.11/debian/po/it.po openldap-2.4.11/debian/po/it.po
--- openldap-2.4.11/debian/po/it.po
+++ openldap-2.4.11/debian/po/it.po
@@ -11,6 +11,7 @@
 "PO-Revision-Date: 2008-04-22 21:55+0200\n"
 "Last-Translator: Luca Monducci <luca.mo@tiscali.it>\n"
 "Language-Team: Italian <debian-l10n-italian@lists.debian.org>\n"
+"Language: it\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
diff -u openldap-2.4.11/debian/patches/series openldap-2.4.11/debian/patches/series
--- openldap-2.4.11/debian/patches/series
+++ openldap-2.4.11/debian/patches/series
@@ -14,0 +15,2 @@
+CVE-2011-1024
+CVE-2011-1081
only in patch2:
unchanged:
--- openldap-2.4.11.orig/debian/patches/CVE-2011-1024
+++ openldap-2.4.11/debian/patches/CVE-2011-1024
@@ -0,0 +1,44 @@
+Origin: cvs PatchSet 24620 from OPENLDAP_REL_ENG_2_4
+Description: fix successful anonymous bind via chain overlay when using
+ forwarded authentication failures
+Bug: http://www.openldap.org/its/index.cgi/Software%20Bugs?id=6607
+
+Index: openldap-2.4.23/servers/slapd/back-ldap/chain.c
+===================================================================
+--- openldap-2.4.23.orig/servers/slapd/back-ldap/chain.c	2011-03-16 09:21:55.000000000 -0500
++++ openldap-2.4.23/servers/slapd/back-ldap/chain.c	2011-03-16 09:22:02.000000000 -0500
+@@ -854,6 +854,7 @@
+ 
+ 	/* we need this to know if back-ldap returned any result */
+ 	lb.lb_lc = lc;
++	sc2.sc_next = sc->sc_next;
+ 	sc2.sc_private = &lb;
+ 	sc2.sc_response = ldap_chain_cb_response;
+ 	op->o_callback = &sc2;
+@@ -947,6 +948,7 @@
+ 
+ 	case LDAP_SUCCESS:
+ 	case LDAP_REFERRAL:
++		sr_err = rs->sr_err;
+ 		/* slapd-ldap sent response */
+ 		if ( !op->o_abandon && lb.lb_status != LDAP_CH_RES ) {
+ 			/* FIXME: should we send response? */
+@@ -974,7 +976,7 @@
+ 		default:
+ #endif /* LDAP_CONTROL_X_CHAINING_BEHAVIOR */
+ 			if ( LDAP_CHAIN_RETURN_ERR( lc ) ) {
+-				rs->sr_err = rc;
++				sr_err = rs->sr_err = rc;
+ 				rs->sr_type = sr_type;
+ 
+ 			} else {
+@@ -992,7 +994,8 @@
+ 	}
+ 
+ 	if ( lb.lb_status == LDAP_CH_NONE && rc != SLAPD_ABANDON ) {
+-		op->o_callback = NULL;
++		/* give the remaining callbacks a chance */
++		op->o_callback = sc->sc_next;
+ 		rc = rs->sr_err = slap_map_api2result( rs );
+ 		send_ldap_result( op, rs );
+ 	}
only in patch2:
unchanged:
--- openldap-2.4.11.orig/debian/patches/CVE-2011-1081
+++ openldap-2.4.11/debian/patches/CVE-2011-1081
@@ -0,0 +1,21 @@
+Origin: cvs PatchSet 24550 from OPENLDAP_REL_ENG_2_4
+Description: fix DoS when processing unauthenticated modrdn requests and
+ requestDN is empty
+Bug: http://www.openldap.org/its/index.cgi/Software%20Bugs?id=6768
+Bug-Novell: https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=674985#c1
+
+Index: openldap-2.4.23/servers/slapd/modrdn.c
+===================================================================
+--- openldap-2.4.23.orig/servers/slapd/modrdn.c	2011-03-16 09:44:03.000000000 -0500
++++ openldap-2.4.23/servers/slapd/modrdn.c	2011-03-16 09:44:07.000000000 -0500
+@@ -392,7 +392,9 @@
+ 	LDAPRDN		new_rdn = NULL;
+ 
+ 	assert( !BER_BVISEMPTY( &op->oq_modrdn.rs_newrdn ) );
+-	assert( !op->orr_deleteoldrdn || !BER_BVISEMPTY( &op->o_req_dn ) );
++
++	/* if requestDN is empty, silently reset deleteOldRDN */
++	if ( BER_BVISEMPTY( &op->o_req_dn ) ) op->orr_deleteoldrdn = 0;
+ 
+ 	if ( ldap_bv2rdn_x( &op->oq_modrdn.rs_newrdn, &new_rdn,
+ 		(char **)&rs->sr_text, LDAP_DN_FORMAT_LDAP, op->o_tmpmemctx ) ) {

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: