[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#601987: unblock: mantis/1.1.8+dfsg-10Package: release.debian.org
Severity: normal
User: release.debian.org@packages.debian.org
Usertags: unblock

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Please unblock package mantis

Includes updated (vi.po) translation

unblock mantis/1.1.8+dfsg-10

Debdiff attached.
Thanks in advance.

- -- System Information:
Debian Release: squeeze/sid
  APT prefers unstable
  APT policy: (500, 'unstable'), (101, 'experimental')
Architecture: i386 (i686)

Kernel: Linux 2.6.36 (SMP w/2 CPU cores)
Locale: LANG=en_US.UTF-8, LC_CTYPE=en_US.UTF-8 (charmap=UTF-8)
Shell: /bin/sh linked to /bin/bash

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux)

iQIcBAEBCAAGBQJMzZkFAAoJEKgvu4Pz1XAz4UUP/0X09KQj6Zr82rE6LLDxzejF
M1/AMrleLXzUNm5+LHTpjeGevVqOaYlImKc+j+4Nm6WHovcE7BExYyYZZNjeOyuc
q4UnepDCfZ/xk8RT7Kj45qjRRhV3tgslPrNoWHDuqQ7lZul7UbKc7IUCNzHGxgKg
k6+nQtGxYwnZXpGmXD/EtuW6qQxZwsYaHPUCgnhV0mZyIp/rFZgf+mgv4zQzyid8
LSIpzyU6p3qd1SVFvIVoEA28ptMqimJio9IQ6y0/k8FjmJo01aOuFJVo4npt/8qR
Aw1zU3J9i4ZtGR+x17aAt+tgZzgwKkLeEidZZUUaxvecENv13CbOPSL78x0SSwON
GEG2AJPyxmtmke7fNig2axEuB4LGTPPnu5Dba5R/eyo4ZLzIweyeiSIoSFWXHv6i
7WTvpRlgceqmB2PL54YilNxx6shhBD7CW/vu5FDuzUFow8ylwuvha7/CEBWJ+UMo
5ILprRNpPMqaslWmgPHapem+2P0dfDjXuPSv4QhoBFFxlJ0B3DcopEGETgM859j9
Uz5n+obo7WnFqXDdGvNCaaFmBQiPZMHKh8pWWIVO0OV1KXJIq4DTOYRyuGmpKq5P
+JREBQ2yPrwDEjUonaWOk2zXy1Rs+ZS8Dq49BJKrBZ7ix+n007UVjZlLlEYgoKJ5
CaaQlamykOz/MIigbEYK
=IV1M
-----END PGP SIGNATURE-----
diff -Nru mantis-1.1.8+dfsg/debian/changelog mantis-1.1.8+dfsg/debian/changelog
--- mantis-1.1.8+dfsg/debian/changelog	2010-10-28 15:54:38.000000000 +0200
+++ mantis-1.1.8+dfsg/debian/changelog	2010-10-31 17:10:10.000000000 +0100
@@ -1,3 +1,10 @@
+mantis (1.1.8+dfsg-10) unstable; urgency=low
+
+  * debian/po/vi.po: Updated. (Closes: #601930)
+    Thanks to Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
+
+ -- Dario Minnucci <midget@debian.org>  Sun, 31 Oct 2010 17:09:54 +0100
+
 mantis (1.1.8+dfsg-9) unstable; urgency=medium
 
   * debian/patches/10-CVE-2010-3763.diff:   
diff -Nru mantis-1.1.8+dfsg/debian/po/vi.po mantis-1.1.8+dfsg/debian/po/vi.po
--- mantis-1.1.8+dfsg/debian/po/vi.po	2010-09-05 21:13:30.000000000 +0200
+++ mantis-1.1.8+dfsg/debian/po/vi.po	2010-10-31 17:05:20.000000000 +0100
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Vietnamese Translation for mantis.
-# Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
-# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2007.
+# Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: mantis 1.0.7+dfsg-2\n"
+"Project-Id-Version: mantis 1.1.8+dfsg-9\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: mantis@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-06-27 14:43+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-06-23 13:36+0930\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-31 15:11+0930\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6.4a2\n"
+"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -30,14 +30,14 @@
 "Please enter the e-mail address of the administrator who will troubleshoot "
 "user reported errors."
 msgstr ""
-"Hãy nhâp vào địa chỉ thư điện tử của quản trị sẽ giải đáp thắc mắc khi người "
-"dùng thông báo lỗi."
+"Hãy gõ địa chỉ thư điện tử của quản trị sẽ giải đáp thắc mắc khi người dùng "
+"thông báo lỗi."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:2001
 msgid "Mantis webmaster e-mail address:"
-msgstr "Địa chỉ thư của chủ Mạng Mantis:"
+msgstr "Địa chỉ thư của chủ Web Mantis:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -46,8 +46,8 @@
 "Please enter the webmaster's e-mail address. It will be displayed at the "
 "bottom of all Mantis pages."
 msgstr ""
-"Hãy nhập vào địa chỉ thư điện tử của người chủ Mạng. Nó sẽ được hiển thị ở "
-"cuối mọi trang kiểu Mantis."
+"Hãy gõ địa chỉ thư điện tử của người chủ Web (webmaster). Địa chỉ này được "
+"hiển thị ở cuối mọi trang Mantis."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -62,8 +62,8 @@
 "Please enter the address used as the origin address for Mantis bug report e-"
 "mails."
 msgstr ""
-"Hãy nhập vào địa chỉ thư điện tử dùng làm địa chỉ gốc cho mọi lá thư thông "
-"báo lỗi."
+"Hãy gõ địa chỉ thư điện tử dùng làm địa chỉ gốc cho mọi lá thư thông báo lỗi "
+"Mantis."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -78,15 +78,15 @@
 "Please enter the address where bounced e-mails will be directed. Typically, "
 "this should be set to be the same as the administrator's e-mail address."
 msgstr ""
-"Hãy nhập vào địa chỉ thư điện tử tới đó các lá thư bị nảy về sẽ được chuyển "
-"tiếp. Bình thường, nó nên được đặt thành cùng một địa chỉ với địa chỉ thư "
+"Hãy gõ địa chỉ thư điện tử tới đó các lá thư bị nảy về sẽ được chuyển tiếp. "
+"Bình thường, giá trị này nên được lập thành cùng một địa chỉ với địa chỉ thư "
 "điện tử của quản trị."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:5001
 msgid "Configure Apache2 as web server for Mantis?"
-msgstr "Cấu hình Apache2 làm trình phục vụ Mạng cho Mantis không?"
+msgstr "Cấu hình Apache2 làm trình phục vụ Web cho Mantis ?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -96,9 +96,9 @@
 "support Mantis via /etc/apache2/conf.d/ symlinks.  If you reject it, you "
 "will have to configure your web server manually."
 msgstr ""
-"Chấp nhận thì phần mềm Apache2 sẽ tự động được cấu hình để hỗ trợ mantis "
-"thông qua các liên kết tượng trưng « /etc/apache2/conf.d/ ». Không thì bạn "
-"cần phải tự cấu hình trình phục vụ Mạng."
+"Bật tùy chọn này thì Apache2 được tự động cấu hình để hỗ trợ Mantis thông "
+"qua liên kết tượng trưng kiểu « /etc/apache2/conf.d/ ». Không bật thì bạn "
+"cần phải tự cấu hình trình phục vụ Web."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -109,16 +109,12 @@
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../templates:6001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "By default, the mantis package creates an administrator account. The "
-#| "password for this account is 'root'."
 msgid ""
 "By default, the mantis package creates an 'administrator' account. The "
 "password for this account is 'root'."
 msgstr ""
-"Mặc định là gói mantis tạo một tài khoản quản trị. Mật khẩu cho tài khoản "
-"này là « root »."
+"Mặc định là gói mantis tạo một tài khoản quản trị « administrator ». Mật "
+"khẩu cho tài khoản này là « root »."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -126,4 +122,4 @@
 msgid ""
 "It is highly recommended to change this password immediately after "
 "installation is complete."
-msgstr "Rất khuyên bạn thay đổi mật khẩu này đúng sau khi cài đặt xong."
+msgstr "Rất khuyên bạn thay đổi mật khẩu này đúng một khi cài đặt."

Reply to: