[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

please consider base-config/2.53.9 (t-p-u) for sargeOne more base-config upload. This is limited to documentation and
translation fixes, and the broken debconf substitution fixes in the
translations are fairly important too. There are also a couple of
Mirrors.masterlist changes, since the build pulled a newer version out
of debian-www cvs.

-- 
see shy jo
Index: debian/changelog
===================================================================
--- debian/changelog	(.../tags/sarge/2.53.8)	(revision 1524)
+++ debian/changelog	(.../branches/sarge)	(revision 1524)
@@ -1,3 +1,17 @@
+base-config (2.53.9) testing; urgency=low
+
+ * Joey Hess
+  - Fix substitution variable in nb debconf translation. (#308183)
+ * Debconf translations
+  - Albanian updated from the sarge branch
+  - Fix variable substitution errors in cy, fi, hu, ru, sl
+   Closes: #308278
+ * Christian Perrier
+  - man pages typos corrected in validlocale.8. Closes: #302738
+  - man pages typos corrected in tzsetup.8. Closes: #302737
+
+ -- Joey Hess <joeyh@debian.org> Fri, 13 May 2005 11:35:58 -0400
+
 base-config (2.53.8) testing-proposed-updates; urgency=low
 
  * Translations
Index: debian/po/sq.po
===================================================================
--- debian/po/sq.po	(.../tags/sarge/2.53.8)	(revision 1524)
+++ debian/po/sq.po	(.../branches/sarge)	(revision 1524)
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Project-Id-Version: base-config 0.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2004-06-06 19:56-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-07-27 17:35+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-31 13:54+0200\n"
 "Last-Translator: Elian Myftiu <elian@lycos.com>\n"
 "Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -55,11 +55,11 @@
 "setting a root password and adding a user, and then progress to installing "
 "additional software to tune this new Debian system to your needs."
 msgstr ""
-"Ky program do të të udhëheqë përmes proçesit të konfigurimit të sistemi tënd "
-"të sapo instaluar. Do fillojë me më themeloret -- zgjedhja e zonës kohore, "
-"caktimi i fjalëkalimit për root dhe shtimi i një përdoruesi, dhe më pas në "
-"instalimin e programeve shtesë për sintonizimin e sistemit sipas nevojave "
-"tuaja."
+"Ky program do të të udhëheqë përmes proçesit të konfigurimit të sistemit "
+"tënd të sapo instaluar. Do fillojë me më themeloret -- zgjedhja e zonës "
+"kohore, caktimi i fjalëkalimit për root dhe shtimi i një përdoruesi, dhe më "
+"pas në instalimin e programeve shtesë për sintonizimin e sistemit sipas "
+"nevojave tuaja."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -88,8 +88,8 @@
 "open a PPP connection to your ISP."
 msgstr ""
 "Nëse ke një llogari tek një Pajisës Shërbimesh Interneti (ISP), dhe dëshiron "
-"ta përdorësh atë gjatë instalimit, mund të konfigurosh shërbimin PPP tani "
-"dhe të hapësh një lidhje PPP tek ISP jote."
+"t'a përdorësh atë gjatë instalimit, mund të konfigurosh shërbimin PPP tani "
+"dhe të hapësh një lidhje PPP tek ISP-ja jote."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -104,9 +104,9 @@
 "One or more packages failed to install. This may be due to bugs in the "
 "packages, or you may be out of disk space or experiencing some other problem."
 msgstr ""
-"Një apo më shumë paketa dështoi në instalim. Gabime brenda paketit mund ta "
-"kenë fajin për këtë, nuk ka më hapësirë në disk ose mund të ketë ndonjë "
-"ndonjë problem tjetër "
+"Një apo më shumë paketa dështoi në instalim. Për këtë mund t'a kenë fajin "
+"gabime brenda paketave, hapësirë e pamjaftueshme në disk ose mund të ketë "
+"ndonjë ndonjë problem tjetër."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -119,8 +119,8 @@
 msgstr ""
 "Thjesht duke provuar instalimin e atyre paketave (apo një grup paksa ndryshe "
 "paketash) sërish mund të anashkalojë problemin, ose të paktën të përparojë "
-"proçesin e instalimit më tej. Nëse dëshiron, mund të kthehesh mbrapa tek "
-"hapi i zgjedhjes së paketave dhe ta provosh edhe njëhere."
+"proçesin e instalimit pak më tej. Nëse dëshiron, mund të kthehesh mbrapa tek "
+"hapi i zgjedhjes së paketave dhe ta provosh sërish."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -130,7 +130,7 @@
 "system will be in a broken state until you manually resolve the problem."
 msgstr ""
 "Nëse vendos të mos kthehesh mbrapa, ki parasysh se disa paketa në sistem do "
-"jenë në gjendje të \"thyer\" derisa ta zgjidhësh manualisht problemin."
+"jenë në gjendje të \"thyer\" derisa ta zgjidhësh problemin dorazi."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -220,7 +220,7 @@
 #. Description
 #: ../templates:83
 msgid "Display introductory message"
-msgstr "Mesazhi prezantues"
+msgstr "Shfaq mesazhin hyrës"
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -294,7 +294,7 @@
 #. Description
 #: ../../tzsetup.templates:8
 msgid "Is the hardware clock set to GMT?"
-msgstr "A është vendosur si GMT ora e kompjuterit?"
+msgstr "A është vendosur ora e kompjuterit si GMT?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -311,15 +311,14 @@
 "\", gjithashtu e njohur si \"Universal Coordinated Time\", ose UTC). Sistemi "
 "operativ njeh zonën tënde kohore dhe ndryshon orën e sistemit në atë lokale. "
 "Mund të specifikosh nëse ora e sistemit është vendosur si GMT (e "
-"këshillueshme për një sistem vetëm Linux) apo në kohën lokale (e cila mund "
-"të jetë më e leversisshme për një sistem që përmban të tjerë sisteme "
-"operativë)."
+"këshillueshme për një sistem vetëm Linux) apo në orën lokale (e cila mund të "
+"jetë më e leverdisshme për një sistem që përmban të tjerë sisteme operativë)."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../../tzsetup.templates:8
 msgid "The hardware clock says the time is now ${hwtime}."
-msgstr "Ora e sistemit është ${hwtime}."
+msgstr "Ora e sistemit tani është ${hwtime}."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -393,7 +392,7 @@
 #. Description
 #: ../../tzsetup.templates:57
 msgid "Are you in the ${zone} time zone?"
-msgstr "Gjendesh në zonën kohore ${zone} ?"
+msgstr "Gjendesh në zonën kohore ${zone}?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -433,7 +432,7 @@
 "Ocean, Pacific Ocean, System V style time zones, None of the above"
 msgstr ""
 "Afrika, Amerika, SHBA, Kanada, Azia, Oqeani Atlantik, Australia, Evropa, "
-"Oqeani Indian, Oqeani Paqësor, zona kohore e llojit Sistemi V, asnjë nga të "
+"Oqeani Indian, Oqeani Paqësor, Zona kohore e llojit Sistemi V, Asnjë nga të "
 "mësipërmet"
 
 #. Type: select
@@ -492,7 +491,7 @@
 #. Description
 #: ../../tzsetup.templates:82
 msgid "If something looks wrong, you can go through the setup process again."
-msgstr "Nëse diçka ngjan gabim, mund të kthehesh tek rregullimet dhe njëherë."
+msgstr "Nëse diçka ngjan gabim, mund të kthehesh sërish tek rregullimet."
 
 #. Type: title
 #. Description
@@ -530,7 +529,7 @@
 #. Description
 #: ../../apt-setup.templates:9
 msgid "Please choose which version of Debian you wish to install."
-msgstr "Të lutem zgjidh cilin version të Debian dëshiron të instalosh."
+msgstr "Të lutem zgjidh cilin version Debian dëshiron të instalosh."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -754,13 +753,13 @@
 #. Description
 #: ../../apt-setup.templates:103
 msgid "Please choose whether you want to have it available anyway."
-msgstr "Të lutem zgjidh nëse dëshiron ti kesh sidoqoftë."
+msgstr "Sidoqoftë, të lutem zgjidh nëse dëshiron ti kesh."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../../apt-setup.templates:114
 msgid "Use contrib software?"
-msgstr "Dëshiron të përdorësh programe të kontribuara?"
+msgstr "Dëshiron të përdorësh programe të kontribuara?\t"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -907,6 +906,12 @@
 msgid "${apt_error}"
 msgstr "${apt_error}"
 
+#~ msgid "Load preseed file"
+#~ msgstr "Ngarko kartelën e parakonfigurimit"
+
+#~ msgid "Exit the base system configuration"
+#~ msgstr "Dil nga konfigurimi i sistemit bazë"
+
 #~ msgid "Software selection method:"
 #~ msgstr "Mënyra e zgjedhjes së programeve:"
 
Index: debian/po/nb.po
===================================================================
--- debian/po/nb.po	(.../tags/sarge/2.53.8)	(revision 1524)
+++ debian/po/nb.po	(.../branches/sarge)	(revision 1524)
@@ -396,7 +396,7 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../../tzsetup.templates:57
-msgid "Based on your country, your time zone is probably ${zone}."
+msgid "Based on your country, your time zone is probably ${timezone}."
 msgstr "Ut fra landet er tidssonen sannsynligvis ${timezone}."
 
 #. Type: select
Index: tzsetup.8
===================================================================
--- tzsetup.8	(.../tags/sarge/2.53.8)	(revision 1524)
+++ tzsetup.8	(.../branches/sarge)	(revision 1524)
@@ -13,7 +13,7 @@
 when your location uses Daylight Savings Time.
 
 A valid system time together with the correct local time zone will give you
-best performance and highest reliablility. It is especially important in a
+best performance and highest reliability. It is especially important in a
 network environment, where even small time differences can make a mirror
 refetch a whole ftp site, or where time stamps on external file systems are
 used.
@@ -31,7 +31,7 @@
 .B tzsetup
 will try to change the timezone for you. See the
 .B INTERNALS
-section below for technical details. You must have root privilegies to
+section below for technical details. You must have root privileges to
 actually change anything. Please use
 .BR tzselect (1)
 as a user space command to just look at the timezones. It will print the
@@ -51,7 +51,7 @@
 which indicates that the hardware clock is set to UTC, or it contains the line
 .BR UTC=no ,
 which declares the hardware clock is set to Local Time. If these setting are
-correct, and the hardware clock is truely set as indicated, then configuring
+correct, and the hardware clock is truly set as indicated, then configuring
 the proper timezone for the machine will cause the proper date and time to be
 displayed. If these are not set correctly, the the reported time will be
 quite incorrect. See
Index: validlocale.8
===================================================================
--- validlocale.8	(.../tags/sarge/2.53.8)	(revision 1524)
+++ validlocale.8	(.../branches/sarge)	(revision 1524)
@@ -31,7 +31,7 @@
 .br 
 locale 'C' valid and available
 .LP 
-When given a invalid (not generated or just nonexistant), it
+When given a invalid (not generated or just nonexistent), it
 outputs a string on stderr telling that this is an invalid locale, and a string to stdout with the string to add to /etc/locale.gen
 to have this locale generated:
 .LP 

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: