[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

DHKC 385 No'lu Açıklama: Prof. Dr. Birol Akgün'e ve Star GazetesineTitle: Untitled

http://members.multimania.co.uk/adaletistiyoruz/dhkclogo.gif

                                                                       Tarih: 10 Kasym 2010                                Açyklama: 385

 

PROF. DR.  BYROL AKGÜN'e ve STAR GAZETESY'ne

Bir örgütün illegal olmasy, onun hakkynda

istedi?inizi yazabilece?iniz anlamyna gelmez

 

Star Gazetesi'nin Açyk Kö?e adly bölümünde "Taksim saldyrysynda üç senaryo tek gerçek" ba?ly?y ve Prof. Dr. Birol Akgün imzasyyla yayynlanan yazyda, örgütümüzle ilgili yanly? bir bilgiye ve yersiz yorumlara yer verilmi?tir.

 

1-) Söz konusu yazyda, "DHKP-C Türkiye'de zaman zaman kendi varly?yny ispatlamak için intihar eylemlerine ba?vurabilmektedir. Anafartalar Çar?ysy (Ankara) bu grubun en ses getiren eylemi olarak biliniyor." (Star, 2 Kasym 2010)  denilmektedir.

Örgütümüzün 23 Mayys 2007'de Ankara'da Anafartalar Çar?ysynda yapylan feda eylemiyle herhangi bir ilgisi yoktur. Birincisi; Örgütümüz bugüne kadar yapty?y her eylemi üstlenmi?tir. Açyklamalarymyza bakanlar, eylemlerimiz arasynda Anafartalar Çar?ysy'nda yapylan eylemin olmady?yny görür. Ykincisi; Örgütümüzün tarihinde halka zarar veren eylemler yoktur. Anafartalar Çar?ysyndaki eylem, tarafymyzdan halka zarar veren bir eylem olarak de?erlendirilmi? ve hiçbir gerekçeyle savunulamayaca?y, me?rula?tyrylamayaca?y belirtilmi?tir. Üçüncü olarak, söz konusu eylemin yapyldy?y dönemde ve sonrasynda da bu eylemin örgütümüz tarafyndan yapyldy?yna dair polis ve gerici basyn dahil, kimse tarafyndan böyle bir iddiada bulunulmamy?tyr.

Dolayysyyla yazyda yer verilen bu "bilgi", tamamen yanly?tyr ve düzeltilmelidir.

Gazetenizin ayny kö?esinde bu açyklamamyzyn yayynlanarak yanly? bilginin düzeltilmesini talep etmek en do?al hakkymyzdyr.  

 

2-) Söz konusu yazyda ayryca ?u "yorum"da bulunulmaktadyr: "Daha çok Alevi kökenlilerin ra?bet etti?i bir örgüt olarak bilinen DHKP-C'yi son saldyry için motive edecek siyasi geli?melere bakty?ymyzda, hükümetin Alevi açylymyndan rahatsyz olan gruplar ve HSYK de?i?ikli?i üzerinden yargydaki Alevilerin dy?landy?yna ili?kin son tarty?malar böyle bir eylemi tetiklemi? olabilir."

Bunlar, son derece sy?, anti-bilimsel yorumlardyr. Devrimci Halk Kurtulu? Cephesi, Alevi veya Sünni, halkyn her kesimine yönelik saldyrylar kar?ysynda ayny duyarlylyk ve tavyr içindedir. Eylemlerinin nedenleri de oligar?i içi çaty?malar de?il, emperyalizm ve oligar?inin halka saldyrylarydyr.

Bu konuda örgütümüzün yayynlarynda yeterince bilgi bulunmaktadyr.

Profesör syfatyyla bir yazy yazan, yazdyklaryny ara?tyrma ve do?rulatma sorumlulu?unu göstermelidir.

 

DEVRYMCY HALK KURTULU? CEPHESY

 


Reply to: