[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#550726: marked as done ([l10n] Czech translation for isdnutils)Your message dated Sun, 01 Nov 2009 15:12:07 +0000
with message-id <E1N4c6B-0002i6-AW@ries.debian.org>
and subject line Bug#550726: fixed in isdnutils 1:3.9.20060704-5
has caused the Debian Bug report #550726,
regarding [l10n] Czech translation for isdnutils
to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what this
message is talking about, this may indicate a serious mail system
misconfiguration somewhere. Please contact owner@bugs.debian.org
immediately.)


-- 
550726: http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=550726
Debian Bug Tracking System
Contact owner@bugs.debian.org with problems
--- Begin Message ---
Package: isdnutils
Severity: wishlist
Tags: l10n, patch

In attachement there is updated Czech translation (cs.po) for
isdnutils package, please include it.

Regards,
Martin Sin
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: isdnutils 1:3.9.20060704-5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: isdnutils@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-12 08:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-10-12 16:38+0200\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:2001
#| msgid "ISP dialup config exists already"
msgid "ISP dialup configuration already exists"
msgstr "Nastavení ISP vytáÄ?eného pÅ?ipojení již existuje"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:2001
#| msgid ""
#| "The files device.${IPPP0} and ipppd.${IPPP0} already exist. Therefore the "
#| "ipppd configuration phase won't touch anything there, as it looks like "
#| "it's already been configured."
msgid ""
"The device.${IPPP0} and ipppd.${IPPP0} files already exist. Therefore, the "
"ipppd configuration phase won't touch anything there, as it looks like it "
"has already been configured."
msgstr ""
"Soubory device.${IPPP0} a ipppd.${IPPP0} již existují. Proto konfiguraÄ?ní "
"Ä?ást ipppd nebude nic mÄ?nit. Zdá se, že je vÅ¡e nastaveno."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:2001
#| msgid ""
#| "If it doesn't work yet, and you want to try the automatic configuration, "
#| "stop all ISDN processes (use \"/etc/init.d/isdnutils stop\"), remove the "
#| "files mentioned above, and rerun the configuration with \"dpkg-"
#| "reconfigure ipppd\". After that, restart the ISDN processes: \"/etc/init."
#| "d/isdnutils start\"."
msgid ""
"If it doesn't work yet, and you want to try the automatic configuration, "
"stop all ISDN processes (use \"/etc/init.d/isdnutils stop\"), remove the "
"files mentioned above, and rerun the configuration with \"dpkg-reconfigure "
"ipppd\". After that, restart the ISDN processes with \"/etc/init.d/isdnutils "
"start\"."
msgstr ""
"Pokud to nebude fungovat a chcete vyzkouÅ¡et automatické nastavení, ukonÄ?ete "
"vÅ¡echny procesy ISDN (pomocí \"/etc/init.d/isdnutils stop\"), odstraÅ?te "
"výše uvedené soubory a spusťte nové nastavení pomocí \"dpkg-reconfigure "
"ipppd\". Poté spusťte procesy ISDN pomocí \"/etc/init.d/isdnutils "
"start\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
#| msgid "Which interface should be configured?"
msgid "Interface to configure:"
msgstr "Nastavované rozhraní:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
msgid "The default setting should be safe for most configurations."
msgstr "Ve vÄ?tÅ¡inÄ? pÅ?ípadů by mÄ?lo vyhovovat výchozí nastavení."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
msgid ""
"However, if you have special requirements or want to choose to configure "
"another interface, please enter it here."
msgstr ""
"SamozÅ?ejmÄ?, pokud máte speciální požadavky nebo chcete nastavit jiné "
"rozhraní, zadejte ho právÄ? zde."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
#| msgid ""
#| "Enter the word \"manual\" or leave the field blank if you want to "
#| "configure the connection manually."
msgid "Leave the field blank if you do not want to configure anything now."
msgstr "Pokud nyní nechcete nic nastavovat, nechte toto políÄ?ko prázdné."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:4001
#| msgid "wrong interface name"
msgid "Invalid interface name"
msgstr "Špatný název rozhraní"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:4001
#| msgid ""
#| "You can only give names starting with \"ippp\" followed by a number "
#| "between 0 and 63."
msgid ""
"Valid interface names begin with \"ippp\" followed by a number between 0 and "
"63."
msgstr ""
"Platná jména rozhraní zaÄ?ínají na \"ippp\" a jsou následovaná nÄ?kterým "
"z Ä?ísel mezi 0 a 63."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
#| msgid "What is your ISP's telephone number?"
msgid "ISP's telephone number:"
msgstr "Telefonní Ä?íslo ISP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
#| msgid ""
#| "What telephone number(s) must be dialed in order to connect to your "
#| "Internet service provider (ISP)?"
msgid ""
"At least one phone number has to be dialed in order to connect to an "
"Internet service provider (ISP)."
msgstr ""
"Pro pÅ?ipojení k Internetu vaÅ¡eho poskytovatele pÅ?ipojení (ISP) je nutné "
"zadat alespoÅ? jedno telefonní Ä?íslo."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
#| msgid ""
#| "Enter the telephone number here, including dialing prefixes, area codes, "
#| "and so on. Enter the number without any spaces."
msgid ""
"Please enter that telephone number here, including dialing prefixes, area "
"codes, and so on, but without any spaces."
msgstr ""
"Zadejte prosím telefonní Ä?íslo vÄ?etnÄ? pÅ?edvoleb, kódů oblasti a tak dále. "
"Ä?íslo zadejte bez jakýchkoliv mezer."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
#| msgid ""
#| "You can enter multiple telephone numbers. If you do so then separate them "
#| "with spaces."
msgid ""
"Multiple telephone numbers may be entered and should be separated by spaces."
msgstr ""
"Můžete zadat více telefonních Ä?ísel oddÄ?lených pomocí mezer."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
#| msgid ""
#| "Enter the word \"manual\" or leave the field blank if you want to "
#| "configure the connection manually."
msgid "Leave the field blank if you want to configure the connection manually."
msgstr ""
"Pokud si pÅ?ejete nastavit pÅ?ipojení ruÄ?nÄ?, nechte toto políÄ?ko prázdné."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:6001
msgid "Local MSN:"
msgstr "Místní MSN:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:6001
#| msgid ""
#| "When making a call with ISDN, the MSN (phone number) that is originating "
#| "the call must be given in the call-setup message. While usually a wrong "
#| "MSN will be replaced by the main MSN for the ISDN line, especially on "
#| "PABXes a wrong MSN (often the extension number in this case) will cause "
#| "the call-setup to fail. So, it is best to enter the correct local MSN "
#| "here."
msgid ""
"When making a call with ISDN, the MSN (phone number) that is originating the "
"call must be given in the call-setup message. While a wrong MSN will usually "
"be replaced by the main MSN for the ISDN line, especially on PABXes, a wrong "
"MSN (often the extension number in this case) will cause the call-setup to "
"fail. So, it is best to enter the correct local MSN here."
msgstr ""
"Když provádíte hovory pomocí ISDN, pak musíte zadat telefonní Ä?íslo MSN, "
"které jednoznaÄ?nÄ? urÄ?uje hovor. I když bývá Å¡patné MSN obvykle nahrazeno "
"hlavním MSN linky ISDN, tak pÅ?edevším na PABX způsobí Å¡patné MSN (v tomto "
"pÅ?ípadÄ? Ä?asto ve formÄ? rozÅ¡iÅ?ujícího Ä?ísla) selhání nastavení hovoru. Takže "
"nejlepší je zadat zde správné místní MSN."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:6001
#| msgid ""
#| "This may also be necessary if you want the costs to be registered to one "
#| "particular MSN, in case you have more than one MSN and this is supported "
#| "by your telco."
msgid ""
"This may also be necessary if you want the costs to be registered to one "
"particular MSN, in case you have more than one MSN and this is supported by "
"your telecommunication providing company."
msgstr ""
"Může to být také nezbytné, pokud chcete mít náklady zaregistrovány u jednoho "
"konkrétního MSN - v pÅ?ípadÄ?, že máte více než jedno MSN a je to podporováno "
"vaším poskytovatelem."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:7001
msgid "ISP account name:"
msgstr "Jméno úÄ?tu ISP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:7001
msgid ""
"Most ISPs require an account name and password to be provided when "
"connecting."
msgstr ""
"VÄ?tÅ¡ina ISP vyžadují pro pÅ?ipojení zadání uživatelského jména a hesla."

#. Type: password
#. Description
#: ../ipppd.templates:8001
msgid "ISP password:"
msgstr "Heslo ISP:"

#. Type: password
#. Description
#: ../ipppd.templates:8001
#| msgid ""
#| "The password you give here will be entered into /etc/ppp/pap-secrets and /"
#| "etc/ppp/chap-secrets together with the username."
msgid ""
"Please enter the password to use when connecting to the ISP. This password "
"will be kept in /etc/ppp/pap-secrets and /etc/ppp/chap-secrets together with "
"the account name."
msgstr ""
"Zadejte prosím heslo pro pÅ?ipojení k ISP. Toto heslo bude uloženo v "
"/etc/ppp/pap-secrets a /etc/ppp/chap-secrets spolu se jménem úÄ?tu."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:9001
msgid "ISP user name already in pap-secrets"
msgstr "Uživatelské jméno ISP je již v pap-secrets uloženo"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:9001
#| msgid ""
#| "The user name you entered for logging into your ISP is already listed in "
#| "the /etc/ppp/pap-secrets file. That's not a problem; the existing entry "
#| "will be commented out, and a new entry with the data you just entered "
#| "will be inserted."
msgid ""
"The user name you entered for logging into your ISP is already listed in "
"the /etc/ppp/pap-secrets file. The existing entry will be commented out, and "
"a new entry with the data you just entered will be inserted."
msgstr ""
"Uživatelské jméno, které jste zadali pro pÅ?ihlášení k vaÅ¡emu ISP, je již v "
"souboru /etc/ppp/pap-secrets uvedeno. Stávající hodnota bude zakomentována "
"a nová vložena na její místo."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:10001
msgid "ISP user name already in chap-secrets"
msgstr "Uživatelské jméno ISP je již v chap-secrets uloženo"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:10001
#| msgid ""
#| "The user name you entered for logging into your ISP is already listed in "
#| "the /etc/ppp/chap-secrets file. That's not a problem; the existing entry "
#| "will be commented out, and a new entry with the data you just entered "
#| "will be inserted."
msgid ""
"The user name you entered for logging into your ISP is already listed in "
"the /etc/ppp/chap-secrets file. The existing entry will be commented out, "
"and a new entry with the data you just entered will be inserted."
msgstr ""
"Uživatelské jméno, které jste zadali pro pÅ?ihlášení k vaÅ¡emu ISP je již v "
"souboru /etc/ppp/chap-secrets uvedeno. Stávající hodnota bude zakomentována "
"a nová vložena na její místo."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:11001
msgid "ISP user name already in chap-secrets and pap-secrets"
msgstr "Uživatelské jméno ISP je již v chap-secrets a pap-secrets uloženo"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:11001
#| msgid ""
#| "The user name you entered for logging into your ISP is already listed in "
#| "the chap-secrets and pap-secrets files in /etc/ppp/. That's not a "
#| "problem; the existing entries will be commented out, and new entries with "
#| "the data you just entered will be inserted."
msgid ""
"The user name you entered for logging into your ISP is already listed in the "
"chap-secrets and pap-secrets files in /etc/ppp/. The existing entries will "
"be commented out, and new entries with the data you just entered will be "
"inserted."
msgstr ""
"Uživatelské jméno, které jste zadali pro pÅ?ihlášení k vaÅ¡emu ISP je již v "
"souborech chap-secrets a pap-secrets (adresáÅ? /etc/ppp/) uvedeno. "
"Stávající hodnota bude zakomentována a nová vložena na její místo."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:12001
msgid "/etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils still exists"
msgstr "/etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils dosud existuje"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:12001
msgid ""
"The /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils file from the old isdnutils package still "
"exists. If you changed that file at some point, you may need to redo those "
"changes in the 00-ipppd file (which is the new name). After that, please "
"delete the old 00-isdnutils file."
msgstr ""
"Stále existuje soubor /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils, který je souÄ?ástí "
"starého balíÄ?ku isdnutils. Pokud jste nÄ?kdy bÄ?hem konfigurace zmÄ?nili tento "
"soubor, můžete chtít provést odpovídající zmÄ?ny také v souboru 00-ipppd, "
"který je novým souborem s konfigurací. Potom, prosím, smažte starý soubor 00-"
"isdnutils."

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:12001 ../ipppd.templates:13001
#| msgid ""
#| "Until it is deleted, it will still be used! This may cause conflicts."
msgid "Until it is deleted, it will still be used. This may cause conflicts."
msgstr "Dokud nebude smazán, bude stále používán. To může vést ke konfliktům."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:13001
msgid "/etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils still exists"
msgstr "/etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils dosud existuje"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:13001
msgid ""
"The /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils file from the old isdnutils package "
"still exists. If you changed that file at some point, you may need to redo "
"those changes in the 99-ipppd file (which is the new name). After that, "
"please delete the old 99-isdnutils file."
msgstr ""
"Stále existuje soubor /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils, který je souÄ?ástí "
"starého balíÄ?ku isdnutils. Pokud jste nÄ?kdy bÄ?hem konfigurace zmÄ?nili tento "
"soubor, můžete chtít provést odpovídající zmÄ?ny také v souboru 99-ipppd, "
"který je novým souborem s konfigurací. Potom, prosím, smažte starý soubor 99-"
"isdnutils."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:14001
msgid "old /etc/ppp/ip-up.d and ip-down.d scripts still exist"
msgstr "dosud existují staré skripty /etc/ppp/ip-up.d a ip-down.d"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:14001
msgid ""
"The /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils and /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils files "
"from the old isdnutils package still exist. If you changed those files at "
"some point, you may need to redo those changes in the 00-ipppd and 99-ipppd "
"files (which are the new names). After that, please delete the old 00-"
"isdnutils and 99-isdnutils files."
msgstr ""
"Soubory /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils a /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils, "
"které jsou obsaženy ve starém balíÄ?ku isdnutils, stále existují. Pokud jste "
"tyto soubory v nÄ?jakém bodu zmÄ?nili, můžete si pÅ?át provést tyto zmÄ?ny i v "
"souborech 00-ipppd a 99-ipppd (které jsou novými konfiguraÄ?ními soubory). "
"Potom prosím smažte staré soubory 00-isdnutils a 99-isdnutils."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:14001
#| msgid ""
#| "Until they are deleted, they will still be used! This may cause conflicts."
msgid ""
"Until they are deleted, they will still be used. This may cause conflicts."
msgstr ""
"Soubory budou používány, dokud je nesmažete. To může vést ke konfliktům."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:15001
#| msgid "(re)start ipppd by hand"
msgid "(Re)start ipppd manually"
msgstr "Restartovat (spustit) ipppd ruÄ?nÄ?"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:15001
#| msgid ""
#| "There is no /etc/init.d/isdnutils on your system; hence you will have to "
#| "stop and start any ipppd daemons by hand."
msgid ""
"There is no /etc/init.d/isdnutils on this system; hence you will have to "
"stop and start any ipppd daemons manually."
msgstr ""
"Ve vašem systému není soubor /etc/init.d/isdnutils; takže budete muset "
"zastavovat a spouÅ¡tÄ?t daemony ipppd ruÄ?nÄ?."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:16001
#| msgid "error running isdnutils init script"
msgid "Error running isdnutils init script"
msgstr "Chyba pÅ?i spuÅ¡tÄ?ní inicializaÄ?ního skriptu isdnutils"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:16001
msgid ""
"The /etc/init.d/isdnutils script ran with errors. Please check the "
"installation of the isdnutils-base package; reinstall it if necessary. "
"Perhaps moving /etc/init.d/isdnutils.dpkg-dist (if it exists) to /etc/init.d/"
"isdnutils will also help."
msgstr ""
"Skript /etc/init.d/isdnutils bÄ?žel s chybami. Zkontrolujte prosím instalaci "
"balíÄ?ku isdnutils-base a pokud to bude tÅ?eba, pÅ?einstalujte jej. Možná také "
"pomůže pÅ?esunutí /etc/init.d/isdnutils.dpkg-dist (pokud existuje) do /etc/"
"init.d/isdnutils."

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Austria"
msgstr "Rakousko"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "France"
msgstr "Francie"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Germany"
msgstr "NÄ?mecko"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Luxembourg"
msgstr "Lucembursko"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Netherlands"
msgstr "Nizozemí"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Norway"
msgstr "Norsko"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Spain"
msgstr "Å panÄ?lsko"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Switzerland"
msgstr "Švýcarsko"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. DefaultChoice
#. Translators:
#. Please choose among
#. "Austria, France, Germany, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Switzerland, other"
#: ../isdnlog.templates:2001 ../isdnlog.templates:2002
msgid "other"
msgstr "jiná"

#. Type: select
#. Description
#: ../isdnlog.templates:2003
msgid "Country:"
msgstr "ZemÄ?:"

#. Type: select
#. Description
#: ../isdnlog.templates:2003
#| msgid ""
#| "This is used for setting a number of defaults, e.g. what rate tables to "
#| "use for calculating the cost of a call."
msgid ""
"Please choose the local country. This will be used to set the rate table to "
"use for calculating the costs of costs."
msgstr ""
"Zadejte prosím vaši zemi. To se použije pro nastavení poplatků používaných "
"pro výpoÄ?et nákladů za pÅ?ipojení."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:4001
#| msgid "What is used to indicate an international number?"
msgid "Prefix to dial before international number:"
msgstr "Prefix pro vytoÄ?ení mezinárodního Ä?ísla:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:5001
msgid "Country ITU code:"
msgstr "Kód zemÄ? ITU:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:5001
msgid "Please enter the international code for the local country."
msgstr "Zadejte prosím mezinárodní kód místní zemÄ?."

#. Type: string
#. Description
#. Translators: do not translate ${default_countrycode} and ${default_country}
#: ../isdnlog.templates:5001
#| msgid "e.g. ${default_countrycode} for ${default_country}"
msgid "Example: ${default_countrycode} for ${default_country}"
msgstr "NapÅ?. ${default_countrycode} pro ${default_country}"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:6001
#| msgid "What is your local areacode, if applicable?"
msgid "Prefix for area code, if applicable:"
msgstr "Prefix oblasti, je-li používaný:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:7001
#| msgid "What is your local areacode, if applicable?"
msgid "Local area code, if applicable:"
msgstr "Místní kód oblasti, je-li používaný:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnlog.templates:8001
msgid "Run isdnrate as a daemon?"
msgstr "Spustit isdnrate jako daemon?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnlog.templates:8001
#| msgid ""
#| "isdnrate is a utility to calculate the costs of a connection to a given "
#| "phone number, used e.g. for LCR systems to find the cheapest carrier on a "
#| "call-by-call basis. Having it run as a daemon speeds things up as then it "
#| "only has to load all the data just once."
msgid ""
"The isdnrate utility calculates the costs of a connection to a given phone "
"number, used e.g. for LCR systems to find the cheapest carrier on a call-by-"
"call basis. Having it run as a daemon speeds things up as then it only has "
"to load all the data once."
msgstr ""
"Nástroj isdnrate slouží k výpoÄ?tu cen za pÅ?ipojení pro dané telefonní "
"Ä?íslo, používá se napÅ?. pro systémy LCR, k nalezení nejlevnÄ?jšího nosiÄ?e pÅ?i "
"spojeních typu call-by-call. SpuÅ¡tÄ?ní ve formÄ? daemona zrychlí vÄ?ci tím, že "
"naÄ?te vÅ¡echna data pouze jednou."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnlog.templates:8001
msgid ""
"This setting is only useful for special setups, such as for an ISDN-to-H.323 "
"gateway."
msgstr ""
"Toto nastavení se hodí pouze ve speciálních pÅ?ípadech jako je brána "
"ISDN-to-H.323."

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnutils-base.templates:2001
msgid "none"
msgstr "žádný"

#. Type: select
#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:2002
#| msgid "Does firmware need to be loaded?"
msgid "Firmware to load:"
msgstr "Firmware k naÄ?tení:"

#. Type: select
#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:2002
#| msgid ""
#| "Some ISDN cards can't function properly until firmware has been "
#| "downloaded. Notable example is the Sedlbauer SpeedFax+ PCI or Siemens I-"
#| "Surf, which need ISAR.BIN to be loaded. (I don't know of any others at "
#| "this time.) Choose \"ISAR.BIN\" if this is necessary. If you don't know "
#| "what I'm talking about, choose \"none\"."
msgid ""
"Some ISDN cards can't function properly until some firmware has been loaded. "
"A notable example is the Sedlbauer SpeedFax+ PCI or Siemens I-Surf, which "
"need ISAR.BIN to be loaded. Choose \"ISAR.BIN\" if this is necessary."
msgstr ""
"NÄ?které karty ISDN nemohou správnÄ? fungovat, dokud není natažen firmware. "
"Typickým pÅ?íkladem je Sedlbauer SpeedFax+ PCI nebo Siemens I-Surf, které "
"potÅ?ebují naÄ?íst ISAR.BIN. Zvolte \"ISAR.BIN\", je-li tÅ?eba. "

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:3001
#| msgid "Which ISDN card numbers have to be loaded with the firmware?"
msgid "ISDN card numbers to load with the firmware:"
msgstr "Ä?ísla ISDN karet pro tento firmware:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:3001
msgid ""
"If you use more than one card, enter the number of the card(s) in need of "
"firmware."
msgstr ""
"Pokud máte více jak jednu kartu, zadejte Ä?ísla karret potÅ?ebující tento "
"firmware."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:3001
msgid ""
"Multiple entries should be separated by commas. Card numbers are integers "
"where \"1\" is the first card, \"2\" the second, etc."
msgstr ""
"Více polože je možno oddÄ?lovat pomocí mezer. Ä?ísla karet jsou celá Ä?ísla, kde "
"â??1â?? znamená první kartu, â??2â?? symbolizuje druhou kartu, atd."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:2001
#| msgid "What number should vbox answer?"
msgid "Number that vbox should answer:"
msgstr "Ä?íslo na kterém poslouchá vbox:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:2001
#| msgid ""
#| "Vbox must know what number to listen to. Depending on your country's ISDN "
#| "system, this may or may not include the areacode. It is usually without "
#| "the leading 0."
msgid ""
"Vbox must know what number to listen to. Depending on the country's ISDN "
"system, this may or may not include the area code. Leading \"0\" should most "
"often be dropped."
msgstr ""
"Vbox musí vÄ?dÄ?t na jakém Ä?ísle poslouchat. Ä?íslo závisí na ISDN systému "
"pÅ?ísluÅ¡né zemÄ? a může, ale nemusí, obsahovat Ä?íslo oblasti. Uvozující "
"â??0â?? můžete vynechat."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:2001
#| msgid ""
#| "Enter `quit' (or leave it blank) if you want to configure by hand, not "
#| "via debconf. Also enter `quit' if you already have an existing (working) "
#| "vbox configuration from the time when this was still part of isdnutils "
#| "(unless you want to create a new configuration)."
msgid ""
"Leave the field blank if you want to configure by hand, or if you already "
"use an existing (working) vbox configuration from the time when this was "
"still part of isdnutils (unless you want to create a new configuration)."
msgstr ""
"Pokud to chcete nastavit ruÄ?nÄ? nebo chcete použít stávající nastavení vbox, "
"pak nechejte toto políÄ?ko prázdné."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:3001
#| msgid "After how many rings should vbox pick up the line?"
msgid "Number of rings for vbox to pick up the line:"
msgstr "PoÄ?et zvonÄ?ní po kterých má vbox zvednout hovor:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:3001
msgid ""
"One ring is about 5 seconds. This setting can later be fine-tuned for each "
"incoming telephone number, for instance to aggressively filter some incoming "
"numbers."
msgstr ""
"Jedno zvonÄ?ní je okolo 5 sekund. Toto nastavení je možno pozdÄ?ji vylepÅ¡it "
"pro každé pÅ?íchozí telefonní Ä?íslo zvlášť, napÅ?. pÅ?i filtrování urÄ?itých "
"pÅ?íchozích hovorů."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:3001
msgid "You should read vbox.conf(5) for more information."
msgstr "Více informací naleznete v vbox.conf(5)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:4001
#| msgid "Should the message be attached to the email?"
msgid "Should incoming messages be attached to notification mails?"
msgstr "Mají být pÅ?íchozí zprávy pÅ?iloženy k emailovým upozornÄ?ním?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:4001
#| msgid ""
#| "When a message is recorded, an email notification is sent. If that email "
#| "should contain the message as an attachment, choose \"yes\" here. Note: "
#| "the attachment can be large!"
msgid ""
"When a message is recorded, an email notification is sent. If that email "
"should contain the message as an attachment, choose the option."
msgstr ""
"Jakmile je zpráva nahrána, je poslán upozorÅ?ovací email. Pokud chcete, aby "
"email obsahoval jako pÅ?ílohu onu zprávu, pak souhlaste."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:5001
#| msgid "As what user should the answering machine run?"
msgid "Run the answering machine as:"
msgstr "Spustit záznamník jako:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:5001
#| msgid ""
#| "vboxd runs with the privileges of a normal (non-root) user. This is "
#| "typically your non-root login name. This user must be a member of the "
#| "`dialout' group."
msgid ""
"The vboxd daemon should run as an unprivileged (non-root) user. It must be a "
"member of the \"dialout\" group."
msgstr ""
"Daemon vboxd by mÄ?l bÄ?žet s právy neprivilegovaného uživatele (ne root). "
"Ten vÅ¡ak musí být Ä?lenem skupiny â??dialoutâ??."

#. Type: text
#. Description
#. Translators, do not translate "Daemonuser"
#: ../isdnvboxserver.templates:6001
msgid "${Daemonuser} unknown"
msgstr "$neznámý {Daemonuser}"

#. Type: text
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:6001
msgid ""
"The user you chose does not exist on this machine. You must choose a valid "
"username."
msgstr ""
"Uživatel, kterého jste vybrali na tomto poÄ?ítaÄ?i neexistuje. Vyberte platného "
"uživatele."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:7001
#| msgid "As what user should the answering machine run?"
msgid "Login for the answering machine:"
msgstr "PÅ?ihlaÅ¡ovací jméno záznamníku:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:7001
msgid ""
"Connections to the answering machine (using the vbox program provided by the "
"isdnvboxclient package) will be prompted for a username and password."
msgstr ""
"PÅ?ipojení k záznamníku (používají program vbox obsažený v balíÄ?ku "
"isdnvboxclient) bude dotázáno na nÄ?jaké uživatelské jméno a heslo." 

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:7001
msgid ""
"The username you define here does not have to correspond to a login account "
"on this system."
msgstr "Uvedený uživatel nemusí odpovídat uživateli tohoto systému."

#. Type: password
#. Description
#. Translators, do not translate "${User}"
#: ../isdnvboxserver.templates:8001
#| msgid "Enter the password for ${User} here."
msgid "Password for ${User}:"
msgstr "Heslo pro ${User}:"

#. Type: password
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:8001
msgid "Please choose the password for the ${User} connection user."
msgstr "Zadejte prosím heslo uživatele ${User}."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:9001
#| msgid "No home directory!"
msgid "No home directory"
msgstr "Domovský adresáÅ? neexistuje"

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:9001
#| msgid ""
#| "The home directory `${DIR}' for user `${USER}' doesn't exist. This means "
#| "that the file `${DIR}/.vbox.conf' cannot be created."
msgid ""
"The home directory \"${DIR}\" for user \"${USER}\" does not exist. This "
"means that the file \"${DIR}/.vbox.conf\" cannot be created."
msgstr ""
"Neexistuje domovský adresáÅ? â??${DIR}â?? pro uživatele â??${USER}â??. To znamená, že "
"nemůže být vytvoÅ?en soubor â??${DIR}/.vbox.confâ??."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:10001
msgid "Non-existing user"
msgstr "Neexistující uživatel"

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:10001
#| msgid ""
#| "The user `${USER}' doesn't exist on the system! Please rerun the "
#| "configuration with `dpkg-reconfigure isdnvboxserver' to enter another "
#| "username, or after creating the user."
msgid ""
"The user \"${USER}\" doesn't exist on the system. Please rerun the "
"configuration with \"dpkg-reconfigure isdnvboxserver\" to enter another "
"username, or after creating the user."
msgstr ""
"Uživatel â??${USER}â?? ve vaÅ¡em systému neexistuje. Pro zadání jiného uživatele "
"opravte prosím nastavení pomocí â??dpkg-reconfigure isdnvboxserverâ??, nebo "
"nejprve pÅ?ísluÅ¡ného uživatele vytvoÅ?te. "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:11001
msgid "Should vboxgetty be enabled?"
msgstr "Má být vboxgetty povolen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:11001
#| msgid ""
#| "vboxgetty is in /etc/inittab, but not yet enabled. Answering `yes' here "
#| "will enable it once this package is fully configured. Choose `no' if you "
#| "want to tweak it manually."
msgid ""
"A call for vboxgetty is defined in /etc/inittab, but not yet enabled. "
"Choosing this option will enable it once this package is fully configured. "
"Refuse this option if you want to tweak it manually."
msgstr ""
"Volání vboxgetty se nachází v /etc/inittab, ale jeÅ¡tÄ? není povolen. "
"Zvolením této volby bude povolen ihned po nastavení balíÄ?ku. Nebudete-li "
"souhlasit, nastavte tuto volbu ruÄ?nÄ?."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:12001
msgid "Device in inittab doesn't agree with devfs mode"
msgstr "ZaÅ?ízení v inittabu nesouhlasí s módem devfs"

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:12001
msgid ""
"The entry for vboxgetty in /etc/inittab uses a device name that does not "
"correspond to the current devfs usage; either a devfs (/dev/isdn/ttyIxx) "
"name is used in inittab while devfs is not mounted, or the non-devfs name is "
"used while devfs is mounted."
msgstr ""
"Ã?daj, který používá vboxgetty v /etc/inittab a jméno zaÅ?ízení neodpovídají "
"souÄ?asnému nastavení devfs; buÄ? bylo jméno (/dev/isdn/ttyIxx) použito v "
"inittabu jeÅ¡tÄ? pÅ?ed pÅ?ipojením devfs, nebo je jméno použito neÄ?ím jiným, "
"jeÅ¡tÄ? pÅ?ed pÅ?ipojením devfs."

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:12001 ../isdnvboxserver.templates:13001
msgid "This problem has to be fixed manually."
msgstr "Tento problém je nutné napravit ruÄ?nÄ?."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:13001
msgid "Device in vboxgetty.conf doesn't agree with devfs mode"
msgstr "ZaÅ?ízení ve vboxgetty.conf nesouhlasí s módem devfs"

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:13001
msgid ""
"The device entry in /etc/isdn/vboxgetty.conf uses a device name that does "
"not correspond to the current devfs usage; either a devfs (/dev/isdn/ttyIxx) "
"name is used in vboxgetty.conf while devfs is not mounted, or the non-devfs "
"name is used while devfs is mounted."
msgstr ""
"Ã?daj o zaÅ?ízení v /etc/isdn/vboxgetty.conf používá jméno zaÅ?ízení, které "
"neodpovídá souÄ?asnému nastavení devfs; buÄ? bylo jméno devfs (/dev/isdn/"
"ttyIxx) použito ve vboxgetty.conf jeÅ¡tÄ? pÅ?ed pÅ?ipojením devfs, nebo je toto "
"jméno použito jeÅ¡tÄ? pÅ?ed pÅ?ipojením devfs."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Most people will say \"ippp0\" here, as that is the default for a "
#~| "connection to an ISP. The default gateway will be ippp0."
#~ msgid ""
#~ "Most people should say \"ippp0\" here, as that is the default for a "
#~ "connection to an ISP. The default gateway will be ippp0."
#~ msgstr ""
#~ "VÄ?tÅ¡ina lidí zde odpoví \"ippp0\", protože to je výchozí hodnota pro "
#~ "pÅ?ipojení k ISP. Výchozí branou bude ippp0."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "However, some people have special requirements, and they may choose "
#~| "another interface that debconf will configure (e.g. because they don't "
#~| "want this connection to be the default gateway)."
#~ msgid ""
#~ "However, some people have special requirements, and they may choose "
#~ "another interface that will be configured (e.g. because they don't want "
#~ "this connection to be the default gateway)."
#~ msgstr ""
#~ "SamozÅ?ejmÄ?, nÄ?kteÅ?í mají speciální požadavky a tak mohou zvolit jiné "
#~ "rozhraní, které pak debconf nastaví (napÅ?. pokud nechtÄ?jí toto použít "
#~ "jako výchozí bránu)."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Note that debconf will currently only configure at most one interface. "
#~| "Enter \"none\" if you do not want debconf to configure anything for "
#~| "ipppd."
#~ msgid ""
#~ "Note that currently at most one interface can be configured in this "
#~ "manner. Leave the field blank if you do not want to configure anything "
#~ "now for ipppd."
#~ msgstr ""
#~ "Pamatujte, že debconf bÄ?žnÄ? nastaví pouze jedno rozhraní. Zadejte \"none"
#~ "\", pokud si nepÅ?ejete ipppd nastavovat pomocí debconfu."

#, fuzzy
#~| msgid "What is the user name for logging into your ISP?"
#~ msgid "User name for logging into your ISP:"
#~ msgstr "Jaké je uživatelské jméno pro pÅ?ihlášení k vaÅ¡emu ISP?"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Most (all?) ISPs need a user name and password for authenticating you as "
#~| "a valid user before allowing access. Enter the user name here. The "
#~| "password will be asked for next."
#~ msgid ""
#~ "Most ISPs need a user name and password for authenticating you as a valid "
#~ "user before allowing access. Enter the user name here. The password will "
#~ "be asked for next."
#~ msgstr ""
#~ "VÄ?tÅ¡ina (vÅ¡ichni?) ISP chtÄ?jí znát uživatelské jméno a heslo pro "
#~ "autentikování svých uživatelů a to jeÅ¡tÄ? pÅ?ed povolením pÅ?ístupu. Zadejte "
#~ "zde uživatelské jméno. Heslo bude následovat v další otázce."

#, fuzzy
#~| msgid "What is the password for logging into your ISP?"
#~ msgid "Password for logging into your ISP:"
#~ msgstr "Jaké je heslo pro pÅ?ihlášení k vaÅ¡emu ISP?"

#, fuzzy
#~| msgid "Enter the ISO two-letter code for your country"
#~ msgid "ISO two-letter code for your country:"
#~ msgstr "Zadejte dvoupísmenný ISO kód vaší zemÄ?"

#~ msgid ""
#~ "This can't really be used for setting any defaults, but maybe some day..."
#~ msgstr ""
#~ "Tato hodnota nemůže být použita pro nastavení výchozích hodnot, ale možná "
#~ "jednou..."

#~ msgid ""
#~ "Note that you will probably have to edit /etc/isdn/isdn.conf before "
#~ "isdnlog will be able to work."
#~ msgstr ""
#~ "Pamatujte, že budete muset, pravdÄ?podobnÄ? jeÅ¡tÄ? pÅ?ed spuÅ¡tÄ?ním, upravit "
#~ "soubor /etc/isdn/isdn.conf."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "This is only for people with special requirements, such as those using "
#~| "the isdn2h323 package. Hence most people should say \"no\"."
#~ msgid ""
#~ "This is only for people with special requirements, such as those using "
#~ "the isdn2h323 package. Hence most people should not choose this option."
#~ msgstr ""
#~ "Toto je pouze pro lidi mající speciální požadavky, jako ti, kteÅ?í "
#~ "používají balíÄ?ek isdn2h323. Proto zde vÄ?tÅ¡ina lidí odpovídá \"ne\"."

#~ msgid ""
#~ "If you have more than one card, enter the number of the card(s) that have "
#~ "to be loaded with the firmware, starting with 1, separated by commas. If "
#~ "you have only one card, the obvious answer here is \"1\". If you have two "
#~ "cards which both have to be loaded with firmware, enter \"1,2\"."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud máte více než jednu kartu, zadejte Ä?íslo karty (karet), u kterých "
#~ "se má naÄ?ítat firmware, zaÄ?nÄ?te od Ä?ísla 1, Ä?ísla oddÄ?lujte pomocí Ä?árek. "
#~ "Pokud máte pouze jednu kartu, pak je obvyklou odpovÄ?dí \"1\". Pokud máte "
#~ "2 karty, u nichž obou chcete naÄ?íst firmware, pak zadejte \"1,2\"."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "One ring is about 5 seconds. You can fine-tune the number of rings for "
#~| "certain phonenumbers manually, e.g. any salesmen you know the number of "
#~| "(or calls without caller-ID) can be dumped into the answering machine "
#~| "after one ring. See `man vbox.conf' for more info."
#~ msgid ""
#~ "One ring is about 5 seconds. You can fine-tune the number of rings for "
#~ "certain phonenumbers manually, e.g. any salesmen you know the number of "
#~ "(or calls without caller-ID) can be dumped into the answering machine "
#~ "after one ring. See `man vbox.conf' for more information."
#~ msgstr ""
#~ "Jedno zvonÄ?ní je okolo 5 sekund. PoÄ?et zvonÄ?ní můžete pro urÄ?itá "
#~ "telefonní Ä?ísla vyladit ruÄ?nÄ?. NapÅ?. obchodníci, jejichž Ä?íslo znáte, "
#~ "(nebo hovory bez identifikace), mohou být po jednom zvonÄ?ní pÅ?epojeny na "
#~ "záznamník.Pro více informací se podívejte na `man vbox.conf'."

#, fuzzy
#~| msgid "The user ${Daemonuser} doesn't exist on the system."
#~ msgid "User ${Daemonuser} doesn't exist on the system"
#~ msgstr "Uživatel ${Daemonuser} v tomto systému neexistuje."

#, fuzzy
#~| msgid "What username may connect to the vbox server?"
#~ msgid "Username which may connect to the vbox server:"
#~ msgstr "Který uživatel se může pÅ?ipojit k vbox serveru?"

#~ msgid ""
#~ "To listen to messages using vbox (from the isdnvboxclient package), you "
#~ "need a username and password. Enter the username here. This does not have "
#~ "to be a user on the system itself."
#~ msgstr ""
#~ "Pro poslech zpráv prostÅ?ednictvím vboxu (souÄ?ást balíÄ?ku isdnvboxclient), "
#~ "potÅ?ebujete znát uživatelské jméno a heslo. Zde zadejte uživatelské "
#~ "jméno. Tím by nemÄ?l být uživatel na daném systému."

#~ msgid "Please don't use ':' in it! The way it is stored cannot handle this."
#~ msgstr ""
#~ "Nepoužívejte prosím ':'! Způsob, jakým je tato informace uložena, to "
#~ "nedokáže zpracovat."

#, fuzzy
#~| msgid "User doesn't exist!"
#~ msgid "User doesn't exist"
#~ msgstr "Uživatel neexistuje!"

#~ msgid "You will have to fix this by hand."
#~ msgstr "MÄ?li byste to opravit ruÄ?nÄ?."

#~ msgid "Which interface should debconf configure?"
#~ msgstr "Které rozhraní má debconf nastavit?"

#~ msgid "What is your local MSN?"
#~ msgstr "Jaké je vaše místní MSN?"

#~ msgid "AT"
#~ msgstr "AT"

#~ msgid "CH"
#~ msgstr "CH"

#~ msgid "DE"
#~ msgstr "DE"

#~ msgid "ES"
#~ msgstr "ES"

#~ msgid "FR"
#~ msgstr "FR"

#~ msgid "LU"
#~ msgstr "LU"

#~ msgid "NL"
#~ msgstr "NL"

#~ msgid "NO"
#~ msgstr "NO"

#~ msgid "What country is this system in?"
#~ msgstr "Jaký je kód zemÄ? vaÅ¡eho systému?"

#~ msgid "What is the countrycode for your country?"
#~ msgstr "Jaký je kód oblasti vaší zemÄ??"

#~ msgid "What is used to indicate an areacode, if applicable?"
#~ msgstr "Co se používá pro urÄ?ení kódu oblasti, je-li použitelné?"

#~ msgid "none, ISAR.BIN"
#~ msgstr "žádný, ISAR.BIN"

#~ msgid "Enter a valid user name here that's known to the system."
#~ msgstr "Zadejte platné uživatelské jméno, které je známo systému."

#~ msgid "manual"
#~ msgstr "ruÄ?nÄ?"

#~ msgid "Entering isdnlog configuration"
#~ msgstr "Vstupujete do konfigurace isdnlogu"

#~ msgid ""
#~ "For correct isdnlog functioning, isdnlog needs to be configured with a "
#~ "number of settings. These are some or all (depending on the level you "
#~ "have configured debconf with) of:"
#~ msgstr ""
#~ "Pro správnou funkci isdnlogu je potÅ?eba provést nÄ?kolik nastavení. Zde "
#~ "jich je jen nÄ?kolik, nebo vÅ¡echny (záleží na úrovni, na kterou máte "
#~ "nastaven debconf):"

#~ msgid ""
#~ " - country     this is used for setting a number of defaults,\n"
#~ "          e.g. what rate tables to use for calculating\n"
#~ "          the cost of a call."
#~ msgstr ""
#~ " - stát     se používá pro nastavení výchozích hodnot,\n"
#~ "         napÅ?. pro cenové tabulky, které se používají\n"
#~ "         pro výpoÄ?et nákladů za volání."

#~ msgid " - country prefix  what is used to indicate an international number"
#~ msgstr " - prefix státu se používá pro urÄ?ení mezinárodního Ä?ísla"

#~ msgid ""
#~ " - country code   the phone number for your country\n"
#~ "          (e.g. 49 for Germany)"
#~ msgstr ""
#~ " - kód státu  telefonní Ä?íslo vaÅ¡eho státu\n"
#~ "        (napÅ?. 42 pro Ä?eskou republiku)"

#~ msgid ""
#~ " - areacode prefix what is used to indicate an areacode,\n"
#~ "          if applicable in your country. Usually a 0 ."
#~ msgstr ""
#~ " - prefix kódu oblasti se používá pro urÄ?ení kódu oblasti,\n"
#~ "            pokud se ve vaší zemi používá. Obvykle 0 ."

#~ msgid " - areacode     what your local areacode is (if applicable)"
#~ msgstr ""
#~ " - kód oblasti   je vaším místním kódem oblasti (je-li použitelný)"

#~ msgid ""
#~ "After installation, you may have to edit /etc/isdn/isdnlog.isdnctrl0 "
#~ "before isdnlog can work properly, although that file is set up with "
#~ "reasonable defaults for most cases."
#~ msgstr ""
#~ "Po instalaci byste jeÅ¡tÄ? mÄ?li pro správnou funkci isdnlogu upravit "
#~ "soubor /etc/isdn/isdnlog.isdnctrl0, tÅ?ebaže je tento soubor nastaven na "
#~ "rozumné hodnoty vyhovující vÄ?tÅ¡inÄ? pÅ?ípadů."

#~ msgid ""
#~ "If you previously had /etc/isdn/isdnlog.isdnctrl0, that will be preserved."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud jste již mÄ?li soubor /etc/isdn/isdnlog.isdnctrl0, tak bude zachován."

#~ msgid "isdnutils is now split up"
#~ msgstr "isdnutils jsou nyní rozdÄ?leny"

#~ msgid ""
#~ "The old isdnutils package is now split up into smaller parts: isdnutils "
#~ "ipppd isdnutils-xtools isdnutils-doc isdnvboxserver isdnvboxclient "
#~ "isdnlog isdnlog-data libcapi20-3 isdnactivecards pppdcapiplugin "
#~ "isdneurofile"
#~ msgstr ""
#~ "Starý balíÄ?ek isdnutils je nyní rozdÄ?len na menší Ä?ásti: isdnutils ipppd "
#~ "isdnutils-xtools isdnutils-doc isdnvboxserver isdnvboxclient isdnlog "
#~ "isdnlog-data libcapi20-3 isdnactivecards pppdcapiplugin isdneurofile"

#~ msgid ""
#~ "This allows you to better select what parts you want installed, almost no "
#~ "one needs everything. Unfortunately there's no way of automatically "
#~ "selecting those parts you need."
#~ msgstr ""
#~ "Toto rozdÄ?lení umožÅ?uje pÅ?i instalaci pÅ?esnÄ?jší vybrání jednotlivých "
#~ "Ä?ástí, protože snad nikdo nepotÅ?ebuje vÅ¡e. Bohužel, neexistuje způsob "
#~ "automatického výbÄ?ru tÄ?ch Ä?ástí, které potÅ?ebujete."

#~ msgid ""
#~ "You have ipppX interfaces configured, but you have not selected ipppd to "
#~ "be installed. This can be dangerous (leaving you with no way of obtaining "
#~ "ipppd), so aborting the installation of this new isdnutils."
#~ msgstr ""
#~ "Máte nastavena rozhraní ipppX, ale nezvolili jste instalaci ipppd. To "
#~ "může být nebezpeÄ?né (nechat vás bez nainstalovaného ipppd), takže ruším "
#~ "instalaci tohoto nového balíÄ?ku isdnutils."

#~ msgid ""
#~ "If you really mean to not have ipppd, please remove the ipppd.* files "
#~ "from /etc/isdn/, stop any ipppX interfaces, and reinstall isdnutils."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud si skuteÄ?nÄ? pÅ?ejete instalaci bez ipppd, odstraÅ?te prosím soubory "
#~ "ipppd.* z adresáÅ?e /etc/isdn/, zastavte vÅ¡echna rozhraní ipppX a "
#~ "pÅ?einstalujte isdnutils."

#~ msgid ""
#~ "If you used dselect, please select (+) ipppd, and any of the other parts "
#~ "you might need (e.g. isdnlog, isdnvbox, isdnutils-xtools), although those "
#~ "should have been selected automatically. If you used apt-get, use 'apt-"
#~ "get install isdnutils ipppd isdnlog ...'; you may need to run 'apt-get -f "
#~ "install' first to configure any other packages that were unpacked but not "
#~ "yet configured."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud používáte dselect, zvolte prosím (+) ipppd a vÅ¡echny další potÅ?ebné "
#~ "balíÄ?ky (napÅ?. isdnlog, isdnvbox, isdnutils-xtools), i když tyto by se "
#~ "mÄ?ly vybrat automaticky. Pokud používáte apt-get, použijte 'apt-get "
#~ "install isdnutils ipppd isdnlog ...'; možná budete muset nejprve spustit "
#~ "'apt-get -f install' pro nastavení balíÄ?ků, které byly rozbaleny, ale "
#~ "jeÅ¡tÄ? nejsou nastaveny."

#~ msgid "You have an (old) isdnvbox cron.weekly script"
#~ msgstr "V cron.weekly jsem nalezl (starý) skript isdnvbox "

#~ msgid ""
#~ "In early versions of isdnutils 3.1pre1b, when upgrading from 3.0 the /etc/"
#~ "cron.weekly/isdnutils script was renamed to isdnvbox. Unfortunately, when "
#~ "isdnvbox was split up into isdnvboxserver and isdnvboxclient, the "
#~ "existing cron script was not renamed. This can lead to two scripts "
#~ "existing."
#~ msgstr ""
#~ "Oproti pÅ?edchozím verzím isdnutils 3.1pre1b, byl pÅ?ejmenován skript /etc/"
#~ "cron.weekly/isdnutils na isdnvbox (týká se aktualizace z verze 3.0). "
#~ "Bohužel, když byl isdnvbox rozdÄ?len na isdnvboxserver a isdnvboxclient, "
#~ "byl pÅ?ejmenován i stávající skript cronu. To může vést ke vzniku dvou "
#~ "souÄ?asnÄ? existujících skriptů."

#~ msgid ""
#~ "Normally, at this point the old script could just be deleted, but it "
#~ "looks like you have edited the script manually. Please look at /etc/cron."
#~ "weekly/isdnvbox to see if any changes need to be preserved (e.g. in the /"
#~ "etc/cron.weekly/isdnvboxserver script), and then delete the old script by "
#~ "hand."
#~ msgstr ""
#~ "Obvykle lze v tomto okamžiku starý skript smazat, ale vypadá to, že jste "
#~ "jej upravovali ruÄ?nÄ?. Podívejte se prosím na /etc/cron.weekly/isdnvbox, "
#~ "zda není potÅ?eba zachovat nÄ?jaké zmÄ?ny (napÅ?. ve skriptu /etc/cron/weekly/"
#~ "isdnvboxserver) a poté starý skript ruÄ?nÄ? smažte."

#~ msgid ""
#~ "If you can't see anything that needs preserving, it is probably safe to "
#~ "delete it."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud nenaleznete nic, co by potÅ?ebovalo zachovat, pak je pravdÄ?podobnÄ? "
#~ "bezpeÄ?né soubor smazat."

#~ msgid "/etc/cron.weekly/isdnutils renamed to isdnvboxserver"
#~ msgstr "/etc/cron.weekly/isdnutils byl pÅ?ejmenován na isdnvboxserver"

#~ msgid ""
#~ "The existing /etc/cron.weekly/isdnutils script has been renamed to "
#~ "isdnvboxserver to fit the names of the splitted packages (in the old "
#~ "version, the script only handled isdnvbox things)."
#~ msgstr ""
#~ "Stávající soubor /etc/cron.weekly/isdnutils byl z důvodu zachování jmen "
#~ "rozdÄ?lených balíÄ?ků pÅ?ejmenován na isdnvboxserver. (Ve starší verzi se "
#~ "tento skript staral pouze o vÄ?ci spojené s isdnvboxem.)"

#~ msgid ""
#~ "When the packaging system asks whether to replace the /etc/cron.weekly/"
#~ "isdnvboxserver, it is recommended to do so. If you have made any changes "
#~ "to the script in the past, please put those changes into the new script."
#~ msgstr ""
#~ "Když se balíÄ?kovací systém zeptá, zda odstranit /etc/cron.weekly/"
#~ "isdnvboxserver, pak je doporuÄ?eno to udÄ?lat. Pokud jste v minulosti ve "
#~ "skriptu provedli nÄ?jaké zmÄ?ny, vložte prosím tyto zmÄ?ny i do nového "
#~ "skriptu."

#~ msgid "You've chosen not to use debconf for isdnvboxserver"
#~ msgstr "Zvolili jste nepoužívat debconf pro isdnvboxserver"

#~ msgid ""
#~ "If you change your mind, run \"dpkg-reconfigure isdnvboxserver\". To "
#~ "finalize isdnvboxserver, you need to ensure that vboxgetty is running "
#~ "from inittab, and that vboxd will run out of inetd."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud zmÄ?níte názor, spusÅ¥te \"dpkg-reconfigure isdnvboxserver\". Pro "
#~ "dokonÄ?ení instalace isdnvboxserveru potÅ?ebujete zajistit, aby se "
#~ "vboxgetty spouÅ¡tÄ?l prostÅ?ednictvím inittabu a také, aby se vboxd spuÅ¡tÄ?l "
#~ "z inetd."

#~ msgid "spool directory created"
#~ msgstr "vytvoÅ?en adresáÅ? spool"

#~ msgid ""
#~ "The spool directory `${NEWSPOOL}' has been created, which is necessary "
#~ "for proper working of vbox."
#~ msgstr ""
#~ "VytvoÅ?en spool adresáÅ? `${NEWSPOOL}', tento adresáÅ? je nutný pro správnou "
#~ "funkci vboxu."

#~ msgid "vbox config file created"
#~ msgstr "vytvoÅ?en konfiguraÄ?ní souboru vboxu"

#~ msgid ""
#~ "The configuration file `${DIR}/.vbox.conf' has been created. See `man "
#~ "vbox.conf' for information on changing this file."
#~ msgstr ""
#~ "Byl vytvoÅ?en konfiguraÄ?ní soubor `${DIR}/.vbox.conf'. Pro více informací "
#~ "o zmÄ?nÄ? tohoto souboru se podívejte na `man vbox.conf'."

#~ msgid "user `vbox' created"
#~ msgstr "vytvoÅ?en uživatel `vbox'"

#~ msgid ""
#~ "A user `vbox' was created, in group `dialout'. This is used as the ID "
#~ "that the vbox daemons run under."
#~ msgstr ""
#~ "Byl vytvoÅ?en uživatel `vbox' patÅ?ící do skupiny `dialout'. Pod tímto "
#~ "uživatelem bude vbox spuÅ¡tÄ?n."

#~ msgid "Failed to create user `vbox'"
#~ msgstr "VytvoÅ?ení uživatele `vbox' selhalo"

#~ msgid ""
#~ "For optimal operation of vbox, a user `vbox' should be created, in group "
#~ "`dialout'. However, creating that user failed with the following error(s):"
#~ msgstr ""
#~ "Pro optimální funkci vboxu by mÄ?l být vytvoÅ?en uživatel `vbox', který "
#~ "patÅ?í do skupiny `dialout'. Bohužel, vytváÅ?ení uživatele selhalo z "
#~ "následujícího důvodu:"

#~ msgid "${MSG}"
#~ msgstr "${MSG}"

#~ msgid ""
#~ "Please remedy this problem by hand, and then rerun the configuration with "
#~ "`dpkg-reconfigure isdnvboxserver'."
#~ msgstr ""
#~ "Napravte prosím tento problém ruÄ?nÄ? a pak se vraÅ¥te zpÄ?t ke konfiguraci "
#~ "pomocí `dpkg-reconfigure isdnvboxserver'."

#~ msgid "isdnvboxserver is being configured."
#~ msgstr "Nastavuji isdnvboxserver."

#~ msgid "Note to translators: no need to translate this, not shown to users."
#~ msgstr ""
#~ "Poznámka pro pÅ?ekladatele: není tÅ?eba pÅ?ekládat, ale jinak kazí "
#~ "statistiku."

#~ msgid "spool directory renamed"
#~ msgstr "adresáÅ? spool byl pÅ?ejmenován"

#~ msgid ""
#~ "The spool directory `${OLDSPOOL}' has been renamed to `${NEWSPOOL}' for "
#~ "consistency's sake. This should have no other consequences."
#~ msgstr ""
#~ "Z důvodu zachování soudržnosti byl spool adresáÅ? `${OLDSPOOL}' "
#~ "pÅ?ejmenován na ${NEWSPOOL}'. To by nÄ?mÄ?lo mít žádné jiné důsledky."

#~ msgid "two obsolete spool directories detected"
#~ msgstr "nalezeny dva zastaralé adresáÅ?e spool"

#~ msgid ""
#~ "The directories `${OLDSPOOL1}' and `${OLDSPOOL2}' (which aren't used "
#~ "anymore in the standard configuration), and the new spool directory `"
#~ "${NEWSPOOL}' all exist. The old directories will no longer be used; "
#~ "please manually move any messages from there to the new directory (if "
#~ "any), and delete the old directories."
#~ msgstr ""
#~ "V systému existují adresáÅ?e `${OLDSPOOL1}' a `${OLDSPOOL2}' (nebudou již "
#~ "více používány ve standardní konfiguraci) a nový adresáÅ? spool `"
#~ "${NEWSPOOL}'. Staré adresáÅ?e nebudou více používány; pÅ?esuÅ?te prosím "
#~ "jakékoliv soubory z tÄ?chto adresáÅ?ů do nového (pokud existuje) a staré "
#~ "adresáÅ?e odstraÅ?te."

#~ msgid "two spool directories detected"
#~ msgstr "nalezeny dva adresáÅ?e spool"

#~ msgid ""
#~ "The old spool directory `${OLDSPOOL}' and the new spool directory `"
#~ "${NEWSPOOL}' both exist. The old directory will no longer be used; please "
#~ "manually move any messages from there to the new directory (if any), and "
#~ "delete the old directory."
#~ msgstr ""
#~ "Existuje jak starý spool adresáÅ? `${OLDSPOOL}', tak nový spool adresáÅ? `"
#~ "${NEWSPOOL}' existují. Starý adresáÅ? nebude více používán; pÅ?esuÅ?te "
#~ "prosím jakékoliv soubory, ze starého adresáÅ?e, do nového (pokud existuje) "
#~ "a starý adresáÅ? smažte."

#~ msgid "vbox config file moved"
#~ msgstr "konfiguraÄ?ní soubor vboxu byl pÅ?esunut"

#~ msgid ""
#~ "The configuration file `${OLD}' has been moved to `${DIR}/.vbox.conf'. "
#~ "See `man vbox.conf' for information on changing this file."
#~ msgstr ""
#~ "KonfiguraÄ?ní soubor `${OLD}' byl pÅ?esunut do `${DIR}/.vbox.conf'. Pro "
#~ "více informací o zmÄ?nÄ? tohoto souboru se podívejte na `man vbox.conf'."

--- End Message ---
--- Begin Message ---
Source: isdnutils
Source-Version: 1:3.9.20060704-5

We believe that the bug you reported is fixed in the latest version of
isdnutils, which is due to be installed in the Debian FTP archive:

capiutils_3.9.20060704-5_i386.deb
 to main/i/isdnutils/capiutils_3.9.20060704-5_i386.deb
ipppd_3.9.20060704-5_i386.deb
 to main/i/isdnutils/ipppd_3.9.20060704-5_i386.deb
isdnactivecards_3.9.20060704-5_i386.deb
 to main/i/isdnutils/isdnactivecards_3.9.20060704-5_i386.deb
isdneurofile_3.9.20060704-5_i386.deb
 to main/i/isdnutils/isdneurofile_3.9.20060704-5_i386.deb
isdnlog-data_3.9.20060704-5_all.deb
 to main/i/isdnutils/isdnlog-data_3.9.20060704-5_all.deb
isdnlog_3.9.20060704-5_i386.deb
 to main/i/isdnutils/isdnlog_3.9.20060704-5_i386.deb
isdnutils-base_3.9.20060704-5_i386.deb
 to main/i/isdnutils/isdnutils-base_3.9.20060704-5_i386.deb
isdnutils-doc_3.9.20060704-5_all.deb
 to main/i/isdnutils/isdnutils-doc_3.9.20060704-5_all.deb
isdnutils-xtools_3.9.20060704-5_i386.deb
 to main/i/isdnutils/isdnutils-xtools_3.9.20060704-5_i386.deb
isdnutils_3.9.20060704-5.diff.gz
 to main/i/isdnutils/isdnutils_3.9.20060704-5.diff.gz
isdnutils_3.9.20060704-5.dsc
 to main/i/isdnutils/isdnutils_3.9.20060704-5.dsc
isdnutils_3.9.20060704-5_i386.deb
 to main/i/isdnutils/isdnutils_3.9.20060704-5_i386.deb
isdnvbox_3.9.20060704-5_i386.deb
 to main/i/isdnutils/isdnvbox_3.9.20060704-5_i386.deb
isdnvboxclient_3.9.20060704-5_i386.deb
 to main/i/isdnutils/isdnvboxclient_3.9.20060704-5_i386.deb
isdnvboxserver_3.9.20060704-5_i386.deb
 to main/i/isdnutils/isdnvboxserver_3.9.20060704-5_i386.deb
libcapi20-3_3.9.20060704-5_i386.deb
 to main/i/isdnutils/libcapi20-3_3.9.20060704-5_i386.deb
libcapi20-dev_3.9.20060704-5_i386.deb
 to main/i/isdnutils/libcapi20-dev_3.9.20060704-5_i386.deb
pppdcapiplugin_3.9.20060704-5_i386.deb
 to main/i/isdnutils/pppdcapiplugin_3.9.20060704-5_i386.debA summary of the changes between this version and the previous one is
attached.

Thank you for reporting the bug, which will now be closed. If you
have further comments please address them to 550726@bugs.debian.org,
and the maintainer will reopen the bug report if appropriate.

Debian distribution maintenance software
pp.
Christian Perrier <bubulle@debian.org> (supplier of updated isdnutils package)

(This message was generated automatically at their request; if you
believe that there is a problem with it please contact the archive
administrators by mailing ftpmaster@debian.org)


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Format: 1.8
Date: Sun, 01 Nov 2009 11:41:30 +0100
Source: isdnutils
Binary: isdnutils isdnutils-base isdnutils-xtools ipppd isdnlog isdnlog-data isdnutils-doc isdnvbox isdnvboxclient isdnvboxserver capiutils libcapi20-3 libcapi20-dev pppdcapiplugin isdnactivecards isdneurofile
Architecture: source all i386
Version: 1:3.9.20060704-5
Distribution: unstable
Urgency: low
Maintainer: Debian QA Group <packages@qa.debian.org>
Changed-By: Christian Perrier <bubulle@debian.org>
Description: 
 capiutils - ISDN utilities - tools for CAPI-capable cards
 ipppd   - ISDN utilities - PPP daemon
 isdnactivecards - ISDN utilities - active ISDN card support
 isdneurofile - ISDN utilities - EUROFILE support
 isdnlog  - ISDN utilities - connection logger
 isdnlog-data - ISDN utilities - connection logger data
 isdnutils - ISDN utilities - dependency package
 isdnutils-base - ISDN utilities - minimal set
 isdnutils-doc - ISDN utilities - documentation
 isdnutils-xtools - ISDN utilities - graphical tools
 isdnvbox  - ISDN utilities - answering machine dependency package
 isdnvboxclient - ISDN utilities - answering machine client
 isdnvboxserver - ISDN utilities - answering machine server
 libcapi20-3 - ISDN utilities - CAPI support libraries
 libcapi20-dev - ISDN utilities - CAPI development libraries
 pppdcapiplugin - ISDN utilities - pppd plug-in for CAPI support
Closes: 547435 549878 550030 550726 550858 550876 550941 551060 551117 552166 552217 552265 552463 553033 553078
Changes: 
 isdnutils (1:3.9.20060704-5) unstable; urgency=low
 .
  * QA upload
  * Allow build on sh4. Closes: #549878
  * Use "set -e" in all config scripts
  * Replace call to "/bin/kill" by "kill" in ipppd.prerm
  * Replace call to "/sbin/MAKEDEV" by "MAKEDEV" in postinst scripts
  * Replace call to "/sbin/init" by "init" in postinst scripts
  * Add "${misc:Depends} to ippd dependencies to properly cope with
   dependencies that might be triggered by debhelper utilities
  * Drop useless calls to install-docs in prerm scripts
  * Debconf templates and debian/control reviewed by the debian-l10n-
   english team as part of the Smith review project. Closes: #550030
  * Remove "Uploaders:" as the package is orphaned
  * [Debconf translation updates]
   - Czech (Martin Sin). Closes: #550726
   - Vietnamese (Clytie Siddall). Closes: #550858
   - Finnish (Esko Arajärvi). Closes: #550876
   - Vietnamese (Clytie Siddall). Closes: #550941
   - Basque (Iñaki Larrañaga Murgoitio). Closes: #551060
   - Swedish (Martin Bagge). Closes: #551117
   - Portuguese. Closes: #552166
   - Italian (Luca Monducci). Closes: #552217
   - Spanish (Francisco Javier Cuadrado). Closes: #552265
   - Russian (Yuri Kozlov). Closes: #552463, #547435
   - Japanese (Hideki Yamane (Debian-JP)). Closes: #553033
   - German (Thomas Mueller). Closes: #553078
Checksums-Sha1: 
 b3ed51e3a1ebd7059ad9414f74c77ae07bfc8942 1618 isdnutils_3.9.20060704-5.dsc
 2cb5d1e4bb7407ea27cc6e408eda7fdaae0f38ed 1145501 isdnutils_3.9.20060704-5.diff.gz
 474389b4692985f270bdbaa390fb8d82ebe1e950 837848 isdnlog-data_3.9.20060704-5_all.deb
 cc00e90495e9443f0ce829f59b14b52e1fd09024 666496 isdnutils-doc_3.9.20060704-5_all.deb
 b291f01de5dcadddb51c7030993ce1d327bc725f 32982 isdnutils_3.9.20060704-5_i386.deb
 c8cab716f5c665ce1b377e97b1dfeac484e7d902 144904 isdnutils-base_3.9.20060704-5_i386.deb
 67c888e979555a64994a10970d88c7c7119c5779 48192 isdnutils-xtools_3.9.20060704-5_i386.deb
 820ab947573d0257b932ea7b543d96e4fcfbf3a9 171896 ipppd_3.9.20060704-5_i386.deb
 4e60941012c50bc070ddc8342c3c6f4ed5c25a8a 506774 isdnlog_3.9.20060704-5_i386.deb
 8b596fb7932fe9a45d43711f34a1759813adf2fa 27938 isdnvbox_3.9.20060704-5_i386.deb
 364693b12f50fe992fef501b4898f969ea8cc305 66558 isdnvboxclient_3.9.20060704-5_i386.deb
 f313c1d2bb0f1d993ea5ae6abcd733d9a68bbee2 138006 isdnvboxserver_3.9.20060704-5_i386.deb
 a5b1d0c0b6ef31bef9622493e82bc0006147dc38 80714 capiutils_3.9.20060704-5_i386.deb
 dc8cba87f1d523988b2c49ec410fecebc97fd647 42542 libcapi20-3_3.9.20060704-5_i386.deb
 3b21a6fdcb2dca1c4117d2a4a61f16dc1eda01ef 27970 libcapi20-dev_3.9.20060704-5_i386.deb
 6c36056962b46ff0d2691b6dba7195110fe6a9e8 139022 pppdcapiplugin_3.9.20060704-5_i386.deb
 578891dbb23865348c2955e2b9efbd42621f8b10 1649812 isdnactivecards_3.9.20060704-5_i386.deb
 b65567863d1426e90ef2395efe408025e212a5f8 172500 isdneurofile_3.9.20060704-5_i386.deb
Checksums-Sha256: 
 35430ce029372a22f920bc7315405baf5652a8dc82a65bd5a4f4423037129ab7 1618 isdnutils_3.9.20060704-5.dsc
 1568d4cacafdd6c54adb3cfde6a075dc6fee0d1ffb0ed88b54774a15b3d2ac86 1145501 isdnutils_3.9.20060704-5.diff.gz
 d70cef1585673b71597740f2c51acac4ca75a725522522ebfc351014f4b7b152 837848 isdnlog-data_3.9.20060704-5_all.deb
 e0b6e86beee434ffc711230dedbaff5dacb7edff7ac10db6a94b03cc6c6b37e4 666496 isdnutils-doc_3.9.20060704-5_all.deb
 446079a6a1481b94c242d33c1f215c9c449e5ec72ef59ec8651c37abbc9f9370 32982 isdnutils_3.9.20060704-5_i386.deb
 f950b918602d40da66f4b32e81353da7928816f817b105a9f0b4143cd9df815d 144904 isdnutils-base_3.9.20060704-5_i386.deb
 023e9fe7609c353dbcfb2db6e0c939ca88043a69c5e4d40f906e12183dc5a21d 48192 isdnutils-xtools_3.9.20060704-5_i386.deb
 d1e6c8fb257c8437c18c7c622ae1f361d003b3063be6987bd3120e7695b2e2b9 171896 ipppd_3.9.20060704-5_i386.deb
 6222182351ee03bdf789f2f8e7dfad6afec1deb9c3402c799d4e080777c6f763 506774 isdnlog_3.9.20060704-5_i386.deb
 0f9b8b5c7e0abf50b3ba41f726972e167380075a40fb73aed1a54bbf83d3609d 27938 isdnvbox_3.9.20060704-5_i386.deb
 1ab5a5381af2f81824f69f426b101daed43a124a99aaa00915457858258ae057 66558 isdnvboxclient_3.9.20060704-5_i386.deb
 9cf4c252381f30e5286584c0f602bc3d89345d32c23b6828b3176f216f8af8be 138006 isdnvboxserver_3.9.20060704-5_i386.deb
 b5fe8ae6496609fbba7cde883bd10eef806425a3de21aa329dee649b3f919595 80714 capiutils_3.9.20060704-5_i386.deb
 472070971eacb5c350d27649170a18da76363d58bdf69cc301a7cc3ae13ec12c 42542 libcapi20-3_3.9.20060704-5_i386.deb
 8b9e133964e8163430dfcced5120670edaf02a6ce123cf431aa08b7aba8c2454 27970 libcapi20-dev_3.9.20060704-5_i386.deb
 591b3a0791af655372a72e91eca174919903c169e4f6a42bef4d5cf05e0a5866 139022 pppdcapiplugin_3.9.20060704-5_i386.deb
 1fa4fee50aaa7dea632843c573c30fad373e2dd5ceb83ff3f9d45f72b83e1b88 1649812 isdnactivecards_3.9.20060704-5_i386.deb
 4fe8f7b2ee93d7647879c201e12a110c469657a40f856dcf954fe97a161a61c1 172500 isdneurofile_3.9.20060704-5_i386.deb
Files: 
 9830ae5896ad9497fe84c0be2e28ef0d 1618 utils extra isdnutils_3.9.20060704-5.dsc
 9b0c71d2763c95c77deef3231e597bd8 1145501 utils extra isdnutils_3.9.20060704-5.diff.gz
 e992bbe0623ee631eef07d8e7b866692 837848 utils extra isdnlog-data_3.9.20060704-5_all.deb
 95d96a1c96223e980d3a6730e1a6b0e5 666496 doc extra isdnutils-doc_3.9.20060704-5_all.deb
 a094e0a57826a517f91940dff9c4bf0d 32982 utils optional isdnutils_3.9.20060704-5_i386.deb
 c02487b01d1e157722d52f813ee9430f 144904 utils optional isdnutils-base_3.9.20060704-5_i386.deb
 b00497ad30d47e1ba09b425db9a2bb0e 48192 x11 extra isdnutils-xtools_3.9.20060704-5_i386.deb
 f93c3979fef300423232168c13b0a0f0 171896 net extra ipppd_3.9.20060704-5_i386.deb
 cf7b9608e1e2e8c3c844b798eb2f5db4 506774 utils extra isdnlog_3.9.20060704-5_i386.deb
 f6599cf6410af100fb7568bddbf26bce 27938 utils extra isdnvbox_3.9.20060704-5_i386.deb
 8ce6e383590902390980f6eb36a5b54c 66558 utils extra isdnvboxclient_3.9.20060704-5_i386.deb
 81e97fbe2a59a0c0947c3836ff01189c 138006 utils extra isdnvboxserver_3.9.20060704-5_i386.deb
 94676f472531e9a94341476e5a51e1e8 80714 net extra capiutils_3.9.20060704-5_i386.deb
 ff61f35a80eda8d5200b37c9b5a41cbf 42542 libs extra libcapi20-3_3.9.20060704-5_i386.deb
 e42d323876495392987cf47b72ac818b 27970 libdevel extra libcapi20-dev_3.9.20060704-5_i386.deb
 2b728e2f6eb45f5fc8872d162b8590ba 139022 net extra pppdcapiplugin_3.9.20060704-5_i386.deb
 89e5aee1876fd0cf5cb00376ba6f075a 1649812 utils extra isdnactivecards_3.9.20060704-5_i386.deb
 b3b244306afa787f996a80bcd78ea38e 172500 comm extra isdneurofile_3.9.20060704-5_i386.deb

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux)

iD8DBQFK7Znp1OXtrMAUPS0RAp3JAKCdz7Hoj09PNLCYvuDW9TiyZ4WaiACcCDhD
lIe2JJ1cGG6ic9MnmNDcNd8=
=JH1J
-----END PGP SIGNATURE-------- End Message ---

Reply to: