[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Popcon-developers] Bug#396714: popularity-contest: [INTL:pl] Updated Polish translationPackage: popularity-contest
Version: 1.36
Severity: wishlist


Attached is updated Polish po file.

regards
fEnIo
-------------- next part --------------
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: popularity-contest\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-07-29 12:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-02 14:29+0100\n"
"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@debian.org>\n"
"Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Chcesz wzi?? udzia? w konkursie na najpopularniejszy pakiet?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"The system may anonymously supply the distribution developers with "
"statistics about the most used packages on this system. This information "
"influences decisions such as which packages should go on the first "
"distribution CD."
msgstr ""
"Mo?esz sprawi?, ?e Tw?j system b?dzie anonimowo przesy?a? deweloperom "
"informacje o najcz??ciej u?ywanych przez Ciebie pakietach. Te "
"informacje maj? wp?yw na decyzj? o tym jakie pakiety zostan? umieszczona na "
"pierwszej p?ycie instalacyjnej."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week, sending statistics to the distribution developers. The collected "
"statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr ""
"Je?li zgodzisz si? na udzia? w tym konkursie, skrypt uruchamiany "
"automatycznie raz w tygodniu b?dzie przesy?a? statystyki do deweloper?w "
"dystybucji. Zebrane statystyki ogl?da? mo?na pod adresem "
"http://popcon.debian.org/.";

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure popularity-"
"contest\"."
msgstr ""
"Mo?esz w ka?dej chwili zmieni? swoje zdanie uruchamiaj?c p??niej: \"dpkg-reconfigure "
"popularity-contest\""

#~ msgid "Generating unique host identifier failed"
#~ msgstr "Generowanie unikalnego identyfikatora komputera nie powiod?o si?"

#~ msgid ""
#~ "The install script could not generate a unique host identifier. This is a "
#~ "fatal error, as all hosts submitting information need to have an unique "
#~ "identifier."
#~ msgstr ""
#~ "Skrypt instalacyjny nie m?g? wygenerowa? unikalnego identyfikatora "
#~ "komputera. To b??d krytyczny, poniewa? wszystkie komputery przesy?aj?ce "
#~ "informacje musz? posiada? unikalny identyfikator."

#~ msgid ""
#~ "Please report this problem as a bug against the popularity-contest "
#~ "package, and include information about your configuration."
#~ msgstr ""
#~ "Prosz? zg?osi? ten problem wype?niaj?c zg?oszenie przeciwko pakietowi "
#~ "popularity-contest. Za??cz informacje o swojej konfiguracji."

#~ msgid "Use HTTP to submit reports?"
#~ msgstr "U?y? HTTP do przesy?ania raport?w?"

#~ msgid "If you do not want to use HTTP, email is used instead."
#~ msgstr ""
#~ "Je?li nie chcesz u?y? HTTP, wzamian zostanie u?yta poczta elektroniczna."

Reply to: