[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#611276: libreoffice-gcj: File clash with openoffice.org-gcjHi,

On Thu, Jan 27, 2011 at 08:01:28PM +0100, Rene Engelhard wrote:
> > S'està desempaquetant libreoffice-gcj (de …/libreoffice-gcj_1%3a3.3.0-1_i386.deb) …
> > dpkg: s'ha produït un error en processar /var/cache/apt/archives/libreoffice-gcj_1%3a3.3.0-1_i386.deb (--unpack):
> > s'està intentant sobreescriure «/usr/lib/gcj/openoffice/ScriptProviderForJava.jar.so», que també està en el paquet openoffice.org-gcj 1:3.2.1-11
                         ^^^^^^^^^^
> > configured to not write apport reports
> >  dpkg-deb: el subprocés enganxa ha estat finalitzat pel senyal (La canonada s’ha trencat)
> > S'està preparant per a reemplaçar openoffice.org-gcj 1:3.2.1-11 (fent servir …/openoffice.org-gcj_1%3a3.3.0-1_all.deb) …
> > 
> > It seems openoffice-gcj should have been upgraded just before.

Nevermind, The path is a bug per se and if we installed to /usr/lib/gcj/libreoffice the problem
will go away magically, too :)

Grüße/Regards,

René
-- 
 .''`. René Engelhard -- Debian GNU/Linux Developer
 : :' : http://www.debian.org | http://people.debian.org/~rene/
 `. `' rene@debian.org | GnuPG-Key ID: D03E3E70
  `-  Fingerprint: E12D EA46 7506 70CF A960 801D 0AA0 4571 D03E 3E70Reply to: