[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

*****SPAM***** ()ξ<html>
<head>
<title>ÅõÀ⽺Á·À» °Ü³ÉÇÑ À̸ÞÀÏ ¸¶ÄÉÆÃ</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=euc-kr">

<style type="text/css">
.a { font-size:9pt; font-family:±¼¸²; color:#4F4F4F}
td { font-size:9pt; font-family:±¼¸²; color:#56596A; line-height:120%;}
	a:link { text-decoration: none; color: #56596A; font-size: 9pt; font-family:"±¼¸²"}
	a:visited { text-decoration: none; color: #56596A; font-size: 9pt; font-family:"±¼¸²"}

	a:active { text-decoration: none; color: #4E87FF ; font-size: 9pt; font-family:"±¼¸²"}
	a:hover { text-decoration:underline; color:#CC9966; font-size: 9pt; font-family:"±¼¸²"}

.op { text-align:justify; }
</style>

</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" topmargin="20" leftmargin="20">
<table width="633" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td><img src="http://richbiz.starhana.com/mail_form/new10/images/01.jpg"; width="210" height="163"></td>
  <td><img src="http://richbiz.starhana.com/mail_form/new10/images/02.jpg"; width="210" height="163"></td>
  <td><img src="http://richbiz.starhana.com/mail_form/new10/images/03.jpg"; width="213" height="163"></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="http://richbiz.starhana.com/mail_form/new10/images/04.jpg"; width="210" height="175"></td>
  <td><img src="http://richbiz.starhana.com/mail_form/new10/images/05.jpg"; width="210" height="175"></td>
  <td><img src="http://richbiz.starhana.com/mail_form/new10/images/06.jpg"; width="213" height="175"></td>
 </tr>
</table>
<table width="633" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td><img src="http://richbiz.starhana.com/mail_form/new10/images/subtitl.gif"; width="633" height="45"></td>
 </tr>
 <tr>
  <td background="http://richbiz.starhana.com/mail_form/new10/images/middle_bg.gif"; height="200" align="center"> 
   <table width="540" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
     <td>Àú´Â, <font color="#0066CC">ÇÏ·ç 2½Ã°£À» ÅõÀÚÇؼ­ ÇÑ´Þ¿¡ 50¸¸¿ø Á¤µµÀÇ ºÎ°¡¼öÀÔ</font>À» 
      ¾ò°í ÀÖ½À´Ï´Ù.<br>
      Á÷Àå »ýÈ°¸¸À» ÇØ¿Â Àú´Â Áö±Ý, ºÎ¾÷À» ÅëÇØ, Á÷Àå »ýÈ°¿¡¼­ ¹è¿ï ¼ö ¾ø´Â°ÍµéÀ» ¹è¿ö°¡°í ÀÖ½À´Ï´Ù.<br><br>
      Àú´Â, <font color="#0066CC">ÀÌ ÀÏÀ» Çϸ鼭 ½Å¼±ÇÑ ¸¶Àεå¿Í Áö½Ä, ¾ÆÁ÷Àº Á¶±ÝÀÌÁö¸¸, ²ÙÁØÇÑ ¼öÀÔÀ» 
      ¾ò¾î°¡°í ÀÖ½À´Ï´Ù.</font><br>
      <br>
      Á¦°¡ ÀÌ·¸°Ô À̸ÞÀÏÀ» º¸³»°Ô µÈ ÀÌÀ¯´Â Á¦°¡ °¡Áö°í ÀÖ´Â ÁÁÀº Á¤º¸¸¦,<br>
      ´Ù¸¥ »ç¶÷¿¡°Ôµµ ¾Ë·Á ÁÖ°í ½Í±â ¶§¹®ÀÔ´Ï´Ù.<br>
      <font color="#0066CC"><br>
      ÀÌ ±ÛÀ» Àд ºÐÀ» Àú´Â ÃÊ´ëÇÕ´Ï´Ù.</font><br>
      <br>
      ÀúÀÇ È¨ÆäÀÌÁö·Î ¿À¼Å¼­ ¸¹Àº Á¤º¸¸¦ ¾òÀ¸½Ã°í, Àú¿¡°Ô ¾î¶°ÇÑ Á¶¾ðÀ̳ª Ãæ°í,<br>
      ÁÁÀº Á¤º¸¸¦ ÁÖ°í ½ÍÀ¸½Å ºÐÀº ¿¬¶ôÀ» Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.</td>
    </tr>
   </table>
  </td>
 </tr>
</table>
<table width="633" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr> 
  <td background="http://richbiz.starhana.com/mail_form/new10/images/gray_bg.gif"; height="100" align="center"> 
   <table width="540" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr> 
     <td width="110" height="20"><img src="http://richbiz.starhana.com/mail_form/new10/images/url_titl.gif"; width="92" height="15"></td>
     <td width="430" height="20"><a href="http://richbiz.starhana.com"; target=_blank><font color="#006666">richbiz.starhana.com</font></a></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td width="110" height="20"><img src="http://richbiz.starhana.com/mail_form/new10/images/mail_titl.gif"; width="92" height="15"></td>
     <td width="430" height="20"><a href="mailto:hosop@hanmail.net"; target="_blank"><font color="#006666">hosop@hanmail.net</font></a></td>
    </tr>
   </table>
  </td>
 </tr>
 <tr> 
  <td bgcolor="#929292" height="70" align="center"><font color="#ffffff">±ÍÇÏÀÇ 
   ¸ÞÀÏÁÖ¼Ò´Â À¥¼­ÇÎÁß ¾Ë°Ô µÈ°ÍÀ̸ç, e-mail ÁÖ¼Ò ¿Ü¿¡ ´Ù¸¥ Á¤º¸´Â °®°í ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.<br>
   Á¤ÅëºÎ ±Ç°í »çÇ׿¡ ÀÇ°Å Á¦¸ñ¿¡ <font color="#FFCC00">[±¤°í/Á¤º¸]</font>¶ó°í Ç¥±âÇÑ ¸ÞÀÏÀÔ´Ï´Ù.<br>
   º» ¸ÞÀÏÀº ¹ß¼ÛÀü¿ë ¸ÞÀÏÀÓÀ¸·Î, ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ã¸é <font color="#FFCC00"><a href=http://richbiz.starhana.com/index.php?go=etc/reject.php target=_blank>[¼ö½Å°ÅºÎ]</a></font> 
   ¸¦ Click ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.</font></td>
 </tr>
 <tr>
  <td bgcolor="#929292" height="60" align="center"><img src="http://richbiz.starhana.com/mail_form/new10/images/copyright.gif"; width="407" height="45" border="0" usemap="#Map"></td>
 </tr>
</table>

<map name="Map">
 <area shape="rect" coords="78,27,194,44" href="http://richbiz.starhana.com/index.php?go=etc/reject.php"; target=_blank>
</map>
</body>
</html>Reply to: