[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nơi lưu trữ video của DebConf18Hi,
Bạn nào không có thời gian xem trực tiếp có thể xem lại[1]. Do chưa có
đường link nên các bạn sẽ phải đoán xem tập tin nào tương ứng với buổi
nói chuyện bạn muốn xem.  Năm nay có một buổi nói chuyện của người Việt
là chị Đặng Hồng Phúc, mời các bạn xem tại link[2] . Dự án dịch của
chúng ta có liên quan đến dịch bits và website, các bạn có thể xem lịch
ở trang chính thức[3].

[1]
<https://meetings-archive.debian.net/pub/debian-meetings/2018/DebConf18/>
[2]
<https://meetings-archive.debian.net/pub/debian-meetings/2018/DebConf18/2018-07-28/panel-discussion-story-of-debian-contrib.webm>
[3] <https://debconf18.debconf.org/schedule/>

Chúc vui,

-- 
Trần Ngọc Quân.


Reply to: