[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Video giới thiệu GNOME 3.24Hi,
Đoạn phim giới thiệu đã được phát hành có cả phụ đề tiếng Việt.
Các bạn xem tại <https://youtu.be/_Z1PAXiyTB0>.

-- 
Trần Ngọc Quân.


Reply to: