[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Dịch bài viết giới thiệu sự xuất hiện của JessieChào,
Không biết bạn Minh Le hay ai khác có quan tâm và muốn dịch bài viết:
<https://www.debian.org/News/weekly/2015/03/> không?
Mã nguồn xem tại
<http://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/english/News/weekly/2015/03/index.wml?view=markup>.

-- 
Trần Ngọc Quân.


Reply to: