[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debconf 1.5.45: Please update the PO translation for the package debconfNgày 2012-08-07 04:51 PM, Nguyễn Vũ Hưng viết:
2012/7/29 David Prévot <taffit@debian.org>:
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against debconf.
Attached.

Hi all,

I updated the translation a little bit, so please update.

I have removed: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com> from the loop
because it does not exist anymore.

Please CC:
Vietnamese <debian-l10n-vietnamese@lists.debian.org>
and/or
"Dự án \"Mandatory Open-source Software Translation\"" <du-an-most@lists.hanoilug.org>
next time

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

# Vietnamese Translation for debconf.
# Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
# Nguyen Vu Hung <vuhung16plus@gmail.com>
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debconf 1.5.29\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-19 19:05-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-07 16:47+0700\n"
"Last-Translator: Nguyen Vu Hung <vuhung16plus@gmail.com>\n"
"Language-Team: MOST Project <du-an-most@lists.hanoilug.org>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:76
#, perl-format
msgid "falling back to frontend: %s"
msgstr "Ä?ang phục há»?i giao diá»?n: %s"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:84
#, perl-format
msgid "unable to initialize frontend: %s"
msgstr "không th� kh�i tạo giao di�n: %s"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:90
#, perl-format
msgid "Unable to start a frontend: %s"
msgstr "Không thá»? khá»?i Ä?á»?ng giao diá»?n: %s"

#: ../Debconf/Config.pm:130
msgid "Config database not specified in config file."
msgstr "Cơ s� dữ li�u cấu hình không có trong tập tin cấu hình."

#: ../Debconf/Config.pm:134
msgid "Template database not specified in config file."
msgstr "Cơ s� dữ li�u mẫu không có trong tập tin cấu hình."

#: ../Debconf/Config.pm:139
msgid "The Sigils and Smileys options in the config file are no longer used. Please remove them."
msgstr "Sigils và Smileys cũ, không dùng. Hãy gỡ b� cả hai."

#: ../Debconf/Config.pm:153
#, perl-format
msgid "Problem setting up the database defined by stanza %s of %s."
msgstr "Gặp lá»?i khi thiết lập cÆ¡ sá»? dữ liá»?u Ä?ược xác Ä?á»?nh bá»?i Ä?oạn dòng %s của %s."

#: ../Debconf/Config.pm:228
msgid ""
" -f, --frontend\t\tSpecify debconf frontend to use.\n"
" -p, --priority\t\tSpecify minimum priority question to show.\n"
"    --terse\t\t\tEnable terse mode.\n"
msgstr ""
" -f, --frontend\t\tGhi giao di�n debconf cần dùng.\n"
" -p, --priority\t\tSGhi câu h�i ưu tiên t�i thi�u cần hi�n th�.\n"
"    --terse\t\t\tBật chế Ä?á»? ngắn gá»?n.\n"

#: ../Debconf/Config.pm:308
#, perl-format
msgid "Ignoring invalid priority \"%s\""
msgstr "B� qua ưu tiên không hợp lê « %s »"

#: ../Debconf/Config.pm:309
#, perl-format
msgid "Valid priorities are: %s"
msgstr "Ưu tiên hợp l�: %s"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Multiselect.pm:31
#: ../Debconf/Element/Editor/Select.pm:31
msgid "Choices"
msgstr "Lá»±a chá»?n"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:36
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:59
#: ../Debconf/Element/Teletype/Boolean.pm:28
msgid "yes"
msgstr "có"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:39
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:62
#: ../Debconf/Element/Teletype/Boolean.pm:29
msgid "no"
msgstr "không"

#: ../Debconf/Element/Editor/Multiselect.pm:32
msgid "(Enter zero or more items separated by a comma followed by a space (', ').)"
msgstr "(Hãy nhập sá»? không hay nhiá»?u mục Ä?á»?nh giá»?i bằng má»?t dấu phẩy và má»?t dấu cách.)"

#: ../Debconf/Element/Gnome.pm:182
msgid "_Help"
msgstr "Trợ g_iúp"

#: ../Debconf/Element/Gnome.pm:184
msgid "Help"
msgstr "Trợ giúp"

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:40
msgid "Debconf is not confident this error message was displayed, so it mailed it to you."
msgstr "Debconf không chắc chắn v� l�i này và gửi email cho bạn."

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:67
msgid "Debconf"
msgstr "Debconf"

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:90
#, perl-format
msgid "Debconf, running at %s"
msgstr "Debconf, Ä?ang chạy á»? %s"

#: ../Debconf/Element/Select.pm:95
#: ../Debconf/Element/Select.pm:110
#, perl-format
msgid "Input value, \"%s\" not found in C choices! This should never happen. Perhaps the templates were incorrectly localized."
msgstr "Không tìm thấy giá trá»? Ä?ầu vào \"%s\" trong các sá»± chá»?n C. TrÆ°á»?ng hợp này không bao giá»? nên xảy ra. Có thá»? là những mẫu bá»? sai Ä?á»?a phÆ°Æ¡ng hoá."

#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:27
msgid "none of the above"
msgstr "không có gì � trên"

#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:47
msgid "Enter the items you want to select, separated by spaces."
msgstr "Hãy nhận những mục bạn muá»?n chá»?n, Ä?á»?nh giá»?i bằng dấu cách."

#: ../Debconf/FrontEnd.pm:140
#, perl-format
msgid "Unable to load Debconf::Element::%s. Failed because: %s"
msgstr "Không th� nạp « Debconf::Element::%s ». Thất bại vì: %s."

#: ../Debconf/FrontEnd.pm:333
#, perl-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "Ä?ang cấu hình %s"

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:53
msgid "TERM is not set, so the dialog frontend is not usable."
msgstr "ChÆ°a Ä?ặt TERM nên không thá»? sá»­ dụng giao diá»?n cung cấp há»?p thoại."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:56
msgid "Dialog frontend is incompatible with emacs shell buffers"
msgstr "Giao diá»?n cung cấp há»?p thoại thì không tÆ°Æ¡ng thích vá»?i bá»? Ä?á»?m trình bao của emacs."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:59
msgid "Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal."
msgstr "Giao diá»?n cung cấp há»?p thoại thì không hoạt Ä?á»?ng Ä?ược trên thiết bá»? cuá»?i câm, trong bá»? Ä?á»?m trình bao của emacs, hoặc khi không có thiết bá»? cuá»?i Ä?iá»?u khiá»?n."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:105
msgid "No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used."
msgstr "ChÆ°a cài Ä?ặt chÆ°Æ¡ng trình kiá»?u há»?p thoại có thá»? sá»­ dụng Ä?ược nên không thá»? sá»­ dụng giao diá»?n cung cấp há»?p thoại."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:112
msgid "Dialog frontend requires a screen at least 13 lines tall and 31 columns wide."
msgstr "Giao di�n cung cấp h�p thoại thì yêu cầu m�t màn hình có ít nhất chi�u cao 13 dòng và chi�u r�ng 31 c�t."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:296
msgid "Package configuration"
msgstr "Cấu hình gói"

#: ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:94
msgid "You are using the editor-based debconf frontend to configure your system. See the end of this document for detailed instructions."
msgstr "Bạn Ä?ang sá»­ dụng giao diá»?n debconf dá»±a vào trình chá»?nh sá»­a Ä?á»? cấu hình há»? thá»?ng của mình. Xem kết thúc của tài liá»?u này Ä?á»? tìm các hÆ°á»?ng dẫn chi tiết."

#: ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:111
msgid "The editor-based debconf frontend presents you with one or more text files to edit. This is one such text file. If you are familiar with standard unix configuration files, this file will look familiar to you -- it contains comments interspersed with configuration items. Edit the file, changing any items as necessary, and then save it and exit. At that point, debconf will read the edited file, and use the values you entered to configure the system."
msgstr "Giao diá»?n debconf dá»±a vào trình chá»?nh sá»­a sẽ cho bạn chá»?nh sá»­a má»?t hay nhiá»?u tập tin nhập thô. Ä?ây là má»?t tập tin vÄ?n bản nhÆ° vậy. Nếu bạn quen vá»?i các tập tin cấu hình Unix tiêu chuẩn, tập tin này hình nhÆ° thông thÆ°á»?ng â?? nó chứa má»?t tá»? hợp các ghi chú và mục cấu hình. Hãy chá»?nh sá»­a tập tin Ä?ó, cÅ©ng thay Ä?á»?i mục nào nhÆ° thích hợp, sau Ä?ó lÆ°u lại và thoát. Vào Ä?iá»?m thá»?i Ä?ó, debconf sẽ Ä?á»?c tập tin Ä?ã chá»?nh sá»­a, và sá»­ dụng những giá trá»? Ä?ược bạn chá»?nh sá»­a Ä?á»? cấu hình há»? thá»?ng."

#: ../Debconf/FrontEnd/Gnome.pm:144
#: ../Debconf/FrontEnd/Kde.pm:100
#: ../Debconf/FrontEnd/Kde.pm:104
#, perl-format
msgid "Debconf on %s"
msgstr "Debconf trên %s"

#: ../Debconf/FrontEnd/Readline.pm:47
msgid "This frontend requires a controlling tty."
msgstr "Giao diá»?n này yêu cầu má»?t tty Ä?iá»?u khiá»?n."

#: ../Debconf/FrontEnd/Readline.pm:58
msgid "Term::ReadLine::GNU is incompatable with emacs shell buffers."
msgstr "« Term::ReadLine::GNU » không tÆ°Æ¡ng thích vá»?i bá»? Ä?á»?m trình bao của emacs."

#: ../Debconf/FrontEnd/Teletype.pm:96
msgid "More"
msgstr "Xem thêm"

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:66
#, perl-format
msgid "Note: Debconf is running in web mode. Go to http://localhost:%i/";
msgstr "Ghi chú : Debconf Ä?ang chạy trong chế Ä?á»? Web. Hãy Ä?i tá»?i « http://localhost:%i/ »."

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:166
msgid "Back"
msgstr "Lùi"

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:168
msgid "Next"
msgstr "Tiếp"

#: ../Debconf/Template.pm:91
#, perl-format
msgid "warning: possible database corruption. Will attempt to repair by adding back missing question %s."
msgstr "cảnh báo : cơ s� dữ li�u có th� b� h�ng. Trình này sẽ thử sửa chữa nó bằng cách thêm lại câu h�i còn thiếu %s."

#: ../Debconf/Template.pm:206
#, perl-format
msgid "Template #%s in %s has a duplicate field \"%s\" with new value \"%s\". Probably two templates are not properly separated by a lone newline.\n"
msgstr "Mẫu #%s trong %s có má»?t trÆ°á»?ng trùng « %s » có giá trá»? má»?i « %s ». Rất có thá»? là hai mẫu chÆ°a Ä?á»?nh giá»?i Ä?ược bằng má»?t dòng má»?i riêng lẻ.\n"

#: ../Debconf/Template.pm:231
#, perl-format
msgid "Unknown template field '%s', in stanza #%s of %s\n"
msgstr "Không rõ trÆ°á»?ng mẫu « %s », trong Ä?oạn dong #%s của %s\n"

#: ../Debconf/Template.pm:257
#, perl-format
msgid "Template parse error near `%s', in stanza #%s of %s\n"
msgstr "Gặp lá»?i phân tích cú pháp mẫu á»? gần « %s », trong Ä?oạn dòng #%s của %s\n"

#: ../Debconf/Template.pm:263
#, perl-format
msgid "Template #%s in %s does not contain a 'Template:' line\n"
msgstr "Mẫu #%s trong %s không chứa m�t dòng « Template: » (Mẫu)\n"

#: ../dpkg-preconfigure:126
#, perl-format
msgid "must specify some debs to preconfigure"
msgstr "phải ghi rõ má»?t sá»? deb (tập tin gói Debian) Ä?á»? cấu hình sẵn"

#: ../dpkg-preconfigure:131
msgid "delaying package configuration, since apt-utils is not installed"
msgstr "Ä?ang tri hoãn viá»?c cấu hình gói vì chÆ°a cài Ä?ặt « apt-utils » (các tiá»?n ích apt)"

#: ../dpkg-preconfigure:138
#, perl-format
msgid "unable to re-open stdin: %s"
msgstr "không thá»? má»? lại Ä?ầu vào tiêu chuẩn: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:169
#: ../dpkg-preconfigure:181
#, perl-format
msgid "apt-extracttemplates failed: %s"
msgstr "apt-extracttemplates (giải nén các mẫu) b� l�i: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:173
#: ../dpkg-preconfigure:185
#, perl-format
msgid "Extracting templates from packages: %d%%"
msgstr "Ä?ang giải nén các mẫu từ gói: %d%%"

#: ../dpkg-preconfigure:195
msgid "Preconfiguring packages ...\n"
msgstr "Ä?ang cấu hình sẵn các gói ...\n"

#: ../dpkg-preconfigure:207
#, perl-format
msgid "template parse error: %s"
msgstr "l�i phân tích cú pháp của mẫu : %s"

#: ../dpkg-preconfigure:221
#, perl-format
msgid "debconf: can't chmod: %s"
msgstr "debconf: không thá»? chmod (thay Ä?á»?i chế Ä?á»?): %s"

#: ../dpkg-preconfigure:232
#, perl-format
msgid "%s failed to preconfigure, with exit status %s"
msgstr "%s l�i cấu hình sẵn, có trang thái thoát %s"

#: ../dpkg-reconfigure:105
msgid ""
"Usage: dpkg-reconfigure [options] packages\n"
" -a, --all\t\t\tReconfigure all packages.\n"
" -u, --unseen-only\t\tShow only not yet seen questions.\n"
"    --default-priority\tUse default priority instead of low.\n"
"    --force\t\t\tForce reconfiguration of broken packages.\n"
"    --no-reload\t\tDo not reload templates. (Use with caution.)"
msgstr ""
"Sử dụng: dpkg-reconfigure [tùy_ch�n ...] những_gói\n"
"\n"
"[reconfigure: cấu hình lại]\n"
"\n"
" -a, --all\t\t\tCấu hình lại _m�i_ gói.\n"
" -u, --unseen-only\t\tHi�n _ch�_ những câu h�i _chưa xem_.\n"
"    --default-priority\tDùng _Æ°u tiên mặc Ä?á»?nh_ thay cho\n"
"\t\tưu tiên thấp.\n"
"    --force\t\t\t_Bu�c_ cấu hình lại các gói b� ngắt.\n"
"    --no-reload\t\tÄ?ừng nạp lại mẫu. (Hãy sá»­ dụng cẩn thận.)"

#: ../dpkg-reconfigure:119
#, perl-format
msgid "%s must be run as root"
msgstr "%s phải Ä?ược chạy dÆ°á»?i ngÆ°á»?i chủ (root)"

#: ../dpkg-reconfigure:152
msgid "please specify a package to reconfigure"
msgstr "hãy ghi rõ m�t gói cần cấu hình lại"

#: ../dpkg-reconfigure:177
#, perl-format
msgid "%s is not installed"
msgstr "%s chÆ°a Ä?ược cài Ä?ặt"

#: ../dpkg-reconfigure:181
#, perl-format
msgid "%s is broken or not fully installed"
msgstr "%s bá»? há»?ng hoặc chÆ°a Ä?ược cài Ä?ặt hoàn thành"

#: ../dpkg-reconfigure:294
#, perl-format
msgid "Cannot read status file: %s"
msgstr "Không thá»? Ä?á»?c tập tin trạng thái: %s"

#: ../debconf-communicate:53
msgid "Usage: debconf-communicate [options] [package]"
msgstr ""
"Sử dụng: debconf-communicate [tùy_ch�n ...] [gói]\n"
"\n"
"[communicate: liên lạc]"

#: ../debconf-mergetemplate:14
msgid "debconf-mergetemplate: This utility is deprecated. You should switch to using po-debconf's po2debconf program."
msgstr "debconf-mergetemplate: tiá»?n ích này bá»? phản Ä?á»?i. NhÆ° thế thì bạn nên chuyá»?n Ä?á»?i sang sá»­ dụng chÆ°Æ¡ng trình « po2debconf » của gói po-debconf."

#: ../debconf-mergetemplate:66
msgid "Usage: debconf-mergetemplate [options] [templates.ll ...] templates"
msgstr ""
"Sử dụng: debconf-mergetemplate [tùy_ch�n ...] [mẫu.ll ...] mẫu\n"
"\n"
"[mergetemplate: tr�n các mẫu v�i nhau]"

#: ../debconf-mergetemplate:71
msgid ""
"\n"
"    --outdated\t\tMerge in even outdated translations.\n"
"\t--drop-old-templates\tDrop entire outdated templates."
msgstr ""
"\n"
"    --outdated\t\tTr�n ngay cả bản d�ch cũ.\n"
"\t--drop-old-templates\tB� toàn b� mẫu cũ."

#: ../debconf-mergetemplate:119
#, perl-format
msgid "%s is missing"
msgstr "%s còn thiếu"

#: ../debconf-mergetemplate:123
#, perl-format
msgid "%s is missing; dropping %s"
msgstr "%s còn thiếu nên b� %s"

#: ../debconf-mergetemplate:146
#, perl-format
msgid "%s is fuzzy at byte %s: %s"
msgstr "%s vẫn Ä?ược dá»?ch má»? tại byte %s: %s"

#: ../debconf-mergetemplate:151
#, perl-format
msgid "%s is fuzzy at byte %s: %s; dropping it"
msgstr "%s laf m� tại byte %s: %s; gỡ b�"

#: ../debconf-mergetemplate:168
#, perl-format
msgid "%s is outdated"
msgstr "%s cũ"

#: ../debconf-mergetemplate:173
#, perl-format
msgid "%s is outdated; dropping whole template!"
msgstr "%s cũ, b� toàn b� mẫu."

#: ../debconf:95
msgid "Usage: debconf [options] command [args]"
msgstr "Sá»­ dụng: debconf [tùy_chá»?n ...] lá»?nh [Ä?á»?i_sá»? ...]"

#: ../debconf:97
msgid ""
"\n"
" -o, --owner=package\t\tSet the package that owns the command."
msgstr ""
"\n"
" -o, --owner=gói\t\tLập gói sá»? hữu lá»?nh Ä?ó."


Reply to: