[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debconf 1.5.45: Please update the PO translation for the package debconfHi,

You are noted as the last translator of the translation for
debconf. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against debconf.

The deadline for receiving the updated translation is
Wed, 08 Aug 2012 12:24:54 -0400.

Thanks in advance,

Regards

David

# Vietnamese Translation for debconf.
# Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debconf 1.5.29\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-19 19:05-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-09 17:53+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:76
#, perl-format
msgid "falling back to frontend: %s"
msgstr "đang phục hồi giao diện: %s"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:84
#, perl-format
msgid "unable to initialize frontend: %s"
msgstr "không thể sơ khởi giao diện: %s"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:90
#, perl-format
msgid "Unable to start a frontend: %s"
msgstr "Không thể khởi chạy một giao diện: %s"

#: ../Debconf/Config.pm:130
msgid "Config database not specified in config file."
msgstr "Cơ sở dữ liệu cấu hình không được ghi rõ trong tập tin cấu hình."

#: ../Debconf/Config.pm:134
msgid "Template database not specified in config file."
msgstr "Cơ sở dữ liệu mẫu không được ghi rõ trong tập tin cấu hình."

#: ../Debconf/Config.pm:139
msgid ""
"The Sigils and Smileys options in the config file are no longer used. Please "
"remove them."
msgstr "Không còn dùng lại hai tùy chọn Sigils và Smileys. Hãy gỡ bỏ cả hai."

#: ../Debconf/Config.pm:153
#, perl-format
msgid "Problem setting up the database defined by stanza %s of %s."
msgstr ""
"Gặp lỗi khi thiết lập cơ sở dữ liệu được xác định bởi đoạn dòng %s của %s."

#: ../Debconf/Config.pm:228
msgid ""
" -f, --frontend\t\tSpecify debconf frontend to use.\n"
" -p, --priority\t\tSpecify minimum priority question to show.\n"
"    --terse\t\t\tEnable terse mode.\n"
msgstr ""
" -f, --frontend\t\tGhi rõ giao diện debconf cần dùng.\n"
" -p, --priority\t\tSGhi rõ câu hỏi ưu tiên tối thiểu cần hiển thị.\n"
"    --terse\t\t\tBật chế độ ngắn gọn.\n"

#: ../Debconf/Config.pm:308
#, perl-format
msgid "Ignoring invalid priority \"%s\""
msgstr "Đang bỏ qua ưu tiên không hợp lê « %s »"

#: ../Debconf/Config.pm:309
#, perl-format
msgid "Valid priorities are: %s"
msgstr "Ưu tiên hợp lệ: %s"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Multiselect.pm:31
#: ../Debconf/Element/Editor/Select.pm:31
msgid "Choices"
msgstr "Sự chọn"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:36
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:59
#: ../Debconf/Element/Teletype/Boolean.pm:28
msgid "yes"
msgstr "có"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:39
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:62
#: ../Debconf/Element/Teletype/Boolean.pm:29
msgid "no"
msgstr "không"

#: ../Debconf/Element/Editor/Multiselect.pm:32
msgid ""
"(Enter zero or more items separated by a comma followed by a space (', ').)"
msgstr ""
"(Hãy nhập số không hay nhiều mục định giới bằng một dấu phẩy và một dấu cách "
"(v.d. « cái1, cái2, cái3 »).)"

#: ../Debconf/Element/Gnome.pm:182
msgid "_Help"
msgstr "Trợ g_iúp"

#: ../Debconf/Element/Gnome.pm:184
msgid "Help"
msgstr "Trợ giúp"

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:40
#, fuzzy
msgid ""
"Debconf is not confident this error message was displayed, so it mailed it "
"to you."
msgstr ""
"Trình Debconf không được cấu hình để hiển thị thông điệp lỗi này, vì vậy nó "
"đã gửi cho bạn trong một thư."

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:67
msgid "Debconf"
msgstr "Debconf"

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:90
#, perl-format
msgid "Debconf, running at %s"
msgstr "Debconf, đang chạy ở %s"

#: ../Debconf/Element/Select.pm:95 ../Debconf/Element/Select.pm:110
#, perl-format
msgid ""
"Input value, \"%s\" not found in C choices! This should never happen. "
"Perhaps the templates were incorrectly localized."
msgstr ""
"Không tìm thấy giá trị đầu vào « %s » trong các sự chọn C. Trường hợp này "
"không bao giờ nên xảy ra. Có thể là những mẫu bị sai địa phương hoá."

#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:27
msgid "none of the above"
msgstr "không có gì ở trên"

#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:47
msgid "Enter the items you want to select, separated by spaces."
msgstr "Hãy nhận những mục bạn muốn chọn, định giới bằng dấu cách."

#: ../Debconf/FrontEnd.pm:140
#, perl-format
msgid "Unable to load Debconf::Element::%s. Failed because: %s"
msgstr "Không thể nạp « Debconf::Element::%s ». Thất bại vì: %s."

#: ../Debconf/FrontEnd.pm:333
#, perl-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "Đang cấu hình %s"

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:53
msgid "TERM is not set, so the dialog frontend is not usable."
msgstr "Chưa đặt TERM nên không thể sử dụng giao diện cung cấp hộp thoại."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:56
msgid "Dialog frontend is incompatible with emacs shell buffers"
msgstr ""
"Giao diện cung cấp hộp thoại thì không tương thích với bộ đệm trình bao của "
"emacs."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:59
msgid ""
"Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or "
"without a controlling terminal."
msgstr ""
"Giao diện cung cấp hộp thoại thì không hoạt động được trên thiết bị cuối "
"câm, trong bộ đệm trình bao của emacs, hoặc khi không có thiết bị cuối điều "
"khiển."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:105
msgid ""
"No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend "
"cannot be used."
msgstr ""
"Chưa cài đặt chương trình kiểu hộp thoại có thể sử dụng được nên không thể "
"sử dụng giao diện cung cấp hộp thoại."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:112
msgid ""
"Dialog frontend requires a screen at least 13 lines tall and 31 columns wide."
msgstr ""
"Giao diện cung cấp hộp thoại thì yêu cầu một màn hình có ít nhất chiều cao "
"13 dòng và chiều rộng 31 cột."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:296
msgid "Package configuration"
msgstr "Cấu hình gói"

#: ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:94
msgid ""
"You are using the editor-based debconf frontend to configure your system. "
"See the end of this document for detailed instructions."
msgstr ""
"Bạn đang sử dụng giao diện debconf dựa vào trình chỉnh sửa để cấu hình hệ "
"thống của mình. Xem kết thúc của tài liệu này để tìm các hướng dẫn chi tiết."

#: ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:111
msgid ""
"The editor-based debconf frontend presents you with one or more text files "
"to edit. This is one such text file. If you are familiar with standard unix "
"configuration files, this file will look familiar to you -- it contains "
"comments interspersed with configuration items. Edit the file, changing any "
"items as necessary, and then save it and exit. At that point, debconf will "
"read the edited file, and use the values you entered to configure the system."
msgstr ""
"Giao diện debconf dựa vào trình chỉnh sửa sẽ cho bạn chỉnh sửa một hay nhiều "
"tập tin nhập thô. Đây là một tập tin văn bản như vậy. Nếu bạn quen với các "
"tập tin cấu hình Unix tiêu chuẩn, tập tin này hình như thông thường — nó "
"chứa một tổ hợp các ghi chú và mục cấu hình. Hãy chỉnh sửa tập tin đó, cũng "
"thay đổi mục nào như thích hợp, sau đó lưu lại và thoát. Vào điểm thời đó, "
"debconf sẽ đọc tập tin đã chỉnh sửa, và sử dụng những giá trị được bạn chỉnh "
"sửa để cấu hình hệ thống."

#: ../Debconf/FrontEnd/Gnome.pm:144 ../Debconf/FrontEnd/Kde.pm:100
#: ../Debconf/FrontEnd/Kde.pm:104
#, perl-format
msgid "Debconf on %s"
msgstr "Debconf trên %s"

#: ../Debconf/FrontEnd/Readline.pm:47
msgid "This frontend requires a controlling tty."
msgstr "Giao diện này yêu cầu một tty điều khiển."

#: ../Debconf/FrontEnd/Readline.pm:58
msgid "Term::ReadLine::GNU is incompatable with emacs shell buffers."
msgstr ""
"« Term::ReadLine::GNU » không tương thích với bộ đệm trình bao của emacs."

#: ../Debconf/FrontEnd/Teletype.pm:96
msgid "More"
msgstr "Xem thêm"

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:66
#, perl-format
msgid "Note: Debconf is running in web mode. Go to http://localhost:%i/";
msgstr ""
"Ghi chú : Debconf đang chạy trong chế độ Web. Hãy đi tới « http://localhost:";
"%i/ »."

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:166
msgid "Back"
msgstr "Lùi"

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:168
msgid "Next"
msgstr "Tiếp"

#: ../Debconf/Template.pm:91
#, perl-format
msgid ""
"warning: possible database corruption. Will attempt to repair by adding back "
"missing question %s."
msgstr ""
"cảnh báo : cơ sở dữ liệu có thể bị hỏng. Trình này sẽ thử sửa chữa nó bằng "
"cách thêm lại câu hỏi còn thiếu %s."

#: ../Debconf/Template.pm:206
#, perl-format
msgid ""
"Template #%s in %s has a duplicate field \"%s\" with new value \"%s\". "
"Probably two templates are not properly separated by a lone newline.\n"
msgstr ""
"Mẫu #%s trong %s có một trường trùng « %s » có giá trị mới « %s ». Rất có "
"thể là hai mẫu chưa định giới được bằng một dòng mới riêng lẻ.\n"

#: ../Debconf/Template.pm:231
#, perl-format
msgid "Unknown template field '%s', in stanza #%s of %s\n"
msgstr "Không rõ trường mẫu « %s », trong đoạn dong #%s của %s\n"

#: ../Debconf/Template.pm:257
#, perl-format
msgid "Template parse error near `%s', in stanza #%s of %s\n"
msgstr ""
"Gặp lỗi phân tích cú pháp mẫu ở gần « %s », trong đoạn dòng #%s của %s\n"

#: ../Debconf/Template.pm:263
#, perl-format
msgid "Template #%s in %s does not contain a 'Template:' line\n"
msgstr "Mẫu #%s trong %s không chứa một dòng « Template: » (Mẫu)\n"

#: ../dpkg-preconfigure:126
#, perl-format
msgid "must specify some debs to preconfigure"
msgstr "phải ghi rõ một số deb (tập tin gói Debian) để cấu hình sẵn"

#: ../dpkg-preconfigure:131
msgid "delaying package configuration, since apt-utils is not installed"
msgstr ""
"đang tri hoãn việc cấu hình gói vì chưa cài đặt « apt-utils » (các tiện ích "
"apt)"

#: ../dpkg-preconfigure:138
#, perl-format
msgid "unable to re-open stdin: %s"
msgstr "không thể mở lại đầu vào tiêu chuẩn: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:169 ../dpkg-preconfigure:181
#, perl-format
msgid "apt-extracttemplates failed: %s"
msgstr "apt-extracttemplates (giải nén các mẫu) bị lỗi: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:173 ../dpkg-preconfigure:185
#, perl-format
msgid "Extracting templates from packages: %d%%"
msgstr "Đang giải nén các mẫu từ gói: %d%%"

#: ../dpkg-preconfigure:195
msgid "Preconfiguring packages ...\n"
msgstr "Đang cấu hình sẵn các gói ...\n"

#: ../dpkg-preconfigure:207
#, perl-format
msgid "template parse error: %s"
msgstr "lỗi phân tích cú pháp của mẫu : %s"

#: ../dpkg-preconfigure:221
#, perl-format
msgid "debconf: can't chmod: %s"
msgstr "debconf: không thể chmod (thay đổi chế độ): %s"

#: ../dpkg-preconfigure:232
#, perl-format
msgid "%s failed to preconfigure, with exit status %s"
msgstr "%s lỗi cấu hình sẵn, có trang thái thoát %s"

#: ../dpkg-reconfigure:105
msgid ""
"Usage: dpkg-reconfigure [options] packages\n"
" -a, --all\t\t\tReconfigure all packages.\n"
" -u, --unseen-only\t\tShow only not yet seen questions.\n"
"    --default-priority\tUse default priority instead of low.\n"
"    --force\t\t\tForce reconfiguration of broken packages.\n"
"    --no-reload\t\tDo not reload templates. (Use with caution.)"
msgstr ""
"Sử dụng: dpkg-reconfigure [tùy_chọn ...] những_gói\n"
"\n"
"[reconfigure: cấu hình lại]\n"
"\n"
" -a, --all\t\t\tCấu hình lại _mọi_ gói.\n"
" -u, --unseen-only\t\tHiện _chỉ_ những câu hỏi _chưa xem_.\n"
"    --default-priority\tDùng _ưu tiên mặc định_ thay cho\n"
"\t\tưu tiên thấp.\n"
"    --force\t\t\t_Buộc_ cấu hình lại các gói bị ngắt.\n"
"    --no-reload\t\tĐừng nạp lại mẫu. (Hãy sử dụng cẩn thận.)"

#: ../dpkg-reconfigure:119
#, perl-format
msgid "%s must be run as root"
msgstr "%s phải được chạy dưới người chủ (root)"

#: ../dpkg-reconfigure:152
msgid "please specify a package to reconfigure"
msgstr "hãy ghi rõ một gói cần cấu hình lại"

#: ../dpkg-reconfigure:177
#, perl-format
msgid "%s is not installed"
msgstr "%s chưa được cài đặt"

#: ../dpkg-reconfigure:181
#, perl-format
msgid "%s is broken or not fully installed"
msgstr "%s bị hỏng hoặc chưa được cài đặt hoàn thành"

#: ../dpkg-reconfigure:294
#, perl-format
msgid "Cannot read status file: %s"
msgstr "Không thể đọc tập tin trạng thái: %s"

#: ../debconf-communicate:53
msgid "Usage: debconf-communicate [options] [package]"
msgstr ""
"Sử dụng: debconf-communicate [tùy_chọn ...] [gói]\n"
"\n"
"[communicate: liên lạc]"

#: ../debconf-mergetemplate:14
msgid ""
"debconf-mergetemplate: This utility is deprecated. You should switch to "
"using po-debconf's po2debconf program."
msgstr ""
"debconf-mergetemplate: tiện ích này bị phản đối. Như thế thì bạn nên chuyển "
"đổi sang sử dụng chương trình « po2debconf » của gói po-debconf."

#: ../debconf-mergetemplate:66
msgid "Usage: debconf-mergetemplate [options] [templates.ll ...] templates"
msgstr ""
"Sử dụng: debconf-mergetemplate [tùy_chọn ...] [mẫu.ll ...] mẫu\n"
"\n"
"[mergetemplate: trộn các mẫu với nhau]"

#: ../debconf-mergetemplate:71
msgid ""
"\n"
"    --outdated\t\tMerge in even outdated translations.\n"
"\t--drop-old-templates\tDrop entire outdated templates."
msgstr ""
"\n"
"    --outdated\t\tTrộn ngay cả bản dịch cũ.\n"
"\t--drop-old-templates\tBỏ toàn bộ mẫu cũ."

#: ../debconf-mergetemplate:119
#, perl-format
msgid "%s is missing"
msgstr "%s còn thiếu"

#: ../debconf-mergetemplate:123
#, perl-format
msgid "%s is missing; dropping %s"
msgstr "%s còn thiếu nên bỏ %s"

#: ../debconf-mergetemplate:146
#, perl-format
msgid "%s is fuzzy at byte %s: %s"
msgstr "%s vẫn được dịch mờ tại byte %s: %s"

#: ../debconf-mergetemplate:151
#, perl-format
msgid "%s is fuzzy at byte %s: %s; dropping it"
msgstr "%s vẫn được dịch mờ tại byte %s: %s nên bỏ nó"

#: ../debconf-mergetemplate:168
#, perl-format
msgid "%s is outdated"
msgstr "%s cũ"

#: ../debconf-mergetemplate:173
#, perl-format
msgid "%s is outdated; dropping whole template!"
msgstr "%s cũ nên bỏ toàn bộ mẫu."

#: ../debconf:95
msgid "Usage: debconf [options] command [args]"
msgstr "Sử dụng: debconf [tùy_chọn ...] lệnh [đối_số ...]"

#: ../debconf:97
msgid ""
"\n"
" -o, --owner=package\t\tSet the package that owns the command."
msgstr ""
"\n"
" -o, --owner=gói\t\tLập gói sở hữu lệnh đó."

Reply to: