[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: [en-vi] Project's process.

---------- Forwarded message ----------
From: Dau Tai <dautai@gmail.com>
Date: 2011/1/12
Subject: Re: [en-vi] Project's process.
To: An Nguyen <an.nguyen.foss@gmail.com>


Vâng, em cũng xin lỗi mọi người vì 3 tuần nay em thi học kỳ nên ko tham gia dịch được, thứ 3 tuần sau sẽ thi xong, em sẽ trở lại dịch cùng các anh!

Reply to: