[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://postgresql-common/tr.poMerhaba,

İlgili güncellemeyi ekte görüşlerinize sunarım.


Atila


--
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2008.
# Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>, 2015, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: postgresql-common\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: postgresql-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-05 11:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-17 15:31+0300\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:1001
msgid "Obsolete major version ${old}"
msgstr "${old} eskimiÅ? ana sürümü"

#. Type: error
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:1001
msgid ""
"The PostgreSQL version ${old} is obsolete, but the server or client packages "
"are still installed. Please install the latest packages (postgresql-"
"${latest} and postgresql-client-${latest}) and upgrade the existing "
"${oldversion} clusters with pg_upgradecluster (see manpage)."
msgstr ""
"PostgreSQL'in ${old} sürümü artık eskimiÅ? olduÄ?u halde sisteminizde hâlâ bu "
"sürümdeki istemci ya da sunucu paketleri kuruludur. Lütfen en yeni paketleri "
"(postgresql-${latest} ve postgresql-client-${latest}) kurun ve mevcut "
"${oldversion} sürüm kümelerini pg_upgradecluster komutunu kullanarak "
"yükseltin (ayrıntılar için kılavuz sayfasına bakın)."

#. Type: error
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:1001
msgid ""
"Please be aware that the installation of postgresql-${latest} will "
"automatically create a default cluster ${latest}/main. If you want to "
"upgrade the ${old}/main cluster, you need to remove the already existing "
"${latest} cluster (pg_dropcluster --stop ${latest} main, see manpage for "
"details)."
msgstr ""
"postgresql-${latest} kurulumunun öntanımlı ${latest}/main kümesini "
"oluÅ?turacaÄ?ını unutmayın. EÄ?er ${old}/main kümesini yükseltmek istiyorsanız "
"mevcut ${latest} sürüm kümesini kaldırmalısınız. Bu iÅ?i pg_dropcluster --"
"stop ${latest} main komutuyla yapabilirsiniz (ayrıntılar için kılavuz "
"sayfasına bakın)."

#. Type: error
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:1001
msgid ""
"The old server and client packages are no longer supported. After the "
"existing clusters are upgraded, the postgresql-${old} and postgresql-client-"
"${old} packages should be removed."
msgstr ""
"Eski sunucu ve istemci paketleri artık desteklenmiyor. Var olan kümeler "
"yükseltildikten sonra postgresql-${old} ve postgresql-client-${old} "
"paketlerinin kaldırılması önerilir."

#. Type: error
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:1001
msgid ""
"Please see /usr/share/doc/postgresql-common/README.Debian.gz for details."
msgstr ""
"Ayrıntılar için lütfen /usr/share/doc/postgresql-common/README.Debian.gz "
"belgesine bakın."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:2001
msgid "Enable SSL by default in new PostgreSQL clusters?"
msgstr "Yeni PostgreSQL kümelerinde, SSL öntanımlı olarak etkinleÅ?tirilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:2001
msgid ""
"PostgreSQL supports SSL-encrypted connections. This is usually a good thing. "
"However, if the database is solely accessed using TCP connections on "
"localhost, SSL can be turned off without introducing security issues."
msgstr ""
"PostgreSQL SSL ile Å?ifrelenmiÅ? baÄ?lantıları destekler. SSL kullanmak "
"genellikle iyidir. Bununla beraber, veritabanına yalnızca yerel makineden "
"TCP baÄ?lantıları ile eriÅ?iliyorsa, SSL'in devre dıÅ?ı bırakılması güvenlik "
"açıÄ?ına neden olmaz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:2001
msgid ""
"UNIX domain socket connections (called \"local\" in pg_hba.conf) are not "
"affected by this setting. This setting concerns new PostgreSQL clusters "
"created during package install, or by using the pg_createcluster command. It "
"does not reconfigure existing clusters."
msgstr ""
"UNIX bazlı soket baÄ?lantıları (ph_hba.conf dosyasında \"local\" tipi ile "
"listelenenler) bu ayardan etkilenmezler. Bu ayar paketin kurulumu sırasında "
"ya da pg_createcluster komutu kullanılarak oluÅ?turulan yeni PostgreSQL "
"kümelerini ilgilendirir; varolan kümeleri etkilemez."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:2001
msgid "If unsure, enable SSL."
msgstr "Emin deÄ?ilseniz, SSL'i etkinleÅ?tirin."

#. Type: note
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:3001
msgid "PostgreSQL ${version} catalog version changed"
msgstr "PostgreSQL ${version} katalog sürümü deÄ?iÅ?ti"

#. Type: note
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:3001
msgid ""
"The PostgreSQL cluster ${version} ${cluster} was created using catalog "
"version ${db_catversion}, but the currently being installed package "
"postgresql-${version} is using catalog version ${new_catversion}. You will "
"not be able to use this cluster until it was upgraded to the new catalog "
"version."
msgstr ""
"${version} ${cluster} PostgreSQL kümesi ${db_catversion} katalog sürümü ile "
"oluÅ?turulmuÅ?, kullanmakta olduÄ?unuz postgresql-${version} sürümü ise "
"${new_catversion} katalog sürümünü kullanıyor. Yeni katalog sürümüne "
"yükseltmedikçe bu kümeyi kullanamayacaksınız."

#. Type: note
#. Description
#: ../postgresql-common.templates:3001
msgid ""
"The necessary subset of binaries from the old version was saved in "
"${vartmpdir}. To upgrade the cluster, execute these commands:"
msgstr ""
"Eski sürümün kullanabileceÄ?iniz programları ${vartmpdir} dizinine "
"kaydedildi. Kümenizi yükseltmek için Å?u komutları çalıÅ?tırın:"
--- tr.itt	2018-10-11 11:06:52.339110232 +0300
+++ tr.po	2018-10-17 15:31:07.630917675 +0300
@@ -2,14 +2,14 @@
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2008.
-# Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>, 2015.
+# Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>, 2015, 2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: postgresql-common\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: postgresql-common@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2016-03-05 11:47+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-08 10:08+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-10-17 15:31+0300\n"
 "Last-Translator: Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "Language: tr\n"
@@ -17,7 +17,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -53,8 +53,8 @@
 "postgresql-${latest} kurulumunun öntanımlı ${latest}/main kümesini "
 "oluÅ?turacaÄ?ını unutmayın. EÄ?er ${old}/main kümesini yükseltmek istiyorsanız "
 "mevcut ${latest} sürüm kümesini kaldırmalısınız. Bu iÅ?i pg_dropcluster --"
-"stop ${latest} main komutuyla yapabilirsiniz. Ayrıntılar için kılavuz "
-"sayfasına bakın."
+"stop ${latest} main komutuyla yapabilirsiniz (ayrıntılar için kılavuz "
+"sayfasına bakın)."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -92,9 +92,9 @@
 "localhost, SSL can be turned off without introducing security issues."
 msgstr ""
 "PostgreSQL SSL ile Å?ifrelenmiÅ? baÄ?lantıları destekler. SSL kullanmak "
-"genellikle iyidir. Bununla beraber, veritabanına yalnızca yerel makineden ve "
-"TCP baÄ?lantıları kullanılarak eriÅ?iliyorsa, SSL'in devre dıÅ?ı bırakılması "
-"güvenlik açıÄ?ına neden olmaz."
+"genellikle iyidir. Bununla beraber, veritabanına yalnızca yerel makineden "
+"TCP baÄ?lantıları ile eriÅ?iliyorsa, SSL'in devre dıÅ?ı bırakılması güvenlik "
+"açıÄ?ına neden olmaz."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -120,7 +120,7 @@
 #. Description
 #: ../postgresql-common.templates:3001
 msgid "PostgreSQL ${version} catalog version changed"
-msgstr ""
+msgstr "PostgreSQL ${version} katalog sürümü deÄ?iÅ?ti"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -132,6 +132,10 @@
 "not be able to use this cluster until it was upgraded to the new catalog "
 "version."
 msgstr ""
+"${version} ${cluster} PostgreSQL kümesi ${db_catversion} katalog sürümü ile "
+"oluÅ?turulmuÅ?, kullanmakta olduÄ?unuz postgresql-${version} sürümü ise "
+"${new_catversion} katalog sürümünü kullanıyor. Yeni katalog sürümüne "
+"yükseltmedikçe bu kümeyi kullanamayacaksınız."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -140,3 +144,5 @@
 "The necessary subset of binaries from the old version was saved in "
 "${vartmpdir}. To upgrade the cluster, execute these commands:"
 msgstr ""
+"Eski sürümün kullanabileceÄ?iniz programları ${vartmpdir} dizinine "
+"kaydedildi. Kümenizi yükseltmek için Å?u komutları çalıÅ?tırın:"

Reply to: