[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#787401] po-debconf://dbconfig-common/tr.poDostlar,
Çeviriyi gönderdim.
Ekteki .diff dosyasında LCFC ile farkı yer almaktadır.

Mert,
Desteğin için teşekkürler.

Atila

--- dbconfig-common.lcfc	2015-05-31 00:18:11.496307180 +0300
+++ dbconfig-common.po	2015-06-01 10:35:40.548056274 +0300
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: dbconfig-common\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: dbconfig-common@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-05-19 15:29+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-05-31 00:11+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-06-01 10:35+0200\n"
 "Last-Translator: Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "Language: tr\n"
@@ -38,7 +38,7 @@
 #. Description
 #: ../dbconfig-common.templates:2001
 msgid "If you select this option, the default behavior will be to prompt you with questions related to remote database configuration when you install new packages."
-msgstr "EÄ?er bu seçeneÄ?i seçerseniz, yeni paketlerinizi kurarken, size uzak veritabanlarına iliÅ?kin yapılandırmalarla ilgili soruların sorulması, öntanımlı davranıÅ? olacaktır."
+msgstr "EÄ?er bu seçeneÄ?i seçerseniz, yeni paketlerinizi kurarken, uzak veritabanlarına iliÅ?kin yapılandırmalarla ilgili soruların size sorulması, öntanımlı davranıÅ? olacaktır."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -174,7 +174,7 @@
 #| "backup of the database will be made in /var/cache/dbconfig-common/"
 #| "backups, from which the database can be restored in the case of problems."
 msgid "If you want to handle this process manually, you should refuse this option. Otherwise, you should choose this option. During the upgrade, a backup of the database will be made in /var/cache/dbconfig-common/backups, from which the database can be restored in the case of problems."
-msgstr "Bu süreci elle yürütmek istiyorsanız, bu seçeneÄ?i geri çevirmelisiniz. Ä°stemiyorsanız, bu seçeneÄ?i seçmelisiniz. Olası sorunlarda yeniden kurulabilmesi için veritabanının bir kopyası yükseltme sırasında /var/cache/dbconfig-common/backups dizinine yedeklenecektir."
+msgstr "Bu süreci elle yürütmek istiyorsanız, bu seçeneÄ?i geri çevirmelisiniz. Aksi durumda, bu seçeneÄ?i seçmelisiniz. Olası sorunlarda yeniden kurulabilmesi için veritabanının bir kopyası yükseltme sırasında /var/cache/dbconfig-common/backups dizinine yedeklenecektir."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>, 2012, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dbconfig-common\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dbconfig-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-19 15:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-06-01 10:35+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "Will this server be used to access remote databases?"
msgstr "Bu sunucu uzak veritabanlarına eriÅ?mek için kullanılacak mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
#| msgid ""
#| "For the database types that support it, dbconfig-common includes support "
#| "for configuring databases on remote systems. When installing a package's "
#| "database via dbconfig-common, the questions related to remote "
#| "configuration are asked with a priority such that they are skipped for "
#| "most systems."
msgid "For the database types that support it, dbconfig-common includes support for configuring databases on remote systems. When installing a package's database via dbconfig-common, the questions related to remote configuration are asked with a priority such that they are skipped for most systems."
msgstr "dbconfig-common, eÄ?er ilgili veritabanı türü destekliyorsa, uzak sistemlerdeki veritabanlarını yapılandırma desteÄ?i içerir. Bir paketin veritabanı dbconfig-common aracılıÄ?ı ile kurulurken, uzak yapılandırmaya iliÅ?kin sorular çoÄ?u sistemde yanıtlamayı gerektirmeyecek Å?ekilde sorulacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "If you select this option, the default behavior will be to prompt you with questions related to remote database configuration when you install new packages."
msgstr "EÄ?er bu seçeneÄ?i seçerseniz, yeni paketlerinizi kurarken, uzak veritabanlarına iliÅ?kin yapılandırmalarla ilgili soruların size sorulması, öntanımlı davranıÅ? olacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "If you are unsure, you should not select this option."
msgstr "Emin deÄ?ilseniz, bu seçeneÄ?i seçmemelisiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid "Keep \"administrative\" database passwords?"
msgstr "Veritabanı yönetimsel parolaları saklansın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
#| msgid ""
#| "By default, you will be prompted for all administrator-level database "
#| "passwords when you configure, upgrade, or remove applications with "
#| "dbconfig-common. These passwords will not be stored in the configuration "
#| "database (debconf) for any longer than they are needed."
msgid "By default, you will be prompted for all administrator-level database passwords when you configure, upgrade, or remove applications with dbconfig-common. These passwords will be stored in debconf's configuration database only for as long as they are needed."
msgstr "Ã?ntanımlı olarak, dbconfig-common ile uygulamaları yapılandırır, yükseltir ya da kaldırırken yönetici-seviyesi veritabanı parolalarını girmeniz istenecektir. Bu parolalar debconf'un yapılandırma veritabanında yalnızca gerektiÄ?i sürece saklanacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
#| msgid ""
#| "This behavior can be disabled, in which case the passwords will remain in "
#| "the database. That database is protected by Unix file permissions, "
#| "though this is less secure and thus not the default setting."
msgid "This behavior can be disabled, in which case the passwords will remain in the debconf database. This database is protected by Unix file permissions, though this is less secure and thus not the default setting."
msgstr "Bu davranıÅ?ı devre dıÅ?ı bırakabilirsiniz, ki bu durumda parolalar veritabanının içerisinde kalacaktır. Bu veritabanı Unix dosya eriÅ?im hakları ile korunduÄ?undan, daha az güvenilir olan bu seçenek öntanımlı deÄ?ildir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
#| msgid ""
#| "If you would rather not be bothered for an administrative password every "
#| "time you upgrade a database application with dbconfig-common, you should "
#| "choose this option. Otherwise, you should refuse this option."
msgid "If you would rather not be bothered for an administrative password every time you upgrade a database application with dbconfig-common, you should choose this option. Otherwise, you should refuse this option."
msgstr "dbconfig-common ile yapacaÄ?ınız her veritabanı uygulaması yükseltimi sırasında yönetimsel parola girmekle uÄ?raÅ?mayı tercih etmiyorsanız, bu seçeneÄ?i seçiniz. Aksi durumda, bu seçeneÄ?i geri çeviriniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Configure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "${pkg} paketinin veritabanı dbconfig-common ile yapılandırılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
#| msgid ""
#| "The ${pkg} package must have a database installed and configured before "
#| "it can be used. This can be optionally handled with dbconfig-common."
msgid "The ${pkg} package must have a database installed and configured before it can be used. This can be optionally handled with dbconfig-common."
msgstr "${pkg} paketi kullanılmadan önce kurulmuÅ? ve yapılandırılmıÅ? bir veritabanı olmalıdır. Dilerseniz bu iÅ?lem dbconfig-common tarafından yürütülebilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
#| msgid ""
#| "If you are an advanced database administrator and know that you want to "
#| "perform this configuration manually, or if your database has already been "
#| "installed and configured, you should refuse this option. Details on what "
#| "needs to be done should most likely be provided in /usr/share/doc/${pkg}."
msgid "If you are an advanced database administrator and know that you want to perform this configuration manually, or if your database has already been installed and configured, you should refuse this option. Details on what needs to be done should most likely be provided in /usr/share/doc/${pkg}."
msgstr "EÄ?er deneyimli bir veritabanı yöneticisiyseniz ve bu yapılandırmayı elle yürütmek istediÄ?inizden eminseniz ya da veritabanı önceden kurulmuÅ? ve yapılandırılmıÅ? ise bu seçeneÄ?i geri çevirmelisiniz. Yapılması gerekenler ile ilgili ayrıntıları genellikle /usr/share/doc/${pkg} dizininde bulabilirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Otherwise, you should probably choose this option."
msgstr "Aksi durumlarda, bu seçeneÄ?i seçmeniz önerilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid "Reinstall database for ${pkg}?"
msgstr "${pkg} paketinin veritabanı yeniden kurulsun mu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid "Since you are reconfiguring ${pkg}, you may also want to reinstall the database which it uses."
msgstr "${pkg} paketini yeniden yapılandırdıÄ?ınızdan, bu paketin kullanmakta olduÄ?u veritabanını da yeniden kurmak isteyeceksinizdir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
#| msgid ""
#| "If you wish to reinstall the database for ${pkg}, you should select this "
#| "option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the "
#| "package for unrelated reasons), you should not select this option."
msgid "If you wish to reinstall the database for ${pkg}, you should select this option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the package for unrelated reasons), you should not select this option."
msgstr "${pkg} paketinin veritabanını yeniden kurmak istiyorsanız, bu seçeneÄ?i seçmelisiniz. Ä°stemiyorsanız (paketi veritabanı ile ilgisi olmayan nedenlerle yeniden yapılandırıyorsanız), bu seçeneÄ?i geri çevirmelisiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid "Warning: if you opt to reinstall the database and install it under a name that already exists, the old database will be dropped without further questions. In that case a backup of the original database is made in /var/tmp/."
msgstr "Uyarı: EÄ?er veritabanını yeniden kurmayı seçer ve daha önce verilmiÅ? bir ad ile kurarsanız, eski veritabanı baÅ?ka bir uyarı verilmeksizin kaldırılacaktır. Bu durumda eski veritabanının bir yedeÄ?i /var/tmp/ dizinine alınacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid "Warning: if you change the name of the database, the old database will not be removed. If you change the name of the user that connects to the database, the privileges of the original user will not be revoked."
msgstr "Uyarı: EÄ?er veritabanının adını deÄ?iÅ?tirirseniz, eski veritabanı kaldırılmayacaktır. Veritabanına baÄ?lanan kullanıcı adını deÄ?iÅ?tirirseniz, eski kullanıcıya ait izinler saklı kalacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid "Perform upgrade on database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "${pkg} paketinin veritabanı dbconfig-common ile yükseltilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
#| msgid ""
#| "According to the maintainer for this package, database upgrade operations "
#| "need to be performed on ${pkg}. Typically, this is due to changes in how "
#| "a new upstream version of the package needs to store its data."
msgid "According to the maintainer for this package, database upgrade operations need to be performed on ${pkg}. Typically, this is due to changes in how a new upstream version of the package needs to store its data."
msgstr "Bakımcısının önerisi üzerine, ${pkg} paketi üzerinde veritabanı yükseltme iÅ?lemleri gerçekleÅ?tirilmelidir. Bu yükseltme genellikle paketin yeni bir sürümünün veri saklama biçimindeki deÄ?iÅ?iklikler nedeni ile gereklidir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
#| msgid ""
#| "If you want to handle this process manually, you should refuse this "
#| "option. Otherwise, you should choose this option. During the upgrade, a "
#| "backup of the database will be made in /var/cache/dbconfig-common/"
#| "backups, from which the database can be restored in the case of problems."
msgid "If you want to handle this process manually, you should refuse this option. Otherwise, you should choose this option. During the upgrade, a backup of the database will be made in /var/cache/dbconfig-common/backups, from which the database can be restored in the case of problems."
msgstr "Bu süreci elle yürütmek istiyorsanız, bu seçeneÄ?i geri çevirmelisiniz. Aksi durumda, bu seçeneÄ?i seçmelisiniz. Olası sorunlarda yeniden kurulabilmesi için veritabanının bir kopyası yükseltme sırasında /var/cache/dbconfig-common/backups dizinine yedeklenecektir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid "Deconfigure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "${pkg} paketinin veritabanının yapılandırması dbconfig-common ile geri alınsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
#| msgid ""
#| "Since you are removing ${pkg}, it's possible that you no longer want the "
#| "underlying database."
msgid "Since you are removing ${pkg}, it's possible that you no longer want the underlying database and the privileges for the user associated with this package."
msgstr "${pkg} paketini kaldırdıÄ?ınıza göre onun veritabanına ve kullanıcı izinlerine de artık gerek duymuyor olabilirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
#| msgid "If you like, database removal can be handled with dbconfig-common."
msgid "Please choose whether database removal and privilege revocation should be handled with dbconfig-common."
msgstr "Lütfen veritabanı ve ilgili izinleri kaldırma iÅ?lemlerinin dbconfig-common ile yapılıp yapılmayacaÄ?ını seçiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid "If you choose this option, dbconfig-common will check if ${pkg} provided scripts and database commands to undo package specific operations and run them if they exist. Then it will ask if you want to purge the database and revoke the standard privileges for the user of ${pkg}. If you don't want any of this, or if you want to handle this manually, you should refuse this option."
msgstr "EÄ?er bu seçeneÄ?i seçerseniz, dbconfig-common ${pkg} paketinin pakete özgü iÅ?lemlerini geri alacak betikleri ile veritabanı komutlarını denetleyecek ve varsa bunları iÅ?letecektir. Sonra da size veritabanını ve ${pkg} paketinin kullanıcısına ait izinleri kaldırmak isteyip istemediÄ?inizi soracaktır."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid "Database type to be used by ${pkg}:"
msgstr "${pkg} paketinin kullanacaÄ?ı veritabanı türü:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid "The ${pkg} package can be configured to use one of several database types. Below, you will be presented with the available choices."
msgstr "${pkg} paketi aÅ?aÄ?ıda listelenen veritabanı türlerinden herhangi biri ile çalıÅ?acak Å?ekilde yapılandırılabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
#| msgid "Do you want to purge the database for ${pkg}?"
msgid "Purge the database for ${pkg}?"
msgstr "${pkg} paketinin veritabanını kaldırmak istiyor musunuz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
#| msgid ""
#| "If you no longer need the database for ${pkg}, you can choose to remove "
#| "it now."
msgid "If you no longer need the database for ${pkg} and the privileges of the database user of ${pkg}, you can choose to remove the database and revoke the privileges now."
msgstr "Artık ${pkg} paketinin veritabanına ve kullanıcısının izinlerine gerek duymuyorsanız, Å?u anda veritabanını ve izinleri kaldırmayı seçebilirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
#| msgid ""
#| "If you no longer have need of the data being stored by ${pkg}, you should "
#| "choose this option. If you want to keep this data, or if you would "
#| "rather handle this process manually, you should refuse this option."
msgid "If you no longer have need of the data being stored by ${pkg}, you should choose this option. If you want to keep this data, or if you would rather handle this process manually, you should refuse this option."
msgstr "${pkg} tarafından saklanan verilere gerek duymuyorsanız, bu seçeneÄ?i seçmelisiniz. Verileri saklamak istiyor ya da bu süreci elle yürütmek istiyorsanız, bu seçeneÄ?i geri çevirmelisiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
#| msgid "Do you want to back up the database for ${pkg} before upgrading?"
msgid "Back up the database for ${pkg} before upgrading?"
msgstr "Yükseltme iÅ?leminden önce ${pkg} paketinin veritabanını yedeklemek ister misiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
#| msgid ""
#| "The underlying database for ${pkg} needs to be upgraded as part of the "
#| "installation process. Just in case, the database can be backed up before "
#| "this is done, so that if something goes wrong, you can revert to the "
#| "previous package version and repopulate the database."
msgid "The underlying database for ${pkg} needs to be upgraded as part of the installation process. Just in case, the database can be backed up before this is done, so that if something goes wrong, you can revert to the previous package version and repopulate the database."
msgstr "Kurulum iÅ?leminin bir parçası olarak ${pkg} paketinin veritabanının güncellenmesi gerekmektedir. Ne olur ne olmaz, bu iÅ?lem yapılmadan önce Å?imdiki veritabanının yedeklenmesinde fayda vardır. Olur da bir Å?eyler ters giderse, paketin önceki sürümüne dönebilir ve veritabanını yeniden devreye alabilirsiniz."

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:11001
#: ../dbconfig-common.templates:12001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Parola doÄ?rulaması:"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
msgid "Password mismatch"
msgstr "EÅ?leÅ?meyen parola"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
msgid "The password and its confirmation do not match."
msgstr "Parola ve onun doÄ?rulaması eÅ?leÅ?medi."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001
#: ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "abort"
msgstr "vazgeç"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001
#: ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "retry"
msgstr "yeniden dene"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001
#: ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "retry (skip questions)"
msgstr "yeniden dene (soruları atla)"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001
#: ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "ignore"
msgstr "gözardı et"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid "Next step for database upgrade:"
msgstr "Veritabanı yükseltimi için sonraki adım:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid "An error occurred while upgrading the database:"
msgstr "Veritabanı yükseltilirken bir hata oluÅ?tu:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid ""
"Fortunately, ${dbfile} should hold a backup of the database, made just before the upgrade (unless the error occurred during backup creation, in which case no changes will have been applied yet). Your options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""
"Neyse ki, (bu hata yedek alma sırasında oluÅ?madıÄ?ı sürece, ki böyle olduysa da henüz herhangi bir deÄ?iÅ?iklik uygulamaya geçmedi) ${dbfile} dosyası veritabanının yükseltmeden hemen önceki bir yedeÄ?ini tutuyor olmalıdır. Seçenekleriniz:\n"
" * vazgeç - Ä°Å?lemin baÅ?arısız olmasına neden olacak; bu paketin sürümünü düÅ?ürmeniz, yeniden kurmanız veya yapılandırmanız ya da kullanmayı sürdürmeden önce elle müdahele etmeniz gerekecektir. Bu genellikle, kurulum hatalarını çözmedikçe, sizin baÅ?ka paketleri kurmanızı da engelleyecektir.\n"
" * yeniden dene - Tüm yapılandırma seçeneklerini (debconf öncelik seçeneÄ?inize baÄ?lı olarak kaçırmıÅ? olduÄ?unuz seçenekler ile birlikte) tekrar sorar ve iÅ?lemi tamamlamak için bir giriÅ?imde daha bulunur.\n"
" * yeniden dene (soruları atla) - Soruları sormadan iÅ?lemi yeniden dener. EÄ?er hatadan sonra altta yatan sorunu giderdiyseniz, bu genelde iÅ?e yarar.\n"
" * gözardı et - dbconfig-common hatalarını gözardı eder ve iÅ?lemi sürdürür. Bu seçenek genelde bu paketi iÅ?levsiz bir veritabanı ile bırakır."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid "Next step for database installation:"
msgstr "Veritabanı kurulumu için sonraki adım:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid "An error occurred while installing the database:"
msgstr "Veritabanı kurulurken bir hata oluÅ?tu:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid ""
"Your options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""
"Seçenekleriniz:\n"
" * vazgeç - Ä°Å?lemin baÅ?arısız olmasına neden olacak; bu paketin sürümünü düÅ?ürmeniz, yeniden kurmanız veya yapılandırmanız ya da kullanmayı sürdürmeden önce elle müdahele etmeniz gerekecektir. Bu genellikle, kurulum hatalarını çözmedikçe, sizin baÅ?ka paketleri kurmanızı da engelleyecektir.\n"
" * yeniden dene - Tüm yapılandırma seçeneklerini (debconf öncelik seçeneÄ?inize baÄ?lı olarak kaçırmıÅ? olduÄ?unuz seçenekler ile birlikte) tekrar sorar ve iÅ?lemi tamamlamak için bir giriÅ?imde daha bulunur.\n"
" * yeniden dene (soruları atla) - Soruları sormadan iÅ?lemi yeniden dener. EÄ?er hatadan sonra altta yatan sorunu giderdiyseniz, bu genelde iÅ?e yarar.\n"
" * gözardı et - dbconfig-common hatalarını gözardı eder ve iÅ?lemi sürdürür. Bu seçenek genelde bu paketi iÅ?levsiz bir veritabanı ile bırakır."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid "Next step for database removal:"
msgstr "Veritabanı kaldırma için sonraki adım:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid "An error occurred while removing the database:"
msgstr "Veritabanı kaldırılırken bir hata oluÅ?tu:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid ""
"As a result it was not possible to remove the database for ${pkg}. Your options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave the database and user privileges in place."
msgstr ""
"Sonuç olarak ${pkg} paketine ait veritabanı kaldırılamadı. Seçenekleriniz:\n"
" * vazgeç - Ä°Å?lemin baÅ?arısız olmasına neden olacak; bu paketin sürümünü düÅ?ürmeniz, yeniden kurmanız veya yapılandırmanız ya da kullanmayı sürdürmeden önce elle müdahele etmeniz gerekecektir. Bu genellikle, kurulum hatalarını çözmedikçe, sizin baÅ?ka paketleri kurmanızı da engelleyecektir.\n"
" * tekrar dene - Tüm yapılandırma seçeneklerini (debconf öncelik seçeneÄ?inize baÄ?lı olarak kaçırmıÅ? olduÄ?unuz seçenekler ile birlikte) tekrar sorar ve iÅ?lemi tamamlamak için bir giriÅ?imde daha bulunur.\n"
" * yeniden dene (soruları atla) - Soruları sormadan iÅ?lemi yeniden dener. EÄ?er hatadan sonra altta yatan sorunu giderdiyseniz, bu genelde iÅ?e yarar.\n"
" * gözardı et - dbconfig-common hatalarını gözardı eder ve iÅ?lemi sürdürür. Bu seçenek genelde veritabanını ve kullanıcı izinlerini olduÄ?u gibi bırakır."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid "Next step:"
msgstr "Sonraki adım:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid "Configuring the database for ${pkg} requires the package ${dbpackage} to be installed and configured first, which is not something that can be checked for automatically."
msgstr "${pkg} paketinin veritabanını yapılandırma iÅ?lemi ${dbpackage} paketinin kurulmuÅ? ve yapılandırılmıÅ? olmasına baÄ?lıdır, ki bu durum kendiliÄ?inden denetlenemez."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid ""
"Your options are: * abort - Choose this when in doubt and install ${dbpackage} before\n"
" continuing with the configuration of this package. This causes the\n"
" installation of ${pkg} to fail for now.\n"
"* retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
" (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
" setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" Choose this if you chose the wrong database type by mistake.\n"
"* ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
" This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""
"Seçenekleriniz:\n"
" * vazgeç - Bu seçeneÄ?i Å?üpheye düÅ?tüyseniz ve bu paketin yapılandırmasını sürdürmeden önce ${dbpackage} paketini kurmak istiyorsanız seçiniz. Bu durumda ${pkg} paketinin kurulumu Å?imdilik baÅ?arısız olacaktır.\n"
" * yeniden dene - Tüm yapılandırma seçeneklerini (debconf öncelik seçeneÄ?inize baÄ?lı olarak kaçırmıÅ? olduÄ?unuz seçenekler ile birlikte) tekrar sorar ve iÅ?lemi tamamlamak için bir giriÅ?imde daha bulunur. Hata ile yanlıÅ? veritabanı türünü seçtiyseniz bunu kullanın.\n"
"* gözardı et - dbconfig-common hatalarını gözardı eder ve iÅ?lemi sürdürür. Bu seçenek genelde bu paketi iÅ?levsiz bir veritabanı ile bırakır."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid "Host name of the ${dbvendor} database server for ${pkg}:"
msgstr "${pkg} paketinin ${dbvendor} veritabanı sunucusu için makine adı:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid "Please select the remote hostname to use, or select \"new host\" to enter a new host."
msgstr "Lütfen kullanacaÄ?ınız uzak sunucu makine adını seçin ya da \"new host\" seçeneÄ?i ile yeni bir makine girin."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
msgid "Port number for the ${dbvendor} service:"
msgstr "${dbvendor} hizmetinin kullanacaÄ?ı port numarası:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
#| msgid ""
#| "Please specify the port the ${dbvendor} database on the remote host is "
#| "running on. To use the default port, leave this field blank."
msgid "Please specify the port the ${dbvendor} database on the remote host is running on. To use the default port, leave this field blank."
msgstr "Uzak makinede çalıÅ?an ${dbvendor} veritabanının port numarasını belirtiniz. Ã?ntanımlı port numarasını kullanmak için bu alanı boÅ? bırakınız."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Host running the ${dbvendor} server for ${pkg}:"
msgstr "${pkg} paketinin ${dbvendor} hizmetini veren makine:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Please provide the hostname of a remote ${dbvendor} server."
msgstr "Uzak ${dbvendor} sunucusunun makine adını giriniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "You must have already arranged for the administrative account to be able to remotely create databases and grant privileges."
msgstr "Yönetimsel hesaba uzaktan veritabanı yaratma ve haklarını devretme yetkisini önceden vermiÅ? olmanız gerekiyor."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid "${dbvendor} database name for ${pkg}:"
msgstr "${pkg} paketi için ${dbvendor} veritabanı adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid "Please provide a name for the ${dbvendor} database to be used by ${pkg}."
msgstr "${pkg} paketinin kullanacaÄ?ı ${dbvendor} veritabanı için bir ad giriniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid "${dbvendor} username for ${pkg}:"
msgstr "${pkg} paketi için ${dbvendor} kullanıcı adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
#| msgid ""
#| "Please provide a ${dbvendor} username for ${pkg} to register with the "
#| "database server. A ${dbvendor} user is not necessarily the same as a "
#| "system login, especially if the database is on a remote server."
msgid "Please provide a ${dbvendor} username for ${pkg} to register with the database server. A ${dbvendor} user is not necessarily the same as a system login, especially if the database is on a remote server."
msgstr "${pkg} paketinin veritabanı sunucusuna kaydı için bir ${dbvendor} kullanıcı adı giriniz. �zellikle uzak sunuculardaki veritabanları için olmak üzere, bir ${dbvendor} kullanıcı adının sistem kullanıcı adı ile aynı olmasına gerek yoktur."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
#| msgid ""
#| "This is the user which will own the database, tables and other objects to "
#| "be created by this installation. This user will have complete freedom to "
#| "insert, change or delete data in the database."
msgid "This is the user which will own the database, tables, and other objects to be created by this installation. This user will have complete freedom to insert, change, or delete data in the database."
msgstr "Bu kullanıcı; bu kurulum ile yaratılacak veritabanı, tablolar ve diÄ?er nesnelerin sahibi olacaktır. Bu kullanıcı veritabanına dilediÄ?ince veri ekleyebilecek, deÄ?iÅ?tirebilecek ya da silebilecektir."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid "If your username contains an @, you need to specify the domain as well (see below)."
msgstr "Kullanıcı adınız @ içeriyorsa, aÅ?aÄ?ıdaki gibi etki alanını da belirtmeniz gerekir."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid "Advanced usage: if you need to define the domain that the user will log in from, you can write \"username@domain\"."
msgstr "GeliÅ?miÅ? kullanım: EÄ?er kullanıcının oturum açtıÄ?ı etki alanı adını da tanımlamanız gerekirse, \"username@domain\" biçiminde yazabilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid "${dbvendor} storage directory for ${pkg}:"
msgstr "${pkg} paketinin ${dbvendor} saklama dizini:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid "Please provide a path where the ${dbvendor} database file for ${pkg} should be installed into."
msgstr "${pkg} paketi için kurulacak ${dbvendor} veritabanının saklanacaÄ?ı dizini giriniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid "The permissions for this directory will be set to match the permissions for the generated database file."
msgstr "Bu dizinin eriÅ?im hakları, oluÅ?turulacak veritabanı dosyası eriÅ?im hakları ile eÅ?leÅ?ecek Å?ekilde ayarlanacaktır."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001
#: ../dbconfig-common.templates:28001
#| msgid "unix socket"
msgid "Unix socket"
msgstr "Unix soketi"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001
#: ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "TCP/IP"
msgstr "TCP/IP"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid "Connection method for MySQL database of ${pkg}:"
msgstr "${pkg} paketinin MySQL veritabanına baÄ?lanma yöntemi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
#| msgid ""
#| "By default, ${pkg} will be configured to use a MySQL server through a "
#| "local unix socket (this provides the best performance). However, if you "
#| "would like to connect with a different method, or to a different server "
#| "entirely, select an option from the choices below."
msgid "By default, ${pkg} will be configured to use a MySQL server through a local Unix socket (this provides the best performance). To connect with a different method, or to a different server entirely, select the appropriate option from the choices here."
msgstr "Ã?ntanımlı olarak ${pkg} paketi MySQL sunucusuna yerel bir Unix soketi üzerinden baÄ?lanacak Å?ekilde yapılandırılacaktır (bu en iyi baÅ?arımı saÄ?layacaktır). Bununla birlikte, baÅ?ka bir yöntemle baÄ?lanmak ya da hepten baÅ?ka bir sunucuya baÄ?lanmak isterseniz, aÅ?aÄ?ıdaki seçeneklerden uygun olanını seçiniz."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001
msgid "MySQL application password for ${pkg}:"
msgstr "${pkg} paketi için MySQL uygulama parolası:"

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001
#: ../dbconfig-common.templates:29001
#| msgid ""
#| "Please provide a password for ${pkg} to register with the database "
#| "server. If left blank, a random password will be generated."
msgid "Please provide a password for ${pkg} to register with the database server. If left blank, a random password will be generated."
msgstr "${pkg} paketini veritabanı sunucusuna baÄ?lamak için bir parola giriniz. Bu alanı boÅ? bırakırsanız, rastgele bir parola üretilecektir."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001
#: ../dbconfig-common.templates:30001
msgid "Name of the database's administrative user:"
msgstr "Veritabanı yönetimsel kullanıcısının adı:"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001
#: ../dbconfig-common.templates:30001
#| msgid ""
#| "Please provide the name of the account with which this package should "
#| "perform administrative actions. This user is the one which is able to "
#| "create new database users."
msgid "Please provide the name of the account with which this package should perform administrative actions. This user is the one with the power to create new database users."
msgstr "Bu paketin yönetimsel iÅ?lemlerini gerçekleÅ?tirmek için kullanacaÄ?ı hesabın kullanıcı adını giriniz. Bu kullanıcı, yeni veritabanı kullanıcıları yaratacak yetkide olacaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001
#| msgid ""
#| "For MySQL, this is almost always \"root\". Note that this is NOT the "
#| "same as the UNIX login \"root\"."
msgid "For MySQL, this is almost always \"root\". Note that this is not the same as the Unix login \"root\"."
msgstr "MySQL için bu ad her durumda \"root\" olmalıdır. Dikkat, bu Unix kullanıcısı olan \"root\" deÄ?ildir."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
msgid "Password of the database's administrative user:"
msgstr "Veritabanı yönetimsel kullanıcısının parolası:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
#| msgid ""
#| "Please provide the password for the administrative account with which "
#| "this package should create its MySQL database and user."
msgid "Please provide the password for the administrative account \"${dbadmin}\" with which this package should create its MySQL database and user."
msgstr "Bu paketin kendi MySQL veritabanı ve kullanıcısını yaratmak için kullanacaÄ?ı \"${dbadmin}\" yönetimsel kullanıcının parolasını giriniz."

#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "TCP/IP + SSL"
msgstr "TCP/IP + SSL"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
msgid "Connection method for PostgreSQL database of ${pkg}:"
msgstr "${pkg} paketinin PostgreSQL veritabanına baÄ?lanma yöntemi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
#| msgid ""
#| "By default, ${pkg} will be configured to use a PostgreSQL server through "
#| "a local unix socket (this provides the best performance). However, if you "
#| "would like to connect with a different method, or to a different server "
#| "entirely, select an option from the choices below."
msgid "By default, ${pkg} will be configured to use a PostgreSQL server through a local Unix socket (this provides the best performance). To connect with a different method, or to a different server entirely, select the appropriate option from the choices here."
msgstr "Ã?ntanımlı olarak ${pkg} paketi PostgreSQL sunucusuna yerel bir unix soketi üzerinden baÄ?lanacak Å?ekilde yapılandırılacaktır (bu en iyi baÅ?arımı saÄ?layacaktır). BaÅ?ka bir yöntemle baÄ?lanmak ya da hepten baÅ?ka bir sunucuya baÄ?lanmak isterseniz, aÅ?aÄ?ıdaki seçeneklerden birini seçiniz."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid "PostgreSQL application password for ${pkg}:"
msgstr "${pkg} paketi için PostgreSQL uygulama parolası:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
#| msgid ""
#| "If you are using \"ident\" based authentication, the supplied password "
#| "will not be used and can be left blank. Otherwise, PostgreSQL access may "
#| "need to be reconfigured to allow password-authenticated access."
msgid "If you are using \"ident\" authentication, the supplied password will not be used and can be left blank. Otherwise, PostgreSQL access may need to be reconfigured to allow password-authenticated access."
msgstr "EÄ?er \"ident\" tabanlı yetkilendirme kullanıyorsanız girilen parola kulanılmayacaÄ?ından boÅ? bırakılabilir. Aksi durumda, PostgreSQL eriÅ?imi parola-tabanlı eriÅ?ime olanak tanıyacak Å?ekilde yeniden yapılandırılmalıdır."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid "Password of your database's administrative user:"
msgstr "Veritabanınızın yönetimsel kullanıcı parolası:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
#| msgid ""
#| "Please provide the password for the account with which this package "
#| "should perform administrative actions."
msgid "Please provide the password for the ${dbadmin} account with which this package should perform administrative actions."
msgstr "Bu paketin yönetimsel iÅ?lemleri gerçekleÅ?tirmek için kullanacaÄ?ı ${dbadmin} hesabının parolasını giriniz."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
#| msgid ""
#| "For a standard PostgreSQL package installation, a database password is "
#| "not required, since authentication is done at the system level."
msgid "For a standard PostgreSQL installation, a database password is not required, since authentication is done at the system level."
msgstr "Sıradan bir PostgreSQL kurulumunda yetkilendirme sistem seviyesinde yapıldıÄ?ı için bir veritabanı parolasına gerek duyulmaz."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001
#: ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "ident"
msgstr "ident"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001
#: ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "password"
msgstr "password"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
msgid "Method for authenticating the PostgreSQL administrator:"
msgstr "PostgreSQL yöneticisi için doÄ?rulama yöntemi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
#| msgid ""
#| "PostgreSQL servers provide several different mechanisms for "
#| "authenticating connections. Please select what method the administrative "
#| "user should use when connecting to the server."
msgid "PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating connections. Please select what method the administrative user should use when connecting to the server."
msgstr "PostgreSQL sunucuları baÄ?lantıları doÄ?rulamak için çeÅ?itli yöntemler saÄ?larlar. Yönetimsel kullanıcının sunucuya baÄ?lanırken kullanacaÄ?ı yöntemi seçiniz."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
#: ../dbconfig-common.templates:33002
#| msgid ""
#| "With \"ident\" authentication on the local machine, the server will check "
#| "that the owner of the unix socket is allowed to connect."
msgid "With \"ident\" authentication on the local machine, the server will check that the owner of the Unix socket is allowed to connect."
msgstr "Yerel makinede \"ident\" ile doÄ?rulamada, sunucu Unix soketinin sahibinin baÄ?lanma izni olup olmadıÄ?ını denetler."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
#: ../dbconfig-common.templates:33002
#| msgid ""
#| "With \"ident\" authentication to remote hosts, RFC 1413 based ident is "
#| "used (note this can be considered a security risk)."
msgid "With \"ident\" authentication to remote hosts, RFC-1413-based ident is used (which can be considered a security risk)."
msgstr "Uzak makinelerde \"ident\" doÄ?rulamada RFC 1413 tabanlı tanıtım kullanılır (ki bu bir güvenlik açıÄ?ı sayılabilir)."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
#: ../dbconfig-common.templates:33002
#| msgid ""
#| "With \"password\" authentication, a password will be passed to the server "
#| "for use with some authentication backend (such as \"md5\" or \"pam\"). "
#| "Note that the password is still passed in the clear across network "
#| "connections if your connection is not configured to use SSL."
msgid "With \"password\" authentication, a password will be passed to the server for use with some authentication backend (such as \"MD5\" or \"PAM\"). Note that the password is still passed in the clear across network connections if your connection is not configured to use SSL."
msgstr "\"password\" türü doÄ?rulamada, bir parola doÄ?rulama arka ucu (\"MD5 ya da \"PAM\" gibi) tarafından deÄ?erlendirilmek üzere sunucuya gönderilir. EÄ?er baÄ?lantılarınız SSL türü katman kullanmıyorsa, parolaların aÄ? üzerinden açık metin olarak aktarıldıÄ?ını unutmayın."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
#: ../dbconfig-common.templates:33002
#| msgid ""
#| "For a standard PostgreSQL package installation running on the same host, "
#| "\"ident\" is recommended."
msgid "For a standard PostgreSQL installation running on the same host, \"ident\" is recommended."
msgstr "PostgreSQL sunucusu ile aynı makineye yapılacak olaÄ?an kurulumlarda, \"ident\" türü doÄ?rulama önerilir."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid "Method for authenticating PostgreSQL user:"
msgstr "PostgreSQL kullanıcısı için doÄ?rulama yöntemi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
#| msgid ""
#| "PostgreSQL servers provide several different mechanisms for "
#| "authenticating connections. Please select what method the database user "
#| "should use when connecting to the server."
msgid "PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating connections. Please select what method the database user should use when connecting to the server."
msgstr "PostgreSQL sunucuları baÄ?lantıları doÄ?rulamak için çeÅ?itli yöntemler saÄ?larlar. Veritabanı kullanıcısının sunucuya baÄ?lanırken kullanacaÄ?ı yöntemi seçiniz."

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:34001
msgid "PostgreSQL connection method error"
msgstr "PostgreSQL baÄ?lantı yöntemi hatası"

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:34001
msgid "Unfortunately, it seems that the database connection method you have selected for ${pkg} will not work, because it requires the existence of a local user that does not exist."
msgstr "Å?u anda varolmayan bir yerel kullanıcının varlıÄ?ını gerektirdiÄ?inden, ne yazık ki ${pkg} paketi için seçmiÅ? olduÄ?unuz baÄ?lantı yöntemi çalıÅ?mayacak gibi görünüyor."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:35001
msgid "Change PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "PostgreSQL yapılandırması kendiliÄ?inden deÄ?iÅ?tirilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:35001
#| msgid ""
#| "It has been determined that the database installation for ${pkg} can not "
#| "be automatically accomplished without making changes to the PostgreSQL "
#| "server's access controls. It is suggested that this be done by dbconfig-"
#| "common when the package is installed. If instead you would prefer it "
#| "done manually, the following line needs to be added to your pg_hba.conf:"
msgid "It has been determined that the database installation for ${pkg} cannot be automatically accomplished without making changes to the PostgreSQL server's access controls. It is suggested that this be done by dbconfig-common when the package is installed. If instead you would prefer to do it manually, the following line needs to be added to your pg_hba.conf:"
msgstr "${pkg} paketi için veritabanı kurulumunun PostgreSQL sunucusunun eriÅ?im denetimi deÄ?iÅ?tirilmeden tamamlanmayacaÄ?ı belirlendi. Bu deÄ?iÅ?ikliÄ?in paket kurulurken dbconfig-common tarafından yapılması önerilir. Bunun yerine deÄ?iÅ?ikliÄ?i elle yapmak isterseniz, aÅ?aÄ?ıdaki satırı pg_hba dosyasına eklemeniz gerekir:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:36001
msgid "Revert PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "PostgreSQL yapılandırması kendiliÄ?inden eski Å?ekline getirilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:36001
#| msgid ""
#| "As ${pkg} is now being removed, it may no longer be necessary to have an "
#| "access control entry in the PostgreSQL server's configuration. While "
#| "keeping such an entry will not break any software on the system, it may "
#| "be seen as a potential security concern. It is suggested that this be "
#| "done by dbconfig-common when the package is removed. If instead you would "
#| "prefer it done manually, the following line needs to be removed from your "
#| "pg_hba.conf:"
msgid "As ${pkg} is now being removed, it may no longer be necessary to have an access control entry in the PostgreSQL server's configuration. While keeping such an entry will not break any software on the system, it may be seen as a potential security concern. It is suggested that this be done by dbconfig-common when the package is removed. If instead you would prefer to do it manually, the following line needs to be removed from your pg_hba.conf:"
msgstr "${pkg} paketi kaldırılmakta olduÄ?undan PostgreSQL sunucusunun yapılandırmasında eriÅ?im denetim içeriÄ?i tutmasına gerek kalmamıÅ?tır. Ä°lgili içeriÄ?in yapılandırmada kalması herhangi bir yazılımın baÅ?arımını engellemese de bir güvenlik açıÄ?ı olarak deÄ?erlendirilmelidir. Bu içeriÄ?in paket kaldırılırken dbconfig-common tarafından temizlenmesi önerilir. Bunun yerine deÄ?iÅ?ikliÄ?i elle yapmak isterseniz, aÅ?aÄ?ıdaki satırı pg_hba dosyasından çıkarmanız gerekir:"

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:37001
msgid "Modifications needed in /etc/postgresql/pg_hba.conf"
msgstr "/etc/postgresql/pg_hba.conf dosyasında yapılması gereken deÄ?iÅ?iklikler"

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:37001
msgid "To get the database for package ${pkg} bootstrapped you have to edit the configuration of the PostgreSQL server. You may be able to find help in the file /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."
msgstr "${pkg} paketine ait veritabanının paket çalıÅ?maya baÅ?lamadan önce veri giriÅ?ine hazır olması için PostgreSQL sunucusunun yapılandırmasını düzenlemelisiniz. /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian dosyasından yardım alabilirsiniz."

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:38001
msgid "Empty passwords unsupported with PostgreSQL"
msgstr "PostgreSQL boÅ? parolaları desteklemez"

#~ msgid ""
#~ "If you know that you do want to keep this database, or if you want to "
#~ "handle the removal of this database manually, you should refuse this "
#~ "option."
#~ msgstr ""
#~ "Bu veritabanını tutmayı sürdürmek ya da kaldırma iÅ?lemini elle yapmak "
#~ "istiyorsanız, bu seçeneÄ?i geri çevirmelisiniz."

#~ msgid ""
#~ "Fortunately, ${dbfile} holds a backup of the database, made just before "
#~ "the upgrade."
#~ msgstr ""
#~ "Neyse ki veritabanının bir yedeÄ?i yükseltme iÅ?leminden hemen önce "
#~ "${dbfile} dosyasına yedeklenmiÅ?."

#~ msgid ""
#~ "If at this point you choose \"retry\", you will be prompted with all the "
#~ "configuration questions once more and another attempt will be made at "
#~ "performing the operation. \"retry (skip questions)\" will immediately "
#~ "attempt the operation again, skipping all questions. If you choose "
#~ "\"abort\", the operation will fail and you will need to downgrade, "
#~ "reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene to "
#~ "continue using it."
#~ msgstr ""
#~ "Bu aÅ?amada \"yeniden dene\" seçeneÄ?ini seçerseniz, iÅ?lemi gerçekleÅ?tirmek "
#~ "için yeni bir giriÅ?imde bulunulacak ve sizden bir kez daha tüm "
#~ "yapılandırma sorularını yanıtlamanız istenecektir. \"yeniden dene "
#~ "(soruları atla)\" seçeneÄ?i ise, yeni bir giriÅ?imde bulunacak fakat soru "
#~ "sormayacaktır. \"vazgeç\" seçeneÄ?i iÅ?lemi baÅ?arısız kılacak ve sizin bu "
#~ "paketi kullanmadan önce önceki sürümüne almanız, yeniden kurmanız, "
#~ "yeniden yapılandırmanız ya da elle düzeltmeniz gerekecektir."

#~ msgid ""
#~ "If at this point you choose \"retry\", you will be prompted with all the "
#~ "configuration questions once more and another attempt will be made at "
#~ "performing the operation. \"retry (skip questions)\" will immediately "
#~ "attempt the operation again, skipping all questions. If you choose "
#~ "\"abort\", the operation will fail and you will need to downgrade, "
#~ "reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene to "
#~ "continue using it. If you choose \"ignore\", the operation will "
#~ "continue, ignoring further errors from dbconfig-common."
#~ msgstr ""
#~ "Bu aÅ?amada \"yeniden dene\" seçeneÄ?ini seçerseniz, iÅ?lemi gerçekleÅ?tirmek "
#~ "için yeni bir giriÅ?imde bulunulacak ve sizden bir kez daha tüm "
#~ "yapılandırma sorularını yanıtlamanız istenecektir. \"yeniden dene "
#~ "(soruları atla)\" seçeneÄ?i ise, yeni bir giriÅ?imde bulunacak fakat soru "
#~ "sormayacaktır. \"vazgeç\" seçeneÄ?i iÅ?lemi baÅ?arısız kılacak ve sizin "
#~ "paketi kullanmadan önce önceki sürümüne almanız, yeniden kurmanız, "
#~ "yeniden yapılandırmanız ya da elle düzeltmeniz gerekecektir. EÄ?er "
#~ "\"gözardı et\" seçeneÄ?ini seçerseniz, iÅ?lem dbconfig-common'dan gelecek "
#~ "hatalara bakılmaksızın sürecektir."

#~ msgid ""
#~ "For some reason it was not possible to perform some of the actions "
#~ "necessary to remove the database for ${pkg}. At this point you have two "
#~ "options: you can find out what has caused this error and fix it, or you "
#~ "can refuse the offer for help removing the database (the latter implies "
#~ "you will have to remove the database manually)."
#~ msgstr ""
#~ "${pkg} paketinin veritabanını kaldırmak için gerekli bazı eylemler bir "
#~ "Å?ekilde yerine getirilemedi. Bu aÅ?amada iki seçeneÄ?iniz var: hatanın "
#~ "nedenini bulur ve giderirsiniz ya da veritanabını kaldırma önerisini geri "
#~ "çevirirsiniz (ki bu ikinci seçenekte veritabanını elle kaldırmanız "
#~ "gerekecektir)."

#~ msgid ""
#~ "If in doubt, you should choose \"abort\", and install ${dbpackage} before "
#~ "continuing with the configuration of this package. If you choose \"retry"
#~ "\", you will be allowed to choose different answers (in case you chose "
#~ "the wrong database type by mistake). If you choose \"ignore\", then "
#~ "installation will continue as normal."
#~ msgstr ""
#~ "Å?üpheye düÅ?tüÄ?ünüzde \"vazgeç\" seçeneÄ?ini seçmeli, ${dbpackage} "
#~ "veritabanı paketini yüklemeli ve daha sonra bu paketin yapılandırmasını "
#~ "sürdürmelisiniz. \"yeniden dene\" seçeneÄ?ini seçerseniz yapılandırma ile "
#~ "ilgili baÅ?ka seçenekleri deÄ?erlendirebileceksiniz. EÄ?er \"gözardı et\" "
#~ "seçeneÄ?ini seçerseniz, kurulum olması gerektiÄ?i gibi sürecektir."

#~ msgid "tcp/ip"
#~ msgstr "tcp/ip"

#~ msgid "tcp/ip + ssl"
#~ msgstr "tcp/ip + ssl"

Reply to: