[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

openldap 2.4.40-2: Please update debconf PO translation for the package openldapHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
openldap. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against openldap.

The deadline for receiving the updated translation is
Mon, 10 Nov 2014 19:35:11 +0000.

Thanks in advance,
Ryan


# Turkish debconf templates translation for openldap
# This file is distributed under the same license as the openldap package.
# Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openldap\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openldap@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-20 22:17-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-21 09:44+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
msgstr "OpenLDAP sunucu yapılandırması atlansın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid ""
"If you enable this option, no initial configuration or database will be "
"created for you."
msgstr ""
"Bu seçeneÄ?i seçmeniz durumunda sizin için ne bir ön yapılandırma yapılacak "
"ne de bir veritabanı yaratılacak. "

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "always"
msgstr "her zaman"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "when needed"
msgstr "gerektiÄ?inde"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "never"
msgstr "hiçbir zaman"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid "Dump databases to file on upgrade:"
msgstr "Yükseltme sırasında veritabanlarının dökümü yapılsın mı?:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Before upgrading to a new version of the OpenLDAP server, the data from your "
"LDAP directories can be dumped into plain text files in the standard LDAP "
"Data Interchange Format."
msgstr ""
"Makineniz yeni OpenLDAP sunucu sürümüne yükseltilmeden önce, LDAP "
"dizinlerindeki verileriniz LDAP Veri DeÄ?iÅ?imi Biçimi'nde (LDIF) metin "
"dosyalarına yedeklenebilir."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Selecting \"always\" will cause the databases to be dumped unconditionally "
"before an upgrade. Selecting \"when needed\" will only dump the database if "
"the new version is incompatible with the old database format and it needs to "
"be reimported. If you select \"never\", no dump will be done."
msgstr ""
"\"her zaman\" seçimi veritabanlarının yükseltme öncesinde kayıtsız Å?artsız "
"bir dökümünü saÄ?layacaktır. \"gerektiÄ?inde\" seçimi yeni ile eski sürüm "
"arasında veritabanı biçim farklılıÄ?ı varsa ve bu nedenle yeni veritabanına "
"eski verilerin sonradan alınması gerekirse döküm yapacaktır. \"hiçbir zaman"
"\" seçeneÄ?ini seçerseniz döküm yapılmayacaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid "Directory to use for dumped databases:"
msgstr "Veritabanı dökümü için kullanılacak dizin:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid ""
"Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In "
"this directory, several LDIF files will be created which correspond to the "
"search bases located on the server. Make sure you have enough free space on "
"the partition where the directory is located. The first occurrence of the "
"string \"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading "
"from."
msgstr ""
"LDAP veritabanlarının dıÅ?a aktarımı için bir dizin belirtiniz. Bu dizine "
"sunucuda varolan arama tabanlarına karÅ?ılık gelen bir çok LDIF dosyası "
"kaydedilecektir. Ä°lgili dizinin bulunduÄ?u disk bölümünde yeterince boÅ? alan "
"olduÄ?undan emin olunuz. \"VERSION\" dizgesi ilk görüldüÄ?ü yerde yükseltme "
"iÅ?leminden önceki sunucu sürümünüzle deÄ?iÅ?tirilecektir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "Move old database?"
msgstr "Eski veritabanı taÅ?ınsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid ""
"There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the "
"configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts "
"will move the old database files out of the way before creating a new "
"database."
msgstr ""
"/var/lib/ldap dizininde yapılandırma sürecini bozabilecek bazı dosyalar "
"bulunmaktadır. Bu seçeneÄ?i seçerseniz, bakımcı betikleri yeni bir veritabanı "
"yaratmadan önce bu eski veritabanı dosyalarını baÅ?ka bir yere taÅ?ıyacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "Retry configuration?"
msgstr "Yapılandırma yeniden denensin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid ""
"The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name "
"is syntactically valid, the field for the organization is not left empty and "
"the admin passwords match. If you decide not to retry the configuration the "
"LDAP server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to "
"retry later."
msgstr ""
"GirdiÄ?iniz yapılandırma ayarları gecersiz. DNS alan adının sözdizimsel "
"olarak geçerli olduÄ?undan, örgüt adı için ayrılmıÅ? alanın boÅ? olmadıÄ?ından "
"ve yönetici parolalarının uyumlu olduÄ?undan emin olunuz. Yapılandırmayı "
"yeniden denemeyi seçmezseniz LDAP sunucu yapılandırması yapılmayacaktır. "
"Daha sonra 'dpkg-reconfigure slapd' komutunu çalıÅ?tırarak yeniden "
"yapılandırabilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "DNS domain name:"
msgstr "DNS alan adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid ""
"The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. "
"For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, "
"dc=example, dc=org' as base DN."
msgstr ""
"DNS alan adı LDAP dizinin temel DN yapılandırması için kullanılmıÅ?tır. "
"Ã?rneÄ?in, 'gecici.example.org' alan adı 'dc=gecici, dc=example, dc=org' temel "
"DN'ye sahip dizini yaratacaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "Organization name:"
msgstr "�rgüt adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the organization to use in the base DN of your LDAP "
"directory."
msgstr "LDAP dizininizin temel DN'si olarak kullanılacak örgüt adını giriniz."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Yönetici parolası:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory."
msgstr "LDAP dizini yönetici girdisi için parola giriniz."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Parolayı doÄ?rulayınız:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid ""
"Please enter the admin password for your LDAP directory again to verify that "
"you have typed it correctly."
msgstr ""
"LDAP dizini yönetici parolasını tekrar giriniz ve doÄ?ru yazdıÄ?ınızdan emin "
"olunuz."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Parola uyumsuzluÄ?u"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "GirdiÄ?iniz iki parola aynı deÄ?il, lütfen tekrar deneyiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid "Do you want the database to be removed when slapd is purged?"
msgstr ""
"slapd paketi tamamen kaldırıldıÄ?ında veritabanının da kaldırılmasını ister "
"misiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "Allow LDAPv2 protocol?"
msgstr "LDAPv2 iletiÅ?im kuralına izin verilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs and "
"users should upgrade to LDAPv3.  If you have old programs which can't use "
"LDAPv3, you should select this option and 'allow bind_v2' will be added to "
"your slapd.conf file."
msgstr ""
"EskimiÅ? LDAPv2 iletiÅ?im kuralı slapd yapılandırmasında öntanımlı olarak "
"devre dıÅ?ı bırakılmıÅ?tır. Programlar ve kullanıcılar LDAPv3 iletiÅ?im "
"kuralına geçmelidirler. LDAPv3 iletiÅ?im kuralına geçemeyecek eski "
"programlarınız varsa slapd.conf dosyasına 'allow bind_v2' satırını ekleyecek "
"olan bu seçeneÄ?i seçmelisiniz."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "slapcat failure during upgrade"
msgstr "Yükseltme sırasında 'slapcat' hatası"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "An error occurred while upgrading the LDAP directory."
msgstr "LDAP dizini yükseltilirken bir hata oluÅ?tu."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"The 'slapcat' program failed while extracting the LDAP directory. This may "
"be caused by an incorrect configuration file (for example, missing "
"'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr ""
"'slapcat' programı LDAP dizinini dıÅ?a aktarırken baÅ?arısız oldu. Buna hatalı "
"bir yapılandırma dosyası neden olmuÅ? olabilir (örneÄ?in, arka uç "
"veritabanlarını desteklemek için gerekli 'moduleload' satırlarının eksik "
"olması gibi)."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph
#. containing a command line
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"This failure will cause 'slapadd' to fail later as well. The old database "
"files will be moved to /var/backups. If you want to try this upgrade again, "
"you should move the old database files back into place, fix whatever caused "
"slapcat to fail, and run:"
msgstr ""
"Bu hata 'slapadd' programının da hata vermesine neden olacaktır. Eski "
"veritabanı dosyaları /var/backups dizinine taÅ?ınacaktır. EÄ?er bu yükseltmeyi "
"yeniden denemek isterseniz, eski veritabanı dosyalarını yerlerine geri "
"almalı, 'slapcat' programının hatasına neden olan her ne ise düzeltmeli ve "
"aÅ?aÄ?ıdaki komutu çalıÅ?tırmalısınız:"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: keep "${location}" unchanged. This is a variable that
#. will be replaced by a directory name at execution
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"Then move the database files back to a backup area and then try running "
"slapadd from ${location}."
msgstr ""
"Daha sonra veritabanı dosyalarını bir yedekleme alanına geri taÅ?ıyın ve "
"${location} konumundan 'slapadd' komutunu çalıÅ?tırın."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "Database backend to use:"
msgstr "Kullanılacak veritabanı arka ucu:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The HDB backend is recommended. HDB and BDB use similar storage formats, "
#| "but HDB adds support for subtree renames. Both support the same "
#| "configuration options."
msgid ""
"HDB and BDB use similar storage formats, but HDB adds support for subtree "
"renames. Both support the same configuration options."
msgstr ""
"HDB arka ucu önerilir. HDB ve BDB benzer saklama biçimleri kullanırlar, "
"fakat HDB alt aÄ?aç yeniden adlandırmalarına olanak tanır. Her ikisi de aynı "
"yapılandırma seçeneklerini desteklerler."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The HDB backend is recommended. HDB and BDB use similar storage formats, "
#| "but HDB adds support for subtree renames. Both support the same "
#| "configuration options."
msgid ""
"The MDB backend is recommended. MDB uses a new storage format and requires "
"less configuration than BDB or HDB."
msgstr ""
"HDB arka ucu önerilir. HDB ve BDB benzer saklama biçimleri kullanırlar, "
"fakat HDB alt aÄ?aç yeniden adlandırmalarına olanak tanır. Her ikisi de aynı "
"yapılandırma seçeneklerini desteklerler."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "In either case, you should review the resulting database configuration "
#| "for your needs. See /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz for more "
#| "details."
msgid ""
"In any case, you should review the resulting database configuration for your "
"needs. See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
msgstr ""
"Her iki durumda da sonuçlanan veritabanı yapılandırmasının "
"gereksinimlerinize uyduÄ?undan emin olmalısınız. Daha fazla bilgi için /usr/"
"share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz dosyasını okuyunuz."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid "Potentially unsafe slapd access control configuration"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid ""
"One or more of the configured databases has an access control rule that  "
"allows users to modify most of their own attributes. This may be  unsafe, "
"depending on how the database is used."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#. Translators: keep "by self write" and "to *" unchanged. These are part
#. of the slapd configuration and are not translatable.
#: ../slapd.templates:17001
msgid ""
"In the case of slapd access rules that begin with \"to *\", it is "
"recommended to remove any instances of \"by self write\", so that users are "
"only able to modify specifically allowed attributes."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid "See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
msgstr ""

Reply to: