[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://dbconfig-common/tr.poTayfa,
Son RFR ile farkı aşağıdadır.

Atila


--- dbconfig-common_rfr  2012-02-23 10:38:59.286830129 +0200
+++ dbconfig-common.po  2012-02-23 10:56:44.831921591 +0200
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: dbconfig-common\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: dbconfig-common@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-02-06 07:18+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-22 12:19+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-23 10:56+0200\n"
 "Last-Translator: Atila KOÇ <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -364,7 +364,7 @@
 #. Description
 #: ../dbconfig-common.templates:20001
 msgid "Please provide the hostname of a remote ${dbvendor} server."
-msgstr "Uzak ${dbvendor} hizmetini veren makine adını giriniz."
+msgstr "Uzak ${dbvendor} sunucusunun makine adını giriniz."

 #. Type: string
 #. Description
@@ -448,7 +448,7 @@
 #. Description
 #: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid "By default, ${pkg} will be configured to use a MySQL server through a local unix socket (this provides the best performance). However, if you would like to connect with a different method, or to a different server entirely, select an option from the choices below." -msgstr "Öntanımlı olarak ${pkg} MySQL sunucuya yerel bir unix soketi üzerinden bağlanacak şekilde yapılandırılacaktır (bu en iyi başarımı sağlayacaktır). Bununla birlikte, başka bir yöntemle bağlanmak ya da hepten başka bir sunucuya bağlanmak isterseniz, aşağıdaki seçeneklerden birini seçiniz." +msgstr "Öntanımlı olarak ${pkg} paketi MySQL sunucusuna yerel bir unix soketi üzerinden bağlanacak şekilde yapılandırılacaktır (bu en iyi başarımı sağlayacaktır). Bununla birlikte, başka bir yöntemle bağlanmak ya da hepten başka bir sunucuya bağlanmak isterseniz, aşağıdaki seçeneklerden birini seçiniz."

 #. Type: password
 #. Description
@@ -547,7 +547,7 @@
 #. Description
 #: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid "For a standard PostgreSQL package installation, a database password is not required, since authentication is done at the system level." -msgstr "Sıradan bir PostgreSQL kurulumda yetkilendirme sistem seviyesinde yapıldığı için bir veritabanı parolasına gerek duyulmaz." +msgstr "Sıradan bir PostgreSQL kurulumunda yetkilendirme sistem seviyesinde yapıldığı için bir veritabanı parolasına gerek duyulmaz."

 #. Type: select
 #. Choices
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dbconfig-common\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dbconfig-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-06 07:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-23 10:56+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "Will this server be used to access remote databases?"
msgstr "Bu sunucu uzak veritabanlarına eriÅ?mek için kullanılacak mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "For the database types that support it, dbconfig-common includes support for configuring databases on remote systems. When installing a package's database via dbconfig-common, the questions related to remote configuration are asked with a priority such that they are skipped for most systems."
msgstr "dbconfig-common, eÄ?er ilgili veritabanı türü destekliyorsa, uzak sistemlerdeki veritabanlarını yapılandırma desteÄ?i içerir. Bir paketin veritabanı dbconfig-common aracılıÄ?ı ile kurulurken, uzak yapılandırmaya iliÅ?kin sorular çoÄ?u sistemde yanıtlamayı gerektirmeyecek Å?ekilde sorulacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "If you select this option, the default behavior will be to prompt you with questions related to remote database configuration when you install new packages."
msgstr "EÄ?er bu seçeneÄ?i seçerseniz, size yeni paketlerinizi kurarken uzak veritabanlarına iliÅ?kin yapılandırmalarla ilgili soruların sorulması, öntanımlı davranıÅ? olacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "If you are unsure, you should not select this option."
msgstr "Emin deÄ?ilseniz, bu seçeneÄ?i seçmemelisiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid "Keep \"administrative\" database passwords?"
msgstr "Veritabanı yönetimsel parolaları saklansın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid "By default, you will be prompted for all administrator-level database passwords when you configure, upgrade, or remove applications with dbconfig-common. These passwords will not be stored in the configuration database (debconf) for any longer than they are needed."
msgstr "Ã?ntanımlı olarak, dbconfig-common ile uygulamaları yapılandırır, yükseltir ya da kaldırırken yönetici-seviyesi veritabanı parolalarını girmeniz istenecektir. Bu parolalar yapılandırma veritabanında (debconf) gerektiÄ?inden uzun saklanmayacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid "This behavior can be disabled, in which case the passwords will remain in the database. That database is protected by Unix file permissions, though this is less secure and thus not the default setting."
msgstr "Bu davranıÅ? devre dıÅ?ı bırakılabilir, bu durumda parolalar veritabanının içerisinde kalacaktır. Veritabanı veri dosyaları Unix dosya eriÅ?im hakları ile korunduÄ?undan, daha az güvenilir olan bu seçenek öntanımlı deÄ?ildir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid "If you would rather not be bothered for an administrative password every time you upgrade a database application with dbconfig-common, you should choose this option. Otherwise, you should refuse this option."
msgstr "dbconfig-common ile yapacaÄ?ınız her veritabanı uygulaması yükseltimi sırasında yönetimsel parola girmekle uÄ?raÅ?mak istemiyorsanız, bu seçeneÄ?i seçiniz. Aksi durumda, bu seçeneÄ?i geri çeviriniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Configure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "${pkg} paketinin veritabanı dbconfig-common ile yapılandırılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "The ${pkg} package must have a database installed and configured before it can be used. This can be optionally handled with dbconfig-common."
msgstr "${pkg} paketi kullanılmadan önce bir veritabanı kurulmalı ve yapılandırılmalıdır. Dilerseniz bu iÅ?lem dbconfig-common tarafından yürütülebilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "If you are an advanced database administrator and know that you want to perform this configuration manually, or if your database has already been installed and configured, you should refuse this option. Details on what needs to be done should most likely be provided in /usr/share/doc/${pkg}."
msgstr "EÄ?er deneyimli bir veritabanı yöneticiyseniz ve bu yapılandırmayı elle yürütmek istediÄ?inizden eminseniz ya da veritabanı önceden yüklenmiÅ? ve yapılandırılmıÅ? ise bu seçeneÄ?i geri çevirmelisiniz. Yapılması gerekenler ile ilgili ayrıntıları /usr/share/doc/${pkg} dizininde bulabilirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Otherwise, you should probably choose this option."
msgstr "Aksi durumda bu seçeneÄ?i seçmeniz önerilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid "Reinstall database for ${pkg}?"
msgstr "${pkg} paketinin veritabanı yeniden kurulsun mu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid "Since you are reconfiguring ${pkg}, you may also want to reinstall the database which it uses."
msgstr "${pkg} paketini yeniden yapılandırdıÄ?ınızdan, bu paketin kullanmakta olduÄ?u veritabanını da yeniden kurmak isteyeceksinizdir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid "If you wish to reinstall the database for ${pkg}, you should select this option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the package for unrelated reasons), you should not select this option."
msgstr "${pkg} paketinin veritabanını yeniden kurmak istiyorsanız bu seçeneÄ?i seçmelisiniz. Ã?te yandan, ${pkg} paketini veritabanı ile ilgisi olmayan nedenlerle yeniden yapılandırıyorsanız bu seçeneÄ?i geri çevirmelisiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid "Perform upgrade on database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "${pkg} paketinin veritabanı dbconfig-common ile yükseltilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid "According to the maintainer for this package, database upgrade operations need to be performed on ${pkg}. Typically, this is due to changes in how a new upstream version of the package needs to store its data."
msgstr "Bakımcısının önerisi üzerine, ${pkg} paketi üzerinde veritabanı yükseltme iÅ?lemleri gerçekleÅ?tirilmelidir. Bu yükseltme genellikle paketin yeni sürümünün veri saklama biçimindeki deÄ?iÅ?iklikler nedeni ile gereklidir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid "If you want to handle this process manually, you should refuse this option. Otherwise, you should choose this option. During the upgrade, a backup of the database will be made in /var/cache/dbconfig-common/backups, from which the database can be restored in the case of problems."
msgstr "Bu süreci elle yürütmek istiyorsanız bu seçeneÄ?i geri çevirmelisiniz. Olası sorunlarda yeniden yüklenebilmesi amacıyla veritabanının bir kopyası yükseltme sırasında /var/cache/dbconfig-common/backups dizininde yedeklenecektir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid "Deconfigure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "${pkg} paketinin veritabanının yapılandırması dbconfig-common ile geri alınsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid "Since you are removing ${pkg}, it's possible that you no longer want the underlying database."
msgstr "${pkg} paketini kaldırdıÄ?ınıza göre onun veritabanına da artık gerek duymuyorsunuzdur."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid "If you like, database removal can be handled with dbconfig-common."
msgstr "Dilerseniz veritabanı kaldırılma iÅ?lemi dbconfig-common ile gerçekleÅ?tirilebilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid "If you know that you do want to keep this database, or if you want to handle the removal of this database manually, you should refuse this option."
msgstr "Bu veritabanını tutmayı sürdürmek ya da kaldırma iÅ?lemini elle yapmak istiyorsanız, bu seçeneÄ?i geri çevirmelisiniz."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid "Database type to be used by ${pkg}:"
msgstr "${pkg} paketinin kullanacaÄ?ı veritabanı türü:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid "The ${pkg} package can be configured to use one of several database types. Below, you will be presented with the available choices."
msgstr "${pkg} paketi aÅ?aÄ?ıda listelenen veritabanlarından herhangi biri ile çalıÅ?acak Å?ekilde yapılandırılabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
msgid "Do you want to purge the database for ${pkg}?"
msgstr "${pkg} paketinin veritabanını kaldırmak istiyor musunuz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
msgid "If you no longer need the database for ${pkg}, you can choose to remove it now."
msgstr "Artık ${pkg} paketinin veritabanına gerek duymuyorsanız, Å?u anda onu kaldırmayı seçebilirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
msgid "If you no longer have need of the data being stored by ${pkg}, you should choose this option. If you want to keep this data, or if you would rather handle this process manually, you should refuse this option."
msgstr "${pkg} tarafından saklanan verilere gerek duymuyorsanız, bu seçeneÄ?i seçmelisiniz. Tersine, verileri saklamak istiyor ya da bu süreci elle yürütmek istiyorsanız bu seçeneÄ?i geri çevirmelisiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
msgid "Do you want to back up the database for ${pkg} before upgrading?"
msgstr "Yükseltme iÅ?leminden önce, ${pkg} paketinin veritabanını yedeklemek ister misiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
msgid "The underlying database for ${pkg} needs to be upgraded as part of the installation process. Just in case, the database can be backed up before this is done, so that if something goes wrong, you can revert to the previous package version and repopulate the database."
msgstr "Kurulum iÅ?leminin bir parçası olarak ${pkg} paketinin veritabanının güncellenmesi gerekmektedir. Ne olur ne olmaz, bu iÅ?lem yapılmadan önce Å?imdiki veritabanının yedeklenmesinde fayda vardır. Olur da bir Å?eyler ters giderse, paketin önceki sürümüne dönebilir ve veritabanını yeniden devreye alabilirsiniz."

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:11001
#: ../dbconfig-common.templates:12001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Parola doÄ?rulaması:"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
msgid "Password mismatch"
msgstr "EÅ?leÅ?meyen parola"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
msgid "The password and its confirmation do not match."
msgstr "Parola ve onun doÄ?rulaması eÅ?leÅ?medi."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001
#: ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "abort"
msgstr "vazgeç"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001
#: ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "retry"
msgstr "yeniden dene"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001
#: ../dbconfig-common.templates:15001
msgid "retry (skip questions)"
msgstr "yeniden dene (soruları atla)"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid "Next step for database upgrade:"
msgstr "Veritabanı yükseltimi için sonraki adım:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid "An error occurred while upgrading the database:"
msgstr "Veritabanı yükseltilirken bir hata oluÅ?tu:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid "Fortunately, ${dbfile} holds a backup of the database, made just before the upgrade."
msgstr "Neyse ki veritabanının bir yedeÄ?i yükseltme iÅ?leminden hemen önce ${dbfile} dosyasına yedeklenmiÅ?."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid "If at this point you choose \"retry\", you will be prompted with all the configuration questions once more and another attempt will be made at performing the operation. \"retry (skip questions)\" will immediately attempt the operation again, skipping all questions. If you choose \"abort\", the operation will fail and you will need to downgrade, reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene to continue using it."
msgstr "Bu aÅ?amada \"yeniden dene\" seçeneÄ?ini seçerseniz, iÅ?lemi gerçekleÅ?tirmek için yeni bir giriÅ?imde bulunulacak ve sizden bir kez daha tüm yapılandırma sorularını yanıtlamanız istenecektir. \"yeniden dene (soruları atla)\" seçeneÄ?i ise, yeni bir giriÅ?imde bulunacak fakat soru sormayacaktır. \"vazgeç\" seçeneÄ?i iÅ?lemi baÅ?arısız kılacak ve sizin bu paketi kullanmadan önce önceki sürümüne almanız, yeniden kurmanız, yeniden yapılandırmanız ya da elle düzeltmeniz gerekecektir."

#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:15001
msgid "ignore"
msgstr "gözardı et"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid "Next step for database installation:"
msgstr "Veritabanı kurulumu için sonraki adım:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid "An error occurred while installing the database:"
msgstr "Veritabanı kurulurken bir hata oluÅ?tu:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid "If at this point you choose \"retry\", you will be prompted with all the configuration questions once more and another attempt will be made at performing the operation. \"retry (skip questions)\" will immediately attempt the operation again, skipping all questions. If you choose \"abort\", the operation will fail and you will need to downgrade, reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene to continue using it. If you choose \"ignore\", the operation will continue, ignoring further errors from dbconfig-common."
msgstr "Bu aÅ?amada \"yeniden dene\" seçeneÄ?ini seçerseniz, iÅ?lemi gerçekleÅ?tirmek için yeni bir giriÅ?imde bulunulacak ve sizden bir kez daha tüm yapılandırma sorularını yanıtlamanız istenecektir. \"yeniden dene (soruları atla)\" seçeneÄ?i ise, yeni bir giriÅ?imde bulunacak fakat soru sormayacaktır. \"vazgeç\" seçeneÄ?i iÅ?lemi baÅ?arısız kılacak ve sizin paketi kullanmadan önce önceki sürümüne almanız, yeniden kurmanız, yeniden yapılandırmanız ya da elle düzeltmeniz gerekecektir. EÄ?er \"gözardı et\" seçeneÄ?ini seçerseniz, iÅ?lem dbconfig-common'dan gelecek hatalara bakılmaksızın sürecektir."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid "Next step for database removal:"
msgstr "Veritabanı kaldırma için sonraki adım:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid "An error occurred while removing the database:"
msgstr "Veritabanı kaldırılırken bir hata oluÅ?tu:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid "For some reason it was not possible to perform some of the actions necessary to remove the database for ${pkg}. At this point you have two options: you can find out what has caused this error and fix it, or you can refuse the offer for help removing the database (the latter implies you will have to remove the database manually)."
msgstr "${pkg} paketinin veritabanını kaldırmak için gerekli bazı eylemler bir Å?ekilde yerine getirilemedi. Bu aÅ?amada iki seçeneÄ?iniz var: hatanın nedenini bulur ve giderirsiniz ya da veritanabını kaldırma önerisini geri çevirirsiniz (ki bu ikinci seçenekte veritabanını elle kaldırmanız gerekecektir)."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid "Next step:"
msgstr "Sonraki adım:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid "Configuring the database for ${pkg} requires the package ${dbpackage} to be installed and configured first, which is not something that can be checked for automatically."
msgstr "${pkg} paketinin veritabanını yapılandırma iÅ?lemi ${dbpackage} paketinin kurulmuÅ? ve yapılandırılmıÅ? olmasına baÄ?lıdır, ki bu durum kendiliÄ?inden denetlenemez."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid "If in doubt, you should choose \"abort\", and install ${dbpackage} before continuing with the configuration of this package. If you choose \"retry\", you will be allowed to choose different answers (in case you chose the wrong database type by mistake). If you choose \"ignore\", then installation will continue as normal."
msgstr "Å?üpheye düÅ?tüÄ?ünüzde \"vazgeç\" seçeneÄ?ini seçmeli, ${dbpackage} veritabanı paketini yüklemeli ve daha sonra bu paketin yapılandırmasını sürdürmelisiniz. \"yeniden dene\" seçeneÄ?ini seçerseniz yapılandırma ile ilgili baÅ?ka seçenekleri deÄ?erlendirebileceksiniz. EÄ?er \"gözardı et\" seçeneÄ?ini seçerseniz, kurulum olması gerektiÄ?i gibi sürecektir."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid "Host name of the ${dbvendor} database server for ${pkg}:"
msgstr "${pkg} paketinin ${dbvendor} veritabanı sunucusu için makine adı:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid "Please select the remote hostname to use, or select \"new host\" to enter a new host."
msgstr "Lütfen bir uzak sunucu makine adı seçin ya da \"yeni makine\" seçeneÄ?i ile yeni bir makine girin."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
msgid "Port number for the ${dbvendor} service:"
msgstr "${dbvendor} veritabanı hizmetinin kullanacaÄ?ı port numarası:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
msgid "Please specify the port the ${dbvendor} database on the remote host is running on. To use the default port, leave this field blank."
msgstr "Uzak makinede çalıÅ?an ${dbvendor} veritabanının port numarasını belirtiniz. Ã?ntanımlı port için bu alanı boÅ? bırakınız."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Host running the ${dbvendor} server for ${pkg}:"
msgstr "${pkg} paketinin ${dbvendor} hizmetini veren makine:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Please provide the hostname of a remote ${dbvendor} server."
msgstr "Uzak ${dbvendor} sunucusunun makine adını giriniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "You must have already arranged for the administrative account to be able to remotely create databases and grant privileges."
msgstr "Yönetimsel hesaba uzaktan veritabanı yaratma ve haklarını devretme yetkisini vermiÅ? olmanız gerekiyor."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid "${dbvendor} database name for ${pkg}:"
msgstr "${pkg} paketi için ${dbvendor} veritabanı adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid "Please provide a name for the ${dbvendor} database to be used by ${pkg}."
msgstr "${pkg} paketinin kullanacaÄ?ı ${dbvendor} veritabanı için bir ad giriniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid "${dbvendor} username for ${pkg}:"
msgstr "${pkg} paketi için ${dbvendor} kullanıcı adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid "Please provide a ${dbvendor} username for ${pkg} to register with the database server. A ${dbvendor} user is not necessarily the same as a system login, especially if the database is on a remote server."
msgstr "${pkg} paketinin veritabanı sunucusuna kaydı için bir ${dbvendor} kullanıcı adı giriniz. �zellikle uzak sunuculardaki veritabanları için olmak üzere, bir ${dbvendor} kullanıcı adının sistem kullanıcı adı ile aynı olmasına gerek yoktur."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid "This is the user which will own the database, tables and other objects to be created by this installation. This user will have complete freedom to insert, change or delete data in the database."
msgstr "Bu kullanıcı bu kurulum ile yaratılacak veritabanı, tablolar ve diÄ?er nesnelerin sahibi olacak ve böylece veritabanına dilediÄ?ince veri ekleyebilecek, deÄ?iÅ?tirebilecek ya da silebilecektir."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid "${dbvendor} storage directory for ${pkg}:"
msgstr "${pkg} paketinin ${dbvendor} saklama dizini:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid "Please provide a path where the ${dbvendor} database file for ${pkg} should be installed into."
msgstr "${pkg} paketi için kurulacak ${dbvendor} veritabanının saklanacaÄ?ı dizini giriniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid "The permissions for this directory will be set to match the permissions for the generated database file."
msgstr "Bu dizinin eriÅ?im hakları oluÅ?turulacak veritabanı dosyası ile eÅ?leÅ?ecek Å?ekilde ayarlanacaktır."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001
#: ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "unix socket"
msgstr "unix soketi"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001
#: ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "tcp/ip"
msgstr "tcp/ip"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid "Connection method for MySQL database of ${pkg}:"
msgstr "${pkg} paketinin MySQL veritabanına baÄ?lanma yöntemi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid "By default, ${pkg} will be configured to use a MySQL server through a local unix socket (this provides the best performance). However, if you would like to connect with a different method, or to a different server entirely, select an option from the choices below."
msgstr "Ã?ntanımlı olarak ${pkg} paketi MySQL sunucusuna yerel bir unix soketi üzerinden baÄ?lanacak Å?ekilde yapılandırılacaktır (bu en iyi baÅ?arımı saÄ?layacaktır). Bununla birlikte, baÅ?ka bir yöntemle baÄ?lanmak ya da hepten baÅ?ka bir sunucuya baÄ?lanmak isterseniz, aÅ?aÄ?ıdaki seçeneklerden birini seçiniz."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001
msgid "MySQL application password for ${pkg}:"
msgstr "${pkg} paketi için MySQL uygulama parolası:"

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid "Please provide a password for ${pkg} to register with the database server. If left blank, a random password will be generated."
msgstr "${pkg} paketini veritabanı sunucusuna baÄ?lamak için bir parola giriniz. Bu alanı boÅ? bırakırsanız, rastgele bir parola üretilecektir."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001
#: ../dbconfig-common.templates:30001
msgid "Name of the database's administrative user:"
msgstr "Veritabanı yönetimsel kullanıcısının adı:"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001
#: ../dbconfig-common.templates:30001
msgid "Please provide the name of the account with which this package should perform administrative actions. This user is the one which is able to create new database users."
msgstr "Bu paketin yönetimsel iÅ?lemlerini gerçekleÅ?tirmek için kullanacaÄ?ı hesabın kullanıcı adını giriniz. Bu hesabın sahibi yeni veritabanı kullanıcıları yaratabilecektir."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001
msgid "For MySQL, this is almost always \"root\". Note that this is NOT the same as the UNIX login \"root\"."
msgstr "MySQL için bu ad her durumda \"root\" olmalıdır ve bu UNIX kullanıcısı olan \"root\" deÄ?ildir."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
msgid "Password of the database's administrative user:"
msgstr "Veritabanı yönetimsel kullanıcısının parolası:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
msgid "Please provide the password for the administrative account with which this package should create its MySQL database and user."
msgstr "Bu paketin kendi MySQL veritabanını ve kullanıcısını yaratmak için kullanacaÄ?ı yönetimsel kullanıcının parolasını giriniz."

#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "tcp/ip + ssl"
msgstr "tcp/ip + ssl"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
msgid "Connection method for PostgreSQL database of ${pkg}:"
msgstr "${pkg} paketinin PostgreSQL veritabanına baÄ?lanma yöntemi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
msgid "By default, ${pkg} will be configured to use a PostgreSQL server through a local unix socket (this provides the best performance). However, if you would like to connect with a different method, or to a different server entirely, select an option from the choices below."
msgstr "Ã?ntanımlı olarak ${pkg} paketi PostgreSQL sunucusuna yerel bir unix soketi üzerinden baÄ?lanacak Å?ekilde yapılandırılacaktır (bu en iyi baÅ?arımı saÄ?layacaktır). Bununla birlikte, baÅ?ka bir yöntemle baÄ?lanmak ya da hepten baÅ?ka bir sunucuya baÄ?lanmak isterseniz, aÅ?aÄ?ıdaki seçeneklerden birini seçiniz."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid "PostgreSQL application password for ${pkg}:"
msgstr "${pkg} paketi için PostgreSQL uygulama parolası:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid "If you are using \"ident\" based authentication, the supplied password will not be used and can be left blank. Otherwise, PostgreSQL access may need to be reconfigured to allow password-authenticated access."
msgstr "EÄ?er \"kimlik\" tabanlı yetkilendirme kullanıyorsanız girilen parola kulanılmayacaÄ?ından boÅ? bırakılabilir. Aksi durumda PostgreSQL eriÅ?imi parola tabanlı eriÅ?ime olanak tanıyacak Å?ekilde yeniden yapılandırılmalıdır."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid "Password of your database's administrative user:"
msgstr "Veritabanınızın yönetimsel kullanıcısının parolası:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid "Please provide the password for the account with which this package should perform administrative actions."
msgstr "Bu paketin yönetimsel iÅ?lemleri gerçekleÅ?tirmek için kullanacaÄ?ı hesabın parolasını giriniz."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid "For a standard PostgreSQL package installation, a database password is not required, since authentication is done at the system level."
msgstr "Sıradan bir PostgreSQL kurulumunda yetkilendirme sistem seviyesinde yapıldıÄ?ı için bir veritabanı parolasına gerek duyulmaz."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001
#: ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "ident"
msgstr "kimlik"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001
#: ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "password"
msgstr "parola"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
msgid "Method for authenticating the PostgreSQL administrator:"
msgstr "PostgreSQL yöneticisi için yetkilendirme yöntemi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
msgid "PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating connections. Please select what method the administrative user should use when connecting to the server."
msgstr "PostgreSQL sunucuları baÄ?lantıları yetkilendirmek için çeÅ?itli yöntemler saÄ?larlar. Yönetimsel kullanıcının sunucuya baÄ?lanırken kullanacaÄ?ı yöntemi seçiniz."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid "With \"ident\" authentication on the local machine, the server will check that the owner of the unix socket is allowed to connect."
msgstr "Yerel makinede \"kimlik\" ile yetkilendirmede, sunucu unix soketinin sahibinin baÄ?lanma izni olup olmadıÄ?ını denetler."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid "With \"ident\" authentication to remote hosts, RFC 1413 based ident is used (note this can be considered a security risk)."
msgstr "Uzak makinelerde \"kimlik\" yetkilendirmede RFC 1413 tabanlı tanıtım kullanılır (bu bir güvenlik açıÄ?ı sayılabilir)."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid "With \"password\" authentication, a password will be passed to the server for use with some authentication backend (such as \"md5\" or \"pam\"). Note that the password is still passed in the clear across network connections if your connection is not configured to use SSL."
msgstr "\"parola\" türü yetkilendirmede, bir parola, yetkilendirme arka ucu (\"md5 ya da \"pam\" gibi) tarafından deÄ?erlendirilmek üzere sunucuya gönderilir. EÄ?er baÄ?lantılarınız SSL türü katman kullanmıyorsa, parolaların aÄ? üzerinden açık dizeler olarak aktarıldıÄ?ını unutmayın."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid "For a standard PostgreSQL package installation running on the same host, \"ident\" is recommended."
msgstr "PostgreSQL sunucu ile aynı makineye yapılacak olaÄ?an kurulumlarda \"kimlik\" türü yetkilendirme önerilir."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid "Method for authenticating PostgreSQL user:"
msgstr "PostgreSQL kullanıcısı için yetkilendirme yöntemi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid "PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating connections. Please select what method the database user should use when connecting to the server."
msgstr "PostgreSQL sunucuları baÄ?lantıları yetkilendirmek için çeÅ?itli yöntemler saÄ?larlar. Veritabanı kullanıcısının sunucuya baÄ?lanırken kullanacaÄ?ı yöntemi seçiniz."

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:34001
msgid "PostgreSQL connection method error"
msgstr "PostgreSQL baÄ?lantı yöntemi hatası"

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:34001
msgid "Unfortunately, it seems that the database connection method you have selected for ${pkg} will not work, because it requires the existence of a local user that does not exist."
msgstr "Å?u anda varolmayan bir yerel kullanıcının varlıÄ?ını gerektirdiÄ?inden, ne yazık ki ${pkg} paketi için seçmiÅ? olduÄ?unuz baÄ?lantı yöntemi çalıÅ?mayacak gibi görünüyor."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:35001
msgid "Change PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "PostgreSQL yapılandırması kendiliÄ?inden deÄ?iÅ?tirilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:35001
msgid "It has been determined that the database installation for ${pkg} can not be automatically accomplished without making changes to the PostgreSQL server's access controls. It is suggested that this be done by dbconfig-common when the package is installed. If instead you would prefer it done manually, the following line needs to be added to your pg_hba.conf:"
msgstr "${pkg} paketi için veritabanı kurulumunun PostgreSQL sunucusunun eriÅ?im denetimi deÄ?iÅ?tirilmeden tamamlanmayacaÄ?ı belirlendi. Bu deÄ?iÅ?ikliÄ?in paket kurulurken dbconfig-common tarafından yapılması önerilir. Bunun yerine deÄ?iÅ?ikliÄ?i elle yapmak isterseniz, aÅ?aÄ?ıdaki satırı pg_hba dosyasına eklemeniz gerekir:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:36001
msgid "Revert PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "PostgreSQL yapılandırması kendiliÄ?inden eski Å?ekline getirilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:36001
msgid "As ${pkg} is now being removed, it may no longer be necessary to have an access control entry in the PostgreSQL server's configuration. While keeping such an entry will not break any software on the system, it may be seen as a potential security concern. It is suggested that this be done by dbconfig-common when the package is removed. If instead you would prefer it done manually, the following line needs to be removed from your pg_hba.conf:"
msgstr "${pkg} paketi kaldırılmakta olduÄ?undan PostgreSQL sunucusunun yapılandırmasında eriÅ?im denetim içeriÄ?i tutmasına gerek kalmamıÅ?tır. Ä°lgili içeriÄ?in yapılandırmada kalması herhangi bir yazılımın baÅ?arımını engellemese de bir güvenlik açıÄ?ı olarak deÄ?erlendirilmelidir. Bu içeriÄ?in paket kaldırılırken dbconfig-common tarafından temizlenmesi önerilir. Bunun yerine deÄ?iÅ?ikliÄ?i elle yapmak isterseniz, aÅ?aÄ?ıdaki satırı pg_hba dosyasından çıkarmanız gerekir:"

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:37001
msgid "Modifications needed in /etc/postgresql/pg_hba.conf"
msgstr "/etc/postgresql/pg_hba.conf dosyasında yapılması gereken deÄ?iÅ?iklikler"

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:37001
msgid "To get the database for package ${pkg} bootstrapped you have to edit the configuration of the PostgreSQL server. You may be able to find help in the file /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."
msgstr "${pkg} paketine ait veritabanının paket çalıÅ?maya baÅ?lamadan önce veri giriÅ?ine hazır olması için PostgreSQL sunucu yapılandırmasını düzenlemelisiniz. /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian dosyasından yardım alabilirsiniz."

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:38001
msgid "Empty passwords unsupported with PostgreSQL"
msgstr "PostgreSQL boÅ? parolaları desteklemez"


Reply to: