[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://msttcorefontsmsttcorefonts debconf çevirisi
# Turkish translation of msttcorefonts debconf template.
# Copyright (C) 2012
# This file is distributed under the same license as the msttcorefonts package.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: msttcorefonts 3.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: thijs@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-01 15:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-13 17:22+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Directory holding MS fonts (if already downloaded):"
msgstr "Microsoft yazı tiplerinin bulunduÄ?u dizin (eÄ?er önceden indirildiyse):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "If you have already downloaded Microsoft's TrueType Core Fonts for the web, type the name of the directory which contains them. Those files are in the Microsoft Windows self-installing format, and are named andale32.exe, arial32.exe, arialb32.exe, comic32.exe, courie32.exe, georgi32.exe, impact32.exe, times32.exe, trebuc32.exe, verdan32.exe and webdin32.exe."
msgstr "Microsoft'un TrueType Temel Yazı Tipleri'ni daha önce indirdiyseniz yazı tiplerinin bulunduÄ?u dizini burada belirtin. Bu dosyalar Microsoft Windows kendiliÄ?inden kurulabilir dosya biçimindedir ve adları andale32.exe, arial32.exe, arialb32.exe, comic32.exe, courie32.exe, georgi32.exe, impact32.exe, times32.exe, trebuc32.exe, verdan32.exe and webdin32.exe Å?eklindedir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "If you haven't yet downloaded these fonts, leave this blank and the fonts will be downloaded for you. Approximately 4 MB will need to be downloaded."
msgstr "Bu yazı tiplerini daha önce indirmediyseniz burayı boÅ? bırakın, yazı tipleri indirilecektir. YaklaÅ?ık 4 MB boyutunda bir indirme yapılacaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "If you are not connected to the internet or do not wish to download these fonts now, enter \"none\" to abort."
msgstr "Ä°nternete baÄ?lı deÄ?ilseniz ya da yazı tiplerini daha sonra indirmek isterseniz bu iÅ?lemi iptal etmek için \"none\" yazın."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Font files not found"
msgstr "Yazı tipi dosyaları bulunamadı"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "The directory you entered either did not exist, did not contain the Microsoft TrueType Core Fonts for the Web Microsoft Windows 9x self installing executables, or those executables did not match the versions expected by this script.  Please re-enter the directory containing the Microsoft font files or enter \"none\" to abort."
msgstr "GirdiÄ?iniz dizin mevcut deÄ?il, Microsoft TrueType Temel Web Yazı Tiplerine ait kendiliÄ?inden kurulabilir dosyaları içermiyor ya da bulunan kurulum dosyaları bu betiÄ?in beklediÄ?i sürümde deÄ?iller.  Lütfen Microsoft Yazı Tiplerinin bulunduÄ?u dizini tekrar girin ya da iÅ?lemi iptal etmek için \"none\" yazın."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Where should these files be archived (optional):"
msgstr "Dosyalar nerede saklansın (isteÄ?e baÄ?lı):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "If you would like to keep a permanent archive of the compressed Windows self extracting files, enter the directory where you'd like them stored.  If you leave this blank, the files will be deleted after installation."
msgstr "SıkıÅ?tırılmıÅ? haldeki Windows kendiliÄ?inden kurulabilir dosyalarını kalıcı olarak saklamak istiyorsanız bu dosyaları tutmak istediÄ?iniz dizini giriniz.  Burayı boÅ? bırakırsanız, indirilen dosyalar kurulumdan sonra silinirler."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Mirror to download from:"
msgstr "Kullanılacak yansı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "This package already contains a built-in set of mirrors, which should be sufficient for most people. However, if you'd like to use a different (possibly local) mirror instead, please enter the full URL to the directory containing the relevant files here. If not, just leave the field blank."
msgstr "Bu paket halihazırda yerleÅ?ik bir yansı listesini içerir. Bu liste çoÄ?u durum için yeterlidir. Ancak farklı (muhtemelen yerel) bir yansı kullanmak isterseniz lütfen ilgili dosyaların bulunduÄ?u dizinin tam URL'sini buraya giriniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "HTTP proxy to use:"
msgstr "Kullanılacak HTTP vekili:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "If you need to use a proxy server, please enter it here (example: http://192.168.0.1:8080). This will cause the font files to be downloaded using your proxy."
msgstr "EÄ?er vekil sunucusu kullanmanız gerekiyorsa lütfen buraya yazın (örnek: http://192.168.0.1:8080). YazdıÄ?ınız takdirde yazı tipi dosyaları vekil aracılıÄ?ıyla indirilecektir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Leave this option blank if you don't use a proxy server."
msgstr "Vekil sunucusu kullanmıyorsanız burayı boÅ? bırakın."


Reply to: