[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://linux-2.6bu haliyle gönderiyorum.
--- eskilinux26.po    2012-02-12 21:59:13.935899800 +0200
+++ linux-2.6.po    2012-02-12 22:36:52.375075200 +0200
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: linux-2.6 3.2.4-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: linux-2.6@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-04 04:24+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-12 01:04+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-12 22:36+0200\n"
 "Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "Language: \n"
@@ -32,7 +32,7 @@
 #. Description
 #: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid "Since this image uses initrd, the ${modules_base}/=V/modules.dep file will not be deleted, even though it may be invalid." -msgstr "Bu görüntü initrd kullandığından ötürü ${modules_base}/=V/modules.dep dosyası, dosya geçersiz olsa dahi silinmeyecektir." +msgstr "Bu görüntü initrd kullandığından ötürü ${modules_base}/=V/modules.dep dosyası, dosya geçersiz olsa da silinmeyecektir."

 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -50,13 +50,13 @@
 #. Description
 #: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid "You are running a kernel (version ${running}) and attempting to remove the same version." -msgstr "Kullandığınız çekirdekle aynı sürümdeki (${running}) çekirdeği kaldırmaya çalışıyorsunuz." +msgstr "Kullandığınız çekirdekle (${running}) aynı sürümdeki çekirdeği kaldırmaya çalışıyorsunuz."

 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid "This can make the system unbootable as it will remove /boot/vmlinuz-${running} and all modules under the directory /lib/modules/${running}. This can only be fixed with a copy of the kernel image and the corresponding modules." -msgstr "Bu eylem sisteminizi başlatılamaz hale getirebilir. ( /boot/vmlinuz-${running} dosyasını ve /lib/modules/${running} dizinindeki tüm modülleri kaldıracağından dolayı). Bu durum yalnızca bir çekirdek görüntüsü ve bu görüntüye uygun modüller yardımıyla düzeltilebilir." +msgstr "Bu eylem sisteminizi başlatılamaz hale getirebilir ( /boot/vmlinuz-${running} dosyasını ve /lib/modules/${running} dizinindeki tüm modülleri kaldıracağından dolayı). Bu durum yalnızca bir çekirdek görüntüsü ve bu görüntüye uygun modüller yardımıyla düzeltilebilir."

 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -74,7 +74,7 @@
 #. Description
 #: ../templates/temp.image.plain/templates:4001
msgid "This system is currently running Linux ${runningversion} and you are installing Linux ${version}. In the new version some of the drivers used on this system may require additional firmware files:" -msgstr "Bu sistem şu anda Linux ${runningversion} kullanıyor ve siz Linux ${version} sürümünü kurmak üzeresiniz. Bu sistemde kullanmakta olduğunuz bazı sürücülerin yeni sürümleri ek aygıt yazılımları (firmware) gerektirebilir:" +msgstr "Bu sistem şu anda Linux ${runningversion} kullanıyor ve siz Linux ${version} sürümünü kurmak üzeresiniz. Yeni sürümde bu sistemde kullanmakta olduğunuz bazı sürücüler ek aygıt yazılımları (firmware) gerektirebilir:"

 #. Type: note
 #. Description

# Turkish translation of linux-2.6 debconf template.
# Copyright (C) 2012
# This file is distributed under the same license as the linux-2.6 package.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: linux-2.6 3.2.4-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: linux-2.6@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-07-04 04:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-12 22:36+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid "Abort installation after depmod error?"
msgstr "depmod hatasından sonra kurulum iptal edilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid "The 'depmod' command exited with the exit code ${exit_value} (${SIGNAL}${CORE})."
msgstr "'depmod' komutu ${exit_value} (${SIGNAL}${CORE}) çıkıÅ? koduyla sonlandı."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid "Since this image uses initrd, the ${modules_base}/=V/modules.dep file will not be deleted, even though it may be invalid."
msgstr "Bu görüntü initrd kullandıÄ?ından ötürü ${modules_base}/=V/modules.dep dosyası, dosya geçersiz olsa da silinmeyecektir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid "You should abort the installation and fix the errors in depmod, or regenerate the initrd image with a known good modules.dep file. If you don't abort the installation, there is a danger that the system will fail to boot."
msgstr "Ya kurulumu iptal edip depmod'daki hataları düzeltmeli ya da initrd görüntüsünü düzgün olduÄ?u bilinen bir modules.dep dosyasıyla yeniden oluÅ?turmalısınız. Kurulumu iptal etmediÄ?iniz takdirde sisteminizin baÅ?lamama olasılıÄ?ı vardır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid "Abort kernel removal?"
msgstr "Ã?ekirdeÄ?i kaldırma iÅ?lemi iptal edilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid "You are running a kernel (version ${running}) and attempting to remove the same version."
msgstr "KullandıÄ?ınız çekirdekle (${running}) aynı sürümdeki çekirdeÄ?i kaldırmaya çalıÅ?ıyorsunuz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid "This can make the system unbootable as it will remove /boot/vmlinuz-${running} and all modules under the directory /lib/modules/${running}. This can only be fixed with a copy of the kernel image and the corresponding modules."
msgstr "Bu eylem sisteminizi baÅ?latılamaz hale getirebilir ( /boot/vmlinuz-${running} dosyasını ve  /lib/modules/${running} dizinindeki tüm modülleri kaldıracaÄ?ından dolayı). Bu durum yalnızca bir çekirdek görüntüsü ve bu görüntüye uygun modüller yardımıyla düzeltilebilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid "It is highly recommended to abort the kernel removal unless you are prepared to fix the system after removal."
msgstr "Kaldırma iÅ?lemi sonrasında sistemi düzeltmeye hazır olmadıÄ?ınız takdirde kaldırma iÅ?leminden vazgeçmeniz Å?iddetle tavsiye edilir."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:4001
msgid "Required firmware files may be missing"
msgstr "Gerekli aygıt yazılımları eksik"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:4001
msgid "This system is currently running Linux ${runningversion} and you are installing Linux ${version}.  In the new version some of the drivers used on this system may require additional firmware files:"
msgstr "Bu sistem Å?u anda Linux ${runningversion} kullanıyor ve siz Linux ${version} sürümünü kurmak üzeresiniz. Yeni sürümde bu sistemde kullanmakta olduÄ?unuz bazı sürücüler ek aygıt yazılımları (firmware) gerektirebilir:"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:4001
msgid "Most firmware files are not included in the system because they do not conform to the Debian Free Software Guidelines. You may need to reconfigure the package manager to include the contrib and non-free sections of the package archive before you can install these firmware files."
msgstr "Ã?oÄ?u aygıt yazılımı Debian Ã?zgür Yazılım Yönergeleri'ne uymadıÄ?ı için sisteme dahil edilmez. Bu aygıt yazılımlarını kurabilmek için öncelikle paket yöneticisini paket arÅ?ivinin contrib ve non-free kısımlarını kullanacak Å?ekilde ayarlamanız gerekir."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:5001
msgid "Ramdisk configuration must be updated"
msgstr "Ramdisk yapılandırılmasının güncellenmesi gerekli"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:5001
msgid "Kernel packages will no longer run a specific ramdisk creator.  The ramdisk creator package must install a script in /etc/kernel/postinst.d, and you should remove the line beginning 'ramdisk =' from /etc/kernel-img.conf."
msgstr "Ã?ekirdek paketleri bundan böyle özel ramdisk oluÅ?turucularını kullanamaz. ramdisk oluÅ?turucu paket /etc/kernel/postinst.d konumuna bir betik kurmalıdır. Sizin de /etc/kernel-img.conf dosyasında 'ramdisk =' ile baÅ?layan satırı kaldırmanız gerekmektedir."


Reply to: