[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://strongswan/tr.po--- strongswan_rfr.po    2012-02-11 21:20:23.100304736 +0200
+++ strongswan.po    2012-02-11 21:47:41.620367481 +0200
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: strongswan\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: strongswan@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-08-16 14:23+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-11 20:52+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-11 21:17+0200\n"
 "Last-Translator: Atila KOÇ <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: Türkçe <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "Language: \n"
@@ -74,7 +74,7 @@
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid "An X.509 certificate for this host can be automatically created or imported. It can be used to authenticate IPsec connections to other hosts and is the preferred way of building up secure IPsec connections. The other possibility would be to use shared secrets (passwords that are the same on both sides of the tunnel) for authenticating a connection, but for a larger number of connections, key based authentication is easier to administer and more secure." -msgstr "Bu makina için bir X.509 sertifikası kendiliğinden yaratılabilir ya da içe aktarılabilir. Bu sertifika diğer makinalarla IPsec bağlantılarını yetkilendirmek için kullanılacaktır ve bu yöntem güvenli IPsec bağlantıları için yeğlenen seçenektir. Başka bir seçenek de bağlantıyı yetkilendirmek için paylaşılan gizlerin (tünelin her iki tarafında da aynı olan parolalar) kullanılmasıdır, fakat çoğu bağlantılarda anahtar tabanlı yetkilendirme daha kolay yönetilir ve daha güvenlidir." +msgstr "Bu makine için bir X.509 sertifikası kendiliğinden yaratılabilir ya da içe aktarılabilir. Bu sertifika diğer makinelerle IPsec bağlantılarını yetkilendirmek için kullanılacaktır ve bu yöntem güvenli IPsec bağlantıları için yeğlenen seçenektir. Başka bir seçenek de bağlantıyı yetkilendirmek için paylaşılan gizlerin (tünelin her iki tarafında da aynı olan parolalar) kullanılmasıdır, fakat çoğu bağlantılarda anahtar tabanlı yetkilendirme daha kolay yönetilir ve daha güvenlidir."

 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -98,7 +98,7 @@
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:7002
 msgid "Methods for using a X.509 certificate to authenticate this host:"
-msgstr "Bu makinayı yetkilendirmek için X.509 sertifika kullanım yöntemleri:" +msgstr "Bu makineyi yetkilendirmek için X.509 sertifika kullanım yöntemleri:"

 #. Type: select
 #. Description
@@ -260,7 +260,7 @@
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:18001
msgid "Please enter the Common Name for this host (such as \"gateway.example.org\")."
-msgstr "Bu makina için Genel Ad giriniz (örneğin \"gumruk.example.org\")."
+msgstr "Bu makine için Genel Ad giriniz (örneğin \"gumruk.example.org\")."

 #. Type: string
 #. Description
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: strongswan\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: strongswan@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-16 14:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-11 21:17+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Türkçe <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:2001
msgid "Old runlevel management superseded"
msgstr "Eski çalıÅ?ma düzeyi yönetimi yerine yenisi geçti"

#. Type: note
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:2001
msgid "Previous versions of the strongSwan package gave a choice between three different Start/Stop-Levels. Due to changes in the standard system startup procedure, this is no longer necessary or useful. For all new installations as well as old ones running in any of the predefined modes, sane default levels will now be set. If you are upgrading from a previous version and changed your strongSwan startup parameters, then please take a look at NEWS.Debian for instructions on how to modify your setup accordingly."
msgstr "strongSwan paketinin önceki sürümleri üç farklı BaÅ?lama/Durma-Seviyesi arasında seçim Å?ansı tanırdı. Bu, olaÄ?an sistem baÅ?latma yordamındaki deÄ?iÅ?iklikler nedeni ile artık gerekli ya da faydalı deÄ?ildir. Å?imdi tüm yeni kurulumlar ve herhangi bir öntanımlı kipte çalıÅ?an eskiler için aynı öntanımlı seviyeler ayarlanacaktır. EÄ?er eski bir sürümü yükseltiyorsanız ya da strongSwan baÅ?latma deÄ?iÅ?kenlerinizi deÄ?iÅ?tirdiyseniz, kurulumunuzu nasıl uyumlandıracaÄ?ınızı anlamak için NEWS.Debian'a göz atınız."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:3001
msgid "Restart strongSwan now?"
msgstr "strongSwan Å?imdi yeniden baÅ?latılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:3001
msgid "Restarting strongSwan is recommended, since if there is a security fix, it will not be applied until the daemon restarts. Most people expect the daemon to restart, so this is generally a good idea. However, this might take down existing connections and then bring them back up, so if you are using such a strongSwan tunnel to connect for this update, restarting is not recommended."
msgstr "Yapılan güvenlik iyileÅ?tirmesi artalan süreci yeniden baÅ?latılmadan uygulanamayacaÄ?ından, strongSwan'ı yeniden baÅ?latmanız önerilir. Ã?oÄ?u kiÅ?i artalan sürecinin tekrar baÅ?layacaÄ?ını düÅ?ünür ve bu genellikle aldatıcıdır. Oysa, yeniden baÅ?latma, varolan baÄ?lantıları koparıp yeniden yapar ki, eÄ?er bu güncellemeyi bir strongSwan tüneli baÄ?lantısını kullanarak yapıyorsanız yeniden baÅ?latma önerilmez."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:4001
msgid "Start strongSwan's IKEv1 daemon?"
msgstr "strongSwan'ın IKEv1 artalan süreci baÅ?latılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:4001
msgid "The pluto daemon must be running to support version 1 of the Internet Key Exchange protocol."
msgstr "Internet Anahtar DeÄ?iÅ?imi (IKE) protokolü 1. sürümünün desteklenmesi için 'pluto' artalan süreci çalıÅ?ıyor olmalıdır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid "Start strongSwan's IKEv2 daemon?"
msgstr "strongSwan'ın IKEv2 artalan süreci başlatılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid "The charon daemon must be running to support version 2 of the Internet Key Exchange protocol."
msgstr "Internet Anahtar DeÄ?iÅ?imi (IKE) protokolü 2. sürümünün desteklenmesi için 'charon' artalan süreci çalıÅ?ıyor olmalıdır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid "Use an X.509 certificate for this host?"
msgstr "Bu makine için bir X.509 sertifikası kullanılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid "An X.509 certificate for this host can be automatically created or imported. It can be used to authenticate IPsec connections to other hosts and is the preferred way of building up secure IPsec connections. The other possibility would be to use shared secrets (passwords that are the same on both sides of the tunnel) for authenticating a connection, but for a larger number of connections, key based authentication is easier to administer and more secure."
msgstr "Bu makine için bir X.509 sertifikası kendiliÄ?inden yaratılabilir ya da içe aktarılabilir. Bu sertifika diÄ?er makinelerle IPsec baÄ?lantılarını yetkilendirmek için kullanılacaktır ve bu yöntem güvenli IPsec baÄ?lantıları için yeÄ?lenen seçenektir. BaÅ?ka bir seçenek de baÄ?lantıyı yetkilendirmek için paylaÅ?ılan gizlerin (tünelin her iki tarafında da aynı olan parolalar) kullanılmasıdır, fakat çoÄ?u baÄ?lantılarda anahtar tabanlı yetkilendirme daha kolay yönetilir ve daha güvenlidir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid "Alternatively you can reject this option and later use the command \"dpkg-reconfigure strongswan\" to come back."
msgstr "Dilerseniz bu öneriyi geri çevirir ve daha sonra \"dpkg-reconfigure strongswan\" komutu ile yeniden deÄ?erlendirebilirisiniz."

#. Type: select
#. Choices
#: ../strongswan-starter.templates:7001
msgid "create"
msgstr "yarat"

#. Type: select
#. Choices
#: ../strongswan-starter.templates:7001
msgid "import"
msgstr "içe aktar"

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7002
msgid "Methods for using a X.509 certificate to authenticate this host:"
msgstr "Bu makineyi yetkilendirmek için X.509 sertifika kullanım yöntemleri:"

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7002
msgid "It is possible to create a new X.509 certificate with user-defined settings or to import an existing public and private key stored in PEM file(s) for authenticating IPsec connections."
msgstr "IPsec baÄ?lantılarını yetkilendirmek için kullanıcı tanımlı ayarlar ile yeni bir X.509 sertifikası yaratmak ya da PEM dosyası içinde varolan bir anahtarı içe aktarmak olasıdır."

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7002
msgid "If you choose to create a new X.509 certificate you will first be asked a number of questions which must be answered before the creation can start. Please keep in mind that if you want the public key to get signed by an existing Certificate Authority you should not select to create a self-signed certificate and all the answers given must match exactly the requirements of the CA, otherwise the certificate request may be rejected."
msgstr "EÄ?er yeni bir X.509 sertifikası yaratma seçeneÄ?ini seçerseniz, sertifika yaratılmadan önce bir takım soruları yanıtlamanız gerekecektir. Unutmayın, eÄ?er ortak anahtarın varolan bir Sertifika Yetkilisi (CA) tarafından imzalanmasını istiyorsanız, kendiliÄ?inden imzalı bir sertifika yaratmayı seçmemeli ve vereceÄ?iniz tüm yanıtların Sertifika Yetkilisinin koÅ?ullarını bütünüyle karÅ?ıladıÄ?ından emin olmalısınız, tersi durumda sertifika isteÄ?iniz geri çevirilebilir."

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7002
msgid "If you want to import an existing public and private key you will be prompted for their filenames (which may be identical if both parts are stored together in one file). Optionally you may also specify a filename where the public key(s) of the Certificate Authority are kept, but this file cannot be the same as the former ones. Please also be aware that the format for the X.509 certificates has to be PEM and that the private key must not be encrypted or the import procedure will fail."
msgstr "EÄ?er varolan bir özel ve genel anahtarı içe aktarmak istiyorsanız, onların dosya adlarını girmeniz istenecektir (eÄ?er anahtarların ikisi de aynı dosyada ise dosya adları da aynı olacaktır). Ä°steÄ?e baÄ?lı olarak, Sertifika Yetkilisinin genel anahtarını barındıran dosya adını belirtebilirsiniz, fakat bu dosya öncekilerle aynı olamaz. X.509 sertifikalarının biçiminin PEM ve özel anahtarın Å?ifrelenmemiÅ? olması gerektiÄ?ini unutmayın yoksa içe aktarma süreci baÅ?arısız olacaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:8001
msgid "File name of your PEM format X.509 certificate:"
msgstr "PEM biçimindeki X.509 sertifikanızın dosya adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:8001
msgid "Please enter the location of the file containing your X.509 certificate in PEM format."
msgstr "PEM biçimindeki X.509 sertifikanızı barındıran dosyanın yolunu giriniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:9001
msgid "File name of your PEM format X.509 private key:"
msgstr "PEM biçimindeki X.509 özel anahtarınızın dosya adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:9001
msgid "Please enter the location of the file containing the private RSA key matching your X.509 certificate in PEM format. This can be the same file that contains the X.509 certificate."
msgstr "X.509 sertifikanıza karÅ?ılık gelen özel RSA anahtarınızı barındıran PEM biçimindeki dosyanın yolunu giriniz. Bu dosya, X.509 sertifikasını barındıran dosya ile aynı olabilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:10001
msgid "File name of your PEM format X.509 RootCA:"
msgstr "PEM biçimindeki X.509 KökSY (RootCA) dosya adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:10001
msgid "Optionally you can now enter the location of the file containing the X.509 Certificate Authority root used to sign your certificate in PEM format. If you do not have one or do not want to use it please leave the field empty. Please note that it's not possible to store the RootCA in the same file as your X.509 certificate or private key."
msgstr "Å?imdi, isteÄ?e baÄ?lı olarak, sertifikanızı imzalamak için kullanılan X.509 Sertifika Yetkilisi kökünü barındıran dosyanın yolunu girebilirsiniz. EÄ?er yoksa ya da kullanmak istemiyorsanız bu alanı boÅ? bırakınız. Unutmayın, KökSY (RootCA) ile X.509 sertifikanızı ya da özel anahtarınızı aynı dosyada tutamazsınız."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid "Please enter which length the created RSA key should have:"
msgstr "Lütfen yaratılacak RSA anahtarının sahip olması gereken uzunluÄ?u girin:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid "Please enter the length of the created RSA key. It should not be less than 1024 bits because this should be considered unsecure and you will probably not need anything more than 4096 bits because it only slows the authentication process down and is not needed at the moment."
msgstr "Yaratılacak RSA anahtar uzunluÄ?unu giriniz. Anahtar uzunluÄ?u, yeterince güvenli olması için, 1024 bit'ten kısa olmamalı; doÄ?rulama sürecini yavaÅ?latmaması için de 4096 bit'ten fazla olmamalıdır ve zaten Å?u anda daha fazlasına da gerek yoktur."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid "Create a self-signed X.509 certificate?"
msgstr "�z imzalı bir sertifika yaratılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid "Only self-signed X.509 certificates can be created automatically, because otherwise a Certificate Authority is needed to sign the certificate request. If you choose to create a self-signed certificate, you can use it immediately to connect to other IPsec hosts that support X.509 certificate for authentication of IPsec connections. However, using strongSwan's PKI features requires all certificates to be signed by a single Certificate Authority to create a trust path."
msgstr "Yalnızca öz imzalı X.509 sertifikaları kendiliÄ?inden yaratılabilir, çünkü öteki durumda sertifika isteÄ?ini imzalaması için bir Sertifika Yetkilisi gereklidir. EÄ?er öz imzalı bir sertifika yaratmayı seçerseniz, onu hemen X.509 sertifikaları ile yetkilendirmeyi destekleyen diÄ?er IPsec makineleri ile baÄ?lanmak için kullanabilirsiniz. Ã?te yandan, strongSwan'ın PKI özellikleri, güven yolu oluÅ?turmak için tüm sertifikaların aynı Sertifika Yetkilisi tarafından imzalanmıÅ? olmasını gerektirir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid "If you do not choose to create a self-signed certificate, only the RSA private key and the certificate request will be created, and you will have to sign the certificate request with your Certificate Authority."
msgstr "EÄ?er öz imzalı bir sertifika yaratmayı seçmezseniz, yalnızca RSA özel anahtarı ve sertifika isteÄ?i yaratılacaktır ve sizin bu isteÄ?i Sertifika Yetkilinize imzalatmanız gerekecektedir."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid "Country code for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 sertifika isteÄ?i için ülke kodu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid "Please enter the two-letter code for the country the server resides in (such as \"AT\" for Austria)."
msgstr "Sunucunun bulunduÄ?u ülke için iki harfli ülke kodunu giriniz (Türkiye için \"TR\" gibi)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid "OpenSSL will refuse to generate a certificate unless this is a valid ISO-3166 country code; an empty field is allowed elsewhere in the X.509 certificate, but not here."
msgstr "Bu geçerli bir ISO-3166 ülke kodu olmadıÄ?ı sürece OpenSSL sertifika üretmeyi geri çevirecektir; X.509 sertifikasının baÅ?ka bir yerinde boÅ? alan kabul edilir ama burada deÄ?il."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:14001
msgid "State or province name for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 sertifika isteÄ?i için Å?ehir adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:14001
msgid "Please enter the full name of the state or province the server resides in (such as \"Upper Austria\")."
msgstr "Sunucunun bulunduÄ?u Å?ehrin tam adını giriniz (örneÄ?in \"Ankara\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:15001
msgid "Locality name for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 sertifika isteÄ?i için ilçe adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:15001
msgid "Please enter the locality the server resides in (often a city, such as \"Vienna\")."
msgstr "Sunucunun bulunduÄ?u ilçeyi girin (örneÄ?in \"Yenimahalle\" gibi):"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:16001
msgid "Organization name for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 sertifika isteÄ?i için örgüt adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:16001
msgid "Please enter the organization the server belongs to (such as \"Debian\")."
msgstr "Sunucunuzun baÄ?lı olduÄ?u örgütü giriniz (örneÄ?in \"Debian\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:17001
msgid "Organizational unit for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 sertifika isteÄ?i için örgütsel birim:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:17001
msgid "Please enter the organizational unit the server belongs to (such as \"security group\")."
msgstr "Sunucunuzun baÄ?lı olduÄ?u örgütsel birimi giriniz (örneÄ?in \"Ã?eviri Birimi\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:18001
msgid "Common Name for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 sertifika isteÄ?i için Genel Ad:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:18001
msgid "Please enter the Common Name for this host (such as \"gateway.example.org\")."
msgstr "Bu makine için Genel Ad giriniz (örneÄ?in \"gumruk.example.org\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid "Email address for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509 sertifika isteÄ?i için e-posta adresi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid "Please enter the email address of the person or organization responsible for the X.509 certificate."
msgstr "X.509 sertifikasından sorumlu kiÅ?inin ya da örgütün e-posta adresini giriniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:20001
msgid "Enable opportunistic encryption?"
msgstr "Fırsatçı Å?ifrelemeye izin verilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:20001
msgid "This version of strongSwan supports opportunistic encryption (OE), which stores IPSec authentication information in DNS records. Until this is widely deployed, activating it will cause a significant delay for every new outgoing connection."
msgstr "strongSwan'ın bu sürümü IPsec doÄ?rulama bilgisini DNS kayıtlarında tutan fırsatçı Å?ifrelemeyi (OE) desteklemektedir. Kullanımı yaygınlaÅ?madan etkinleÅ?tirilirse her yeni çıkıÅ? baÄ?lantısında ciddi gecikmelere neden olacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:20001
msgid "You should only enable opportunistic encryption if you are sure you want it. It may break the Internet connection (default route) as the pluto daemon starts."
msgstr "Fırsatçı Å?ifrelemeyi onu kullanmak istediÄ?inizden eminseniz etkinleÅ?tirmelisiniz. Bu, pluto artalan süreci baÅ?ladıÄ?ında Internet baÄ?lantısını (varsayılan rota) koparabilir."


Reply to: