[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

krb5 ve sdic çevirileriTayfa,
İlgili çeviriler ekte bir kez daha ve umarım son kez ellerinizden öperler.
Şimdi Mert'in sürprizine bir an önce kavuşmak için elimdeki son çeviri olan strongswan'a yoğunlaşayım.

Atila
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the krb5 package.
# Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: krb5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: krb5@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-12 15:40-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-07 22:37+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid "Setting up a Kerberos Realm"
msgstr "Bir Kerberos Bölgesi kuruluyor"

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid "This package contains the administrative tools required to run the Kerberos master server."
msgstr "Bu paket Kerberos ana sunucusunu iÅ?letmek için gerekli yönetimsel araçları barındırır."

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid "However, installing this package does not automatically set up a Kerberos realm.  This can be done later by running the \"krb5_newrealm\" command."
msgstr "Ã?te yandan, bu paketi yüklemek kendiliÄ?inden bir Kerberos bölgesi kurmaz. Bu iÅ?lem \"krb5_newrealm\" komutu ile sonradan yapılabilir."

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid "Please also read the /usr/share/doc/krb5-kdc/README.KDC file and the administration guide found in the krb5-doc package."
msgstr "Lütfen krb5-doc paketinde yer alan yönetim kılavuzunu ve /usr/share/doc/krb5-kdc/README.KDC dosyasını okuyunuz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid "Run the Kerberos V5 administration daemon (kadmind)?"
msgstr "Kerberos V5 yönetimi artalan süreci (kadmind) çalıÅ?tırılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid "Kadmind serves requests to add/modify/remove principals in the Kerberos database."
msgstr "Kadmind Kerberos veritabanına yönelik özlük ekleme/düzenleme/kaldırma isteklerini yanıtlar."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid "It is required by the kpasswd program, used to change passwords.  With standard setups, this daemon should run on the master KDC."
msgstr "Bunlara ek olarak kpasswd programının Å?ifreleri deÄ?iÅ?tirebilmesi için de gereklidir. Sıradan kurulumlarda, bu artalan süreci ana KDC üzerinde çalıÅ?malıdır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid "Create the Kerberos KDC configuration automatically?"
msgstr "Kerberos KDC yapılandırması kendiliÄ?inden yaratılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid "The Kerberos Key Distribution Center (KDC) configuration files, in /etc/krb5kdc, may be created automatically."
msgstr "/etc/krb5kdc dizininde yer alan Kerberos Anahtar DaÄ?ıtım Merkezi (KDC) yapılandırma dosyaları kendiliÄ?inden yaratılabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid "By default, an example template will be copied into this directory with local parameters filled in."
msgstr "Ã?ntanımlı olarak, yerel deÄ?erleri doldurulmuÅ? halde örnek bir Å?ablon bu dizine kaydedilecektir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid "Administrators who already have infrastructure to manage their Kerberos configuration may wish to disable these automatic configuration changes."
msgstr "Kerberos yapılandırmalarını yönetmek için altyapıları hazır olan yöneticiler, kendiliÄ?inden yapılacak bu yapılandırma deÄ?iÅ?ikliklerini atlayabilirler."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid "Should the KDC database be deleted?"
msgstr "KDC veritabanı silinsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid "By default, removing this package will not delete the KDC database in /var/lib/krb5kdc/principal since this database cannot be recovered once it is deleted."
msgstr "�ntanımlı olarak bu paketin kaldırılması /var/lib/krb5kdc/principal dizinindeki veritabanını kaldırmayacaktır. �ünkü bu veritabanı bir kez silindi mi bir daha kurtarılamaz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid "Choose this option if you wish to delete the KDC database now, deleting all of the user accounts and passwords in the KDC."
msgstr "Bu seçeneÄ?i KDC veritabanını Å?imdi silmek istiyorsanız seçin, bu durumda KDC'de yer alan tüm kullanıcı hesapları ve Å?ifreler de silinecektir."

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <akoc@artielektronik.com.tr>, 2012.
# Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sdic\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sdic@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-02 08:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-07 22:47+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Türkçe <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Turkish\n"
"X-Poedit-Country: TURKEY\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:2001
msgid "Use the edict version of the English-Japanese dictionary?"
msgstr "Ä°ngilizce-Japonca sözlüÄ?ünün 'edict' sürümü kullanılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:2001
msgid "Choosing this option is not recommended. The use of the sdic-gene95 version of the English-Japanese dictionary is encouraged."
msgstr "Bu seçeneÄ?i seçmeniz önerilmemektedir. Ä°ngilizce-Japonca sözlüÄ?ün sdic-gene95 sürümünü kullanmanız önerilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:2001
msgid "However, if you don't want to install that package and still want to use such a dictionary, you can select this option and use the edict version."
msgstr "Ã?te yandan o paketi yuÌ?klemek istemiyor ve hala boÌ?yle bir soÌ?zluÌ?gÌ?uÌ? kullanmak istiyorsanız, bu seçenegÌ?i seçip kabul goÌ?ren suÌ?ruÌ?muÌ? kullanabilirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:3001
#: ../sdic-gene95.templates:4001
msgid "Generate an index for the English-Japanese dictionary?"
msgstr "İngilizce-Japonca sözlük için bir dizin yaratılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:3001
#: ../sdic-gene95.templates:4001
msgid "If you have installed the sufary package, you can have an index for the English-Japanese dictionary."
msgstr "'sufary' paketini yüklediyseniz, Ä°ngilizce-Japonca sözlük için bir dizin oluÅ?turabilirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:3001
#: ../sdic-edict.templates:4001
#: ../sdic-gene95.templates:4001
#: ../sdic-gene95.templates:5001
msgid "This will greatly improve the word searching speed. The index size is about ten MB."
msgstr "Bu iÅ?lem sözcük arama hızını büyük oranda artıracaktır. Dizin boyutu yaklaÅ?ık 10 MB kadardır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:4001
#: ../sdic-gene95.templates:5001
msgid "Generate an index for the Japanese-English dictionary?"
msgstr "Japonca-İngilizce sözlük için bir dizin yaratılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:4001
#: ../sdic-gene95.templates:5001
msgid "If you have installed the sufary package, you can have an index for the Japanese-English dictionary."
msgstr "'sufary' paketini yuÌ?klediyseniz, Japonca-IÌ?ngilizce soÌ?zluÌ?k için bir dizin oluşturabilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../sdic-eijiro.templates:2001
msgid "EIJIRO media/file location:"
msgstr "EIJIRO ortam/dosya konumu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../sdic-eijiro.templates:2001
msgid "Please specify the directory containing the EIJIRO dictionary files."
msgstr "EIJIRO sözlük dosyalarının yer aldıÄ?ı dizini belirtiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../sdic-eijiro.templates:2001
msgid "The default setting is appropriate if the EIJIRO CD-ROM is mounted on /media/cdrom."
msgstr "EIJIRO CD'si /media/cdrom konumuna baÄ?lanmıÅ? ise öntanımlı ayar uygundur."

#. Type: string
#. Description
#: ../sdic-gene95.templates:2001
msgid "Directory for the GENE95 archive file:"
msgstr "GENE95 arÅ?iv dosyası klasörü:"

#. Type: string
#. Description
#: ../sdic-gene95.templates:2001
msgid "Please specify the directory containing the GENE95 archive file. This directory must be owned by root."
msgstr "GENE95 sözlük dosyalarının yer aldıÄ?ı klasörü belirtiniz. Bu klasörün sahibi 'root' olmalıdır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-gene95.templates:3001
msgid "Use the GENE95 version of the Japanese-English dictionary?"
msgstr "Japonca-Ä°ngilizce sözlüÄ?ün GENE95 sürümü kullanılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-gene95.templates:3001
msgid "Choosing this option is not recommended. The use of the sdic-edict version of the Japanese-English dictionary is encouraged."
msgstr "Bu seçenegÌ?i seçmeniz oÌ?nerilmemektedir. Japonca-IÌ?ngilizce soÌ?zluÌ?gÌ?uÌ?nuÌ?n sdic-gene95 suÌ?ruÌ?muÌ?nuÌ? kullanmanız oÌ?nerilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-gene95.templates:3001
msgid "However, if you don't want to install that package and still want to use such a dictionary, you can select this option and use the GENE95 version."
msgstr "Ã?te yandan o paketi yüklemek istemiyor ve böyle bir sözlüÄ?ü kullanmayı sürdürmek istiyorsanız, bu seçeneÄ?i seçip GENE95 sürümünü kullanabilirsiniz."


Reply to: