[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

krb5 çevirisiTayfa,
Ekteki çevirime görüşlerinizi bekliyorum

Mert'e olduğu gibi 'realm' karşılığı 'egemenlik' kulağınızı tırmalıyorsa 'alan' kullanabilirim. :-)

Atila
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the krb5 package.
# Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: krb5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: krb5@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-12 15:40-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-07 17:51+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid "Setting up a Kerberos Realm"
msgstr "Bir Kerberos EgemenliÄ?i kuruluyor"

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid "This package contains the administrative tools required to run the Kerberos master server."
msgstr "Bu paket Kerberos ana sunucusunu iÅ?letmek için gerekli yönetimsel araçları barındırır."

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid "However, installing this package does not automatically set up a Kerberos realm.  This can be done later by running the \"krb5_newrealm\" command."
msgstr "Ã?te yandan, bu paketi yüklemek kendiliÄ?inden bir Kerberos egemenliÄ?i kurmaz. Bu iÅ?lem \"krb5_newrealm\" komutu ile sonradan yapılabilir."

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid "Please also read the /usr/share/doc/krb5-kdc/README.KDC file and the administration guide found in the krb5-doc package."
msgstr "Lütfen krb5-doc paketinde yer alan yönetimsel kılavuzu ve /usr/share/doc/krb5-kdc/README.KDC dosyalarını okuyunuz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid "Run the Kerberos V5 administration daemon (kadmind)?"
msgstr "Kerberos V5 artalan süreç yönetimi (kadmind) çalıÅ?tırılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid "Kadmind serves requests to add/modify/remove principals in the Kerberos database."
msgstr "Kadmind Kerberos veritabanına yönelik özlük ekle/düzenle/kaldır isteklerini yanıtlar."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid "It is required by the kpasswd program, used to change passwords.  With standard setups, this daemon should run on the master KDC."
msgstr "Bunlara ek olarak kpasswd programının Å?ifreleri deÄ?iÅ?tirebilmesi için de gereklidir. Sıradan kurulumlarda, bu artalan süreci ana KDC üzerinde çalıÅ?malıdır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid "Create the Kerberos KDC configuration automatically?"
msgstr "Kerberos KDC yapılandırması kendiliÄ?inden yaratılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid "The Kerberos Key Distribution Center (KDC) configuration files, in /etc/krb5kdc, may be created automatically."
msgstr "/etc/krb5kdc dizininde yer alan Kerberos Anahtar DaÄ?ıtım Merkezi (KDC) yapılandırma dosyaları kendiliÄ?inden yaratılabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid "By default, an example template will be copied into this directory with local parameters filled in."
msgstr "Ã?n tanımlı olarak, yerel deÄ?erleri doldurulmuÅ? halde örnek bir Å?ablon bu dizine kaydedilecektir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid "Administrators who already have infrastructure to manage their Kerberos configuration may wish to disable these automatic configuration changes."
msgstr "Kerberos yapılandırmalarını yönetmek için kendi altyapıları olan yöneticiler kendiliÄ?inden yapılacak bu yapılandırma deÄ?iÅ?ikliklerini atlayabilirler."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid "Should the KDC database be deleted?"
msgstr "KDC veritabanı silinsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid "By default, removing this package will not delete the KDC database in /var/lib/krb5kdc/principal since this database cannot be recovered once it is deleted."
msgstr "�n tanımlı olarak bu paketin kaldırılması /var/lib/krb5kdc/principal dizinindeki veritabanını kaldırmayacaktır. �ünkü bu veritabanı bir kez silindi mi bir daha kurtarılamaz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid "Choose this option if you wish to delete the KDC database now, deleting all of the user accounts and passwords in the KDC."
msgstr "Bu seçeneÄ?i KDC veritabanını Å?imdi silmek istiyorsanız seçin, bu durumda KDC'de yer alan tüm kullanıcı hesapları ve Å?ifreler de silinecektir."


Reply to: