[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://{axyl,canna,debian-edu-install,ejabberd,glibc,libwiki-toolkit-perl,silc-server}/tr.poBiraz topluca oldu ama
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: axyl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: paul@waite.net.nz\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-15 09:32+1200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-18 16:44+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Poedit-Language: Turkish\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../axyl.templates:1001
msgid "Axyl administrator:"
msgstr "Axyl yöneticisi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../axyl.templates:1001
msgid "Enter a user name for the Axyl administrator who will own all the files in the Axyl installation. If this user does not exist it will be created for you as a disabled-login (service) user."
msgstr "Axyl kurulumundaki tüm dosyaların sahibi olacak Axyl yöneticisinin kullanıcı adını girin. EÄ?er böyle bir kullanıcı yoksa bu kullanıcı oturum açması etkisizleÅ?tirilmiÅ? bir servis kullanıcısı olarak oluÅ?turulacak."

#. Type: string
#. Description
#: ../axyl.templates:2001
msgid "Axyl installation directory:"
msgstr "Axyl kurulum dizini:"

#. Type: string
#. Description
#: ../axyl.templates:2001
msgid "Enter the full path of a directory to install Axyl in. This should preferably be a new directory for this installation."
msgstr "Axyl'nin kurulacaÄ?ı dizinin tam yolunu girin. Bu dizin tercihen bu kurulum için oluÅ?turulmuÅ? yeni bir dizin olmalıdır."

#. Type: string
#. Description
#: ../axyl.templates:3001
msgid "Axyl data directory:"
msgstr "Axyl veri dizini:"

#. Type: string
#. Description
#: ../axyl.templates:3001
msgid "Enter the full path of a directory for Axyl to keep changing data in. This is where the Lucene logs and index will be kept and might become sizeable, depending on your indexing requirement."
msgstr "Axyl'nin deÄ?iÅ?en verilerini saklayacaÄ?ı dizinin tam yolunu girin. Bu dizinde Lucene'in günlükleri ve indeksi saklanacak. Ä°ndeksleme ihtiyacınıza göre bu dizinin boyutu hayli artabilir."

#. Type: note
#. Description
#: ../axyl.templates:4001
msgid "Creating Websites"
msgstr "Web Siteleri OluÅ?turma"

#. Type: note
#. Description
#: ../axyl.templates:4001
msgid "Once the Axyl installation has finished, you can start creating Axyl websites. To do this you should type 'axyl create' from the command-line, with root privileges."
msgstr "Axyl kurulumu tamamlanır tamamlanmaz Axyl web sitelerini oluÅ?turmaya baÅ?layabilirsiniz. Bunun için root olarak 'axyl create' komutunu çalıÅ?tırmanız yeterlidir."

#. Type: note
#. Description
#: ../axyl.templates:4001
msgid "For help on what the 'axyl' command wrapper does, type 'axyl help' from the command-line."
msgstr "'axyl' komut sarmalayıcısının ne yaptıÄ?ını öÄ?renmek için komut satırında 'axyl help' komutunu kullanın."

#. Type: note
#. Description
#: ../axyl.templates:4001
msgid "For further information see the README file in the Axyl installation root directory. There is also a man page - 'man axyl' to view it."
msgstr "Daha fazla bilgi için Axyl kurulumun kök dizinindeki README dosyasına bakın. Ayrıca 'man axyl' komutuyla okuyabileceÄ?iniz bir kılavuz sayfası da vardır."

#. Type: select
#. Description
#: ../axyl.templates:6001
msgid "PostgreSQL Database Version:"
msgstr "PostgreSQL Veritabanı Sürümü:"

#. Type: select
#. Description
#: ../axyl.templates:6001
msgid "You appear to have more than one PostgreSQL client package installed. Please indicate which version Axyl should consider the 'default' one."
msgstr "Görünen o ki sisteminizde birden fazla PostgreSQL istemci paketi kurulu. Lütfen Axyl'nin hangi sürümü 'öntanımlı' olarak sayması gerektiÄ?ini belirtin. "

#. Type: note
#. Description
#: ../axyl-doc.templates:1001
msgid "Axyl Documentation"
msgstr "Axyl Belgelendirmesi"

#. Type: note
#. Description
#: ../axyl-doc.templates:1001
msgid "The Axyl Library API Reference comes in the form of a self-contained set of static HTML web-pages. Just browse to index.html in the documentation directory /usr/share/doc/axyl-doc to view it."
msgstr "Axyl KitaplıÄ?ı API BaÅ?vurusu duraÄ?an HTML web sayfaları biçimindedir. Bu belgeyi okumak için sadece belgelendirme dizinindeki index.html dosyasını açmanız yeterlidir. (Belgelendirme dizini /usr/share/doc/axyl-doc'dur.)"

#. Type: note
#. Description
#: ../axyl-doc.templates:1001
msgid "To create an Axyl demo website, go into the 'examples' sub-directory of the documentation and execute 'create-axyl-demo.sh'. This will build an Axyl website which contains the Axyl Tour tutorial."
msgstr "Axyl demo web sitesini oluÅ?turmak için belgelendirmenin 'examples' adlı alt dizinine gidin ve 'create-axyl-demo.sh' komutunu çalıÅ?tırın. Bu komut Axyl Turu eÄ?itimini içeren bir Axyl web sitesi inÅ?â eder."

#~ msgid "axyl"
#~ msgstr "axyl"
#~ msgid "/usr/share/axyl"
#~ msgstr "/usr/share/axyl"
#~ msgid "Where to install Axyl?"
#~ msgstr "Axyl nereye kurulsun?"
#~ msgid "/var/lib/axyl"
#~ msgstr "/var/lib/axyl"
#~ msgid "Where should Axyl keep data?"
#~ msgstr "Axyl verisini nerede tutsun?"

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: canna 3.7p3-6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-29 11:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-17 18:43+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Turkish\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Do you want to run the Canna server ?"
msgstr "Canna sunucusunu çalıÅ?tırmak istiyor musunuz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "This package contains the Canna server and server-related utilities. If you are only interested in these utilities, you can disable the Canna server here."
msgstr "Bu paket Canna sunucusunu ve sunucuyla ilgili araçları içerir. EÄ?er sadece araçlarla ilgileniyorsanız burada Canna sunucusunu etkisizleÅ?tirebilirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Do you want to connect to the Canna server from a remote host?"
msgstr "Canna sunucusuna uzak bir makineden baÄ?lanmak istiyor musunuz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "The Canna server only allows connections via UNIX domain sockets when the `-inet' option is not specified. This means that when the Canna server is started without the `-inet' option, only clients which run on the same host can connect to the server. Some clients such as, `egg' and `yc-el', do not support UNIX domain socket and require the `-inet' option, even if they run on the same host."
msgstr "`-inet' seçeneÄ?i belirtilmediÄ?inde Canna sunucusu sadece UNIX alan soketlerinden gelen baÄ?lantıları kabul eder. Bu, Canna sunucusu `-inet' seçeneÄ?i olmadan baÅ?latıldıÄ?ında sunucuya sadece aynı bilgisayardaki istemcilerin baÄ?lanabileceÄ?i anlamına gelir. `egg' ve `yc-el' gibi bazı istemciler UNIX alan soketlerini desteklemez ve aynı makinede çalıÅ?salar bile `-inet' seçeneÄ?ini gerektirirler."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "If you want to connect to this Canna server from remote hosts, or if you want to use INET-domain-only software, you should run the server with the `-inet' option."
msgstr "EÄ?er bu Canna sunucusuna uzak makinelerden de baÄ?lanmak istiyorsanız veya sadece INET alanıyla çalıÅ?an yazılımları kullanmak istiyorsanız sunucuyu `-inet' seçeneÄ?i ile çalıÅ?tırmalısınız."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Manage /etc/hosts.canna with debconf ?"
msgstr "/etc/hosts.canna yapılandırması debconf ile yönetilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "/etc/hosts.canna controls which hosts can connect to this server."
msgstr "/etc/hosts.canna dosyası bu sunucuya hangi makinelerin baÄ?lanabileceÄ?ini belirler."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "By default /etc/hosts.canna will be managed with debconf. Refuse here if you want to manage /etc/hosts.canna yourself."
msgstr "Ã?ntanımlı olarak bu dosya debconf aracılıÄ?ıyla yönetilir. EÄ?er bu dosyayı kendiniz yönetmek istiyorsanız bu teklifi reddedin."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Please enter the name of each host allowed to connect to this server"
msgstr "Lütfen bu sunucuya baÄ?lanmasını istediÄ?iniz her bir makinenin adını girin"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Please enter the names of the hosts allowed to connect to this Canna server, separated by spaces."
msgstr "Lütfen bu Canna sunucuya baÄ?lanmasını istediÄ?iniz her bir makinenin adını boÅ?luklarla ayrılmıÅ? olarak girin."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "`unix' is a special notation for allowing access via UNIX domain sockets."
msgstr "`unix', UNIX alan soketlerinden gelen baÄ?lantıları kabul etmek için özel bir iÅ?arettir."

# biçem tarz üslup
#. Type: select
#. Description
#: ../libcanna1g.templates:1001
msgid "Canna input style"
msgstr "Canna girdi biçemi"

#. Type: select
#. Description
#: ../libcanna1g.templates:1001
msgid "Please choose the default canna input style below, which will be installed if there is no previous configuration:"
msgstr "Lütfen aÅ?aÄ?ıdan öntanımlı canna girdi biçemini seçin. EÄ?er mevcut bir yapılandırma yoksa seçilen biçem kurulacak."

#. Type: select
#. Description
#: ../libcanna1g.templates:1001
msgid ""
" verbose - Canna3.5 default style with verbose comments\n"
" 1.1   - old Canna style (ver. 1.1)\n"
" 1.2   - old Canna style (ver. 1.2)\n"
" jdaemon - jdaemon style\n"
" just  - Justsystem ATOK like style\n"
" lan5  - LAN5 like style\n"
" matsu  - MATSU word processor like style\n"
" skk   - SKK like style\n"
" tut   - for TUT-Code\n"
" unix  - UNIX style\n"
" vje   - vje like style\n"
" wx2+  - WX2+ style"
msgstr ""
" verbose - ayrıntılı yorumlarla öntanımlı Canna3.5 biçemi\n"
" 1.1   - eski Canna biçemi (sür. 1.1)\n"
" 1.2   - eski Canna biçemi (sür. 1.2)\n"
" jdaemon - jdaemon biçemi\n"
" just  - Justsystem ATOK benzeri biçem\n"
" lan5  - LAN5 benzeri biçem\n"
" matsu  - MATSU kelime iÅ?lemcisi benzeri biçem\n"
" skk   - SKK benzeri biçem\n"
" tut   - TUT-Code için\n"
" unix  - UNIX biçemi\n"
" vje   - vje benzeri biçem\n"
" wx2+  - WX2+ biçemi"

# Turkish translation of debian-edu-install.
# This file is distributed under the same license as the debian-edu-install package.
# Recai OktaÅ? <roktas@omu.edu.tr>, 2004.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-install@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-02 18:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-04 21:17+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian Edu profile"
msgstr "Debian Edu profilini seçin"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Main-Server"
msgstr "Ana-sunucu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Workstation"
msgstr "Ä°Å?-istasyonu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Thin-Client-Server"
msgstr "Hafif-Ä°stemci-Sunucusu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Standalone"
msgstr "KendibaÅ?ına"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid "Profile(s) to apply to this machine:"
msgstr "Bu makineye uygulanacak profil(ler):"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid "Profiles determine how the machine can be used out-of-the-box:"
msgstr ""
"Kurulum tamamlandıÄ?ında makinenin nasıl kullanılacaÄ?ını belirleyen profiller:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid ""
" - Main-Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Thin-Client-Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles."
msgstr ""
" - Ana-Sunucu:  Debian Edu sunucusuna mahsustur. Herhangi bir GUI\n"
"         (Grafik Kullanıcı Arabirimi) içermez. Bir Debian Edu\n"
"         aÄ?ında yalnızca bir adet Ana-sunucu olmalıdır.\n"
" - Ä°Å? istasyonu: Debian Edu aÄ?ındaki normal makineler içindir.\n"
" - Hafif-Ä°stemci-Sunucusu:\n"
"         'Ä°Å? istasyonu'nu kapsar ve iki aÄ? kartı gerektirir.\n"
" - KendibaÅ?ına: Debian Edu aÄ?ının dıÅ?ında kullanılacak makineler içindir.\n"
"         GUI içerir ve diÄ?er profillerle çakıÅ?ır."

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Minimal"
msgstr "Asgari"

#. Type: multiselect
#. Description
#. # Translators, do not translate "Sugar"
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid ""
" - Main-Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Thin-Client-Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles.\n"
" - Sugar:    variant of 'Standalone' that includes the Sugar\n"
"        desktop environment which promotes sharing and\n"
"        collaborative learning for children.\n"
" - Minimal:   fully integrated into the Debian Edu network but\n"
"        contains only a basic system without any GUI."
msgstr ""
" - Ana-Sunucu:  Debian Edu sunucusuna mahsustur. Herhangi bir GUI\n"
"         (Grafik Kullanıcı Arabirimi) içermez. Bir Debian Edu\n"
"         aÄ?ında yalnızca bir adet Ana-sunucu olmalıdır.\n"
" - Ä°Å? istasyonu: Debian Edu aÄ?ındaki normal makineler içindir.\n"
" - Hafif-Ä°stemci-Sunucusu:\n"
"         'Ä°Å? istasyonu'nu kapsar ve iki aÄ? kartı gerektirir.\n"
" - KendibaÅ?ına: Debian Edu aÄ?ının dıÅ?ında kullanılacak makineler içindir.\n"
"         GUI içerir ve diÄ?er profillerle çakıÅ?ır.\n"
" - Sugar   : 'KendibaÅ?ına'nın, çocukları paylaÅ?maya teÅ?vik eden ve\n"
"         ortak öÄ?renmeyi saÄ?layan Sugar masaüstü ortamını içeren\n"
"         bir çeÅ?ididir.\n"
" - Asgari  :  Debian Edu aÄ?ıyla bütünleÅ?iktir ama GUI içermez;\n"
"         sadece temel bir sistem içerir."

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "Standalone profile cannot be used with other profiles"
msgstr "KendibaÅ?ına profili diÄ?er profillerle kullanılamaz"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid ""
"The Standalone profile cannot be installed together with any other profile "
"on the same machine. Please either only choose Standalone or any other "
"combination excluding Standalone."
msgstr ""
"KendibaÅ?ına profili aynı makineye diÄ?er profillerle birlikte kurulamaz. "
"Lütfen ya sadece KendibaÅ?ına'yı; ya da KendibaÅ?ına'yı içermeyen diÄ?er "
"bileÅ?imleri seçin."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid "Standalone installation is partly manual"
msgstr "KendibaÅ?ına kurulumu kısmen elle yürütülür"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid ""
"The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-"
"installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose "
"priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"KendibaÅ?ına kurulumu, elle bölümlemeyi kolaylaÅ?tıracak Å?ekilde hâlihazırda "
"diÄ?er profiller kadar otomatikleÅ?tirilmemiÅ?tir. Å?imdi Debian kurulum "
"programının ana menüsüne gireceksiniz. Otomatik kurulumu yeniden etkin "
"kılmak için \"Debconf önceliÄ?ini deÄ?iÅ?tir\" menüsünden \"yüksek\" önceliÄ?i "
"seçin."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
msgstr "Otomatik bölümleme aracını kullanmak istediÄ?inizden emin misiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid ""
"This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: "
"THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important "
"data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a "
"backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr ""
"Bu iÅ?lem makinede bulunan tüm disklerin bölümleme tablosunu yok edecektir. "
"TEKRAR EDÄ°YORUM: BU Ä°Å?LEM MAKÄ°NEDE BULUNAN TÃ?M SABÄ°T DÄ°SKLERDEKÄ° VERÄ°LERÄ° "
"SÄ°LECEKTÄ°R! EÄ?er yedeklenmemiÅ? önemli verileriniz varsa iÅ?lemi Å?imdi "
"durdurup yedekleme yapmak isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda kurulumu daha"
" sonra tekrar baÅ?latmalısınız."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Paket kullanım anketine katılmak ister misiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"The system may anonymously supply the distribution developers with "
"statistics about the most used packages on this system. This information "
"influences decisions such as which packages should go on the first "
"distribution CD."
msgstr ""
"Bu sistemde en çok kullanılan paketler hakkındaki istatistiksel bilgiler "
"isimsiz (anonim) Å?ekilde daÄ?ıtım geliÅ?tiricilerine iletilebilir. Bu "
"bilgiler, daÄ?ıtımın birinci CD'si içinde olması gereken paketlerin "
"belirlenmesi gibi bazı kararlar üzerinde etkili olacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week, sending statistics to the distribution developers. The collected "
"statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr ""
"Katılmak isterseniz otomatik gönderim betiÄ?i haftada bir kez çalıÅ?acak ve "
"toplanan istatistikleri daÄ?ıtım geliÅ?tiricilerine gönderecektir. Bu "
"istatistiklere http://popcon.debian.org/ adresinden eriÅ?ilebilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure popularity-"
"contest\"."
msgstr ""
"Burada yapılan seçim daha sonra, \"dpkg-reconfigure popularity-contest\" "
"komutu çalıÅ?tırılarak deÄ?iÅ?tirilebilir."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Debian Edu profilini kur (menü sırasını takip et)"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Some errors were found during installation"
msgstr "Kurulum sırasında bazı sorunlarla karÅ?ılaÅ?ıldı:"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr "Bu sorunları Debian Edu geliÅ?tiricilerine bildirmeyi düÅ?ünün."

# Turkish translation of ejabberd debconf template.
# Copyright (C) 2008
# This file is distributed under the same license as the ejabberd package.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ejabberd\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: twerner@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-15 10:37+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-16 23:54+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Poedit-Language: Turkish\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "The name of the host ejabberd will serve:"
msgstr "ejabberd hizmetini sunacak makinenin adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Please enter the hostname of your Jabber server (in lowercase)."
msgstr "Lütfen Jabber sunucunuzun makine adını girin (küçük harflerle)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "The username of an admin account for ejabberd:"
msgstr "ejabberd yönetici hesabının kullanıcı adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Please provide the name of an account to administrate the ejabberd server. After the installation of ejabberd you can use this account to log in with any Jabber client to do administrative tasks or go to http://${hostname}:5280/admin/ and log in with this account to enter the admin interface. Enter the username part here (e.g. ${user}), but use the full Jabber ID (e.g. ${user}@${hostname}) to log into ejabberd web interface; otherwise it will fail."
msgstr "Lütfen ejabberd sunucusunu yönetecek olan hesabın adını girin. Kurulum bittikten sonra yönetimsel görevleri yerine getirmek için bu herhangi bir Jabber istemcisini kullanarak bu hesapla oturum açabilir ya da http://${hostname}:5280/admin/ adresine gidip bu hesapla oturum açarak yönetim arayüzüne girebilirsiniz. Buraya kullanıcı adı kısmını girin (ör. ${user}), ama ejabberd web arayüzüne eriÅ?mek için tam Jabber kimliÄ?ini (ör. ${user}@${hostname}) kullanın, aksi takdirde oturum açamazsınız."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Leave empty if you don't want to create an admin account automatically."
msgstr "Yönetici hesabını otomatik olarak oluÅ?turmak istemiyorsanız bu alanı boÅ? bırakın."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "The password for the admin account:"
msgstr "Yönetici hesabının parolası:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Please enter the password for the administrative user."
msgstr "Lütfen yönetimsel kullanıcının parolasını girin."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "The password for the admin account again for verification:"
msgstr "Yönetici hesabının parolası, doÄ?rulama için tekrardan:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Please reenter the password for the administrative user for verification."
msgstr "Lütfen yönetimsel kullanıcının parolasını doÄ?rulama için tekrar girin."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "The passwords do not match!"
msgstr "Parolalar eÅ?leÅ?medi!"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "The passwords you have typed do not match. Please try again."
msgstr "GirdiÄ?iniz parolalar eÅ?leÅ?medi. Lütfen tekrar deneyin."

# Debconf questions for the Linux-PAM package.
# Copyright (C) 2007 Steve Langasek <vorlon@debian.org>
# This file is distributed under the same license as the pam package.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam 0.99.7.1-5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: glibc@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-26 21:34+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-15 02:11+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Turkish\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Poedit-Bookmarks: 13,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1\n"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debhelper.in/locales.templates:1001
msgid "All locales"
msgstr "Tüm yereller"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid "Locales to be generated:"
msgstr "OluÅ?turulacak yereller: "

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid "Locales are a framework to switch between multiple languages and allow users to use their language, country, characters, collation order, etc."
msgstr "Yerel (locale), kullanıcıların kullanmak istediÄ?i dil, ülke, karakter, sıralama Å?ekli gibi dile özgü ayarlar arasında kolayca geçiÅ? yapmasını saÄ?layan bir yapıdır."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid "Please choose which locales to generate. UTF-8 locales should be chosen by default, particularly for new installations. Other character sets may be useful for backwards compatibility with older systems and software."
msgstr "Lütfen hangi yerellerin oluÅ?turulacaÄ?ını seçin. Yeni kurulum için UTF-8 yereller öntanımlı olarak seçilecektir. DiÄ?er karakter setleri daha eski sistemler ve yazılımlar ile uyumluluk için yararlı olabilir."

#. Type: select
#. Choices
#: ../debhelper.in/locales.templates:2001
msgid "None"
msgstr "Hiçbiri"

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid "Default locale for the system environment:"
msgstr "Sistem için öntanımlı yerel:"

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid "Many packages in Debian use locales to display text in the correct language for the user. You can choose a default locale for the system from the generated locales."
msgstr "Ã?oÄ?u Debian paketi mesajları göstermekte kullanacaÄ?ı dili belirlemek için yerelleri kullanır. OluÅ?turulmak üzere seçtikleriniz arasından sistem için öntanımlı bir yerel seçebilirsiniz."

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid "This will select the default language for the entire system. If this system is a multi-user system where not all users are able to speak the default language, they will experience difficulties."
msgstr "Bu ayar, sisteminizin bütününde kullanılacak dili belirleyecektir. EÄ?er farklı dilleri konuÅ?an kullanıcıların da bulunduÄ?u çok kullanıcılı bir sistem çalıÅ?tırıyorsanız, bu kullanıcılar bazı zorluklarla karÅ?ılaÅ?abilir. "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid "Do you want to upgrade glibc now?"
msgstr "\"glibc\"yi yükseltmek istiyor musunuz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid "Running services and programs that are using NSS need to be restarted, otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more. The installation process is able to restart some services (such as ssh or telnetd), but other programs cannot be restarted automatically. One such program that needs manual stopping and restart after the glibc upgrade by yourself is xdm - because automatic restart might disconnect your active X11 sessions."
msgstr "NSS kullanan çoÄ?u hizmetin yeniden baÅ?latılması gerekli; aksi takdirde bu hizmetler kimlik doÄ?rulama yapamaz ya da alan adı sorgulayamazlar. Kurulum iÅ?lemi ssh ya da telnetd gibi bazı hizmetleri yeniden baÅ?latabilir, ama diÄ?er programlar otomatik olarak yeniden baÅ?latılamaz. Bu tür, elle durdurulması ve glibc yükseltmesi tamamlandıktan sonra sizin tarafınızdan baÅ?latılması gereken bir program xdm'dir, çünkü otomatik yeniden baÅ?latma etkin X11 oturumlarınızın baÄ?lantısını kesebilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid "This script detected the following installed services which must be stopped before the upgrade: ${services}"
msgstr "Bu betik, aÅ?aÄ?ıdaki kurulmuÅ? hizmetlerin, yükseltme iÅ?leminden önce durdurulmaları gerektiÄ?ini algıladı: ${services}"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid "If you want to interrupt the upgrade now and continue later, please answer No to the question below."
msgstr "Yükseltmeyi Å?imdi durdurmak ve daha sonra devam etmek için lütfen aÅ?aÄ?ıdaki soruya Hayır yanıtını verin."

#. Type: string
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:2001
msgid "Services to restart for GNU libc library upgrade:"
msgstr "GNU libc kitaplıÄ?ının yükseltilmesi için yeniden baÅ?latılacak olan hizmetler:"

#. Type: string
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:2001
msgid "Running services and programs that are using NSS need to be restarted, otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more (for services such as ssh, this can affect your ability to login). Please review the following space-separated list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if needed."
msgstr "NSS kullanan çoÄ?u hizmetin yeniden baÅ?latılması gerekli; aksi takdirde bu hizmetler kimlik doÄ?rulama yapamaz ya da alan adı sorgulayamazlar (ssh gibi hizmetler söz konusuysa, oturum açamayabilirsiniz). Lütfen yeniden baÅ?latılacak hizmetlerin init.d betiklerinin aÅ?aÄ?ıdaki boÅ?luklarla ayrılmıÅ? listesini inceleyin ve gerekliyse listeyi düzeltin."

#. Type: string
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:2001
msgid "Note: restarting sshd/telnetd should not affect any existing connections."
msgstr "Not: sshd/telnetd'yi yeniden baÅ?latmak mevcut baÄ?lantıları etkilemez."

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for GNU libc upgrade"
msgstr "Bazı hizmetler GNU libc yükseltmesi için yeniden baÅ?latılamadı"

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:3001
msgid "The following services could not be restarted for the GNU libc library upgrade:"
msgstr "AÅ?aÄ?ıdaki hizmetler GNU libc kitaplıÄ?ının yükseltmesi için yeniden baÅ?latılamadı:"

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:3001
msgid "You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> start'."
msgstr "Bu hizmetleri '/etc/init.d/<hizmet> start' komutunu kullanarak elinizle baÅ?latmanız gerekecek."

#~ msgid ""
#~ "Choose which locales to generate. The selection will be saved to `/etc/"
#~ "locale.gen', which you can also edit manually (you need to run `locale-"
#~ "gen' afterwards)."
#~ msgstr ""
#~ "OluÅ?turulacak yerelleri seçiniz. Yapılan seçim '/etc/locale.gen' dosyası "
#~ "içinde saklanacaktır. Daha sonra bu dosyayı elle deÄ?iÅ?tirebilirsiniz "
#~ "(bunu yaptıktan sonra `locale-gen' komutunu çalıÅ?tırmanız gerekecektir)."

# Turkish translation of libwiki-toolkit-perl debconf template.
# Copyright (C) 2008
# This file is distributed under the same license as the libwiki-toolkit-perl package.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libwiki-toolkit-perl 0.76-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dom@earth.li\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-13 18:59+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-17 18:57+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Poedit-Language: Turkish\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Install version of Wiki::Toolkit requiring schema upgrade?"
msgstr "Å?ema yükseltmesi gerektiren Wiki::Toolkit sürümü kurulsun mu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "You are about to install a version of Wiki::Toolki which requires a database schema upgrade. Until you have run the upgrade procedure on Wiki::Toolkit databases, this will cause applications using Wiki::Toolkit to stop working."
msgstr "Wiki::Toolki'nin, veritabanı Å?ema güncellemesi gerektiren bir sürümünü kurmak üzeresiniz. Siz Wiki::Toolkit veritabanlarında yükseltme yordamlarını çalıÅ?tırana kadar Wiki::Toolkit kullanan programlar çalıÅ?mayacak."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "If your Wiki::Toolkit application installed an upgrade hook, this upgrade procedure will optionally run these hooks to automatically upgrade the database(s) belonging to this application."
msgstr "EÄ?er Wiki::Toolkit uygulamanız bir yükseltme kancası (hook) eklediyse, bu yükseltme yordamı, söz konusu uygulamaya ait veritaban(lar)ının otomatik olarak yükseltilmesini saÄ?lamak için bu kancaları çalıÅ?tırabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Automatically upgrade Wiki::Toolkit databases?"
msgstr "Wiki::Toolkit veritabanları otomatik olarak yükseltilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Upgrade hooks provided by Wiki::Toolkit applications have been found. They can be run after the package upgrade completes to automatically upgrade the relevant databases."
msgstr "Wiki::Toolkit uygulamaları tarafından saÄ?lanan yükseltme kancaları bulundu. Bu kancalar kurulumdan sonra ilgili veritabanlarını otomatik olarak yükseltmek için çalıÅ?tırılabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "It is recommended that you backup your Wiki::Toolkit databases before upgrading them."
msgstr "Yükseltmeden önce Wiki::Toolkit veritabanlarınızı yedeklemeniz önerilir."

# Turkish translation of silc-server debconf template.
# Copyright (C) 2008
# This file is distributed under the same license as the silc-server package.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: silc-server 1.1.11-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-silc-devel@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-24 07:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-17 19:45+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Poedit-Language: Turkish\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "SILC server name:"
msgstr "SILC sunucusunun adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Please enter the name of the SILC server (e.g. \"Our SILC server\")."
msgstr "Lütfen SILC sunucusun adını girin (ör. \"SILC sunucumuz\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "SILC server hostname:"
msgstr "SILC sunucusunun makine adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Please enter the hostname (or the IP address) of the SILC server (e.g. silc.example.org)."
msgstr "Lütfen SILC sunucusunun makine adını (ya da IP adresini) girin (ör. silc.ornek.org)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "SILC server administrator real name:"
msgstr "SILC sunucu yöneticisinin gerçek adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Please enter the real name of the operator running the SILC server (e.g. \"J. Random Operator\")."
msgstr "Lütfen SILC sunucu iÅ?letmeninin gerçek adını girin (ör. \"Bir Ä°Å?letmen\")"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
#: ../templates:5001
#: ../templates:6001
#: ../templates:7001
msgid "This field may be left empty."
msgstr "Bu alanı boÅ? bırakabilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "SILC server administrator email address:"
msgstr "SILC sunucu yöneticisinin e-posta adresi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Please enter the email address of the operator running the SILC server (e.g. silc@example.org)."
msgstr "Lütfen SILC sunucusunu çalıÅ?tıran iÅ?letmenin e-posta adresini girin (ör. silc@ornek.org)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "SILC server organization name:"
msgstr "SILC sunucusunun kurum adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Please enter the name of the organization running the SILC server (e.g. \"Our Organization\")."
msgstr "Lütfen SILC sunucusunu çalıÅ?tıran kurumun adını girin (ör. \"Kurumumuz\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "SILC server location:"
msgstr "SILC sunucusunun konumu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Please enter the name of the country where the SILC server is located."
msgstr "Lütfen SILC sunucusunun konumlandıÄ?ı ülkenin adını girin."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "SILC server administrator nickname:"
msgstr "SILC sunucu yöneticisinin takma adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Please enter the nickname of the administrator of the SILC server."
msgstr "Lütfen SILC sunucu yöneticisinin takma adını girin."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "The administrator will use it for identification on the server."
msgstr "Yönetici bu adı sunucudaki kimliÄ?i olarak kullanacak."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "SILC administrator passphrase:"
msgstr "SILC yöneticisinin geçiÅ? parolası:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Please enter the passphrase for the SILC server administrator."
msgstr "Lütfen SILC sunucu yöneticisi için bir geçiÅ? parolası girin."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "The administrator will need to use this passphrase in order to authenticate."
msgstr "Yöneticinin, kimliÄ?ini doÄ?rulamak için bu geçiÅ? parolasını kullanması gerekecek."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Please note that it will be stored in clear text in a configuration file."
msgstr "Bu parolanın yapılandırma dosyasında düz metin biçiminde saklanacaÄ?ını unutmayın."


Reply to: