[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

console-common 0.7.74: Please update debconf PO translation for the package console-commonHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
console-common. The English template has been changed, and now some messages
are marked \"fuzzy\" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against console-common.

Thanks,

# Turkish translation of console-common.
# This file is distributed under the same license as the console-common package.
# Recai Oktas <roktas@debian.org> 2004, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: console-common\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mckinstry@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-15 23:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-07 17:25+0300\n"
"Last-Translator: Recai Oktas <roktas@debian.org>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-9\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates.in:2001
msgid "Select keymap from arch list"
msgstr "Klavye düzenini mimari (arch) listesinden seç"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates.in:2001
msgid "Don't touch keymap"
msgstr "Klavye ayarına dokunma"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates.in:2001
msgid "Keep kernel keymap"
msgstr "Çekirdekle gelen klavye düzenini koru"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates.in:2001
msgid "Select keymap from full list"
msgstr "Klavye düzenini tam listeden seç"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:2002
msgid "Policy for handling keymaps:"
msgstr "Klavye düzenlerinin idaresinde uyulacak yöntem:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:2002
#, fuzzy
#| msgid "What is the layout family of your keyboard ?"
msgid "The keymap records the layout of symbols on the keyboard."
msgstr "Klavye düzeni hangi aileye ait?"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:2002
msgid ""
" - 'Select keymap from arch list': select one of the predefined keymaps\n"
"  specific for your architecture (recommended for non-USB keyboards);\n"
" - 'Don't touch keymap': don't overwrite the keymap in /etc/console,\n"
"  which is maintained manually with install-keymap(8);\n"
" - 'Keep kernel keymap': prevent any keymap from being loaded next time\n"
"  the system boots;\n"
" - 'Select keymap from full list': list all the predefined keymaps.\n"
"  Recommended when using cross-architecture (often USB) keyboards."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid "Ignored boot-time keymap in an old location"
msgstr ""
"Eski bir dizinde bulunan açılış zamanında yüklenmek niyetiyle hazırlanmış "
"bir klavye düzeni göz ardı edildi."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid ""
"The keymap configuration tool has been set up not to touch an existing "
"keymap."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "However, you have file(s) that were recognized as boot-time keymaps by "
#| "older versions of the console utilities, either in /etc/kbd/ or in /etc/"
#| "console-tools/, named default.kmap(.gz) and these are now ignored."
msgid ""
"However, there are some 'default.kmap(.gz)' file(s) either in /etc/kbd/ or "
"in /etc/console-tools/. These were recognized as boot-time keymaps by older "
"versions of the console utilities, but are now ignored."
msgstr ""
"Bununla birlikte, /etc/kbd veya /etc/console-tools dizininde default.kmap(."
"gz) ismiyle konsol araçlarının eski sürümleri tarafından açılış zamanı "
"klavye düzeni olarak tanınmış dosya veya dosyalarınız var. Bunlar göz ardı "
"edilecek."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you wish that one of them takes effect on next reboot, you will have "
#| "to move it to /etc/console/boottime.kmap.gz manually."
msgid ""
"If you wish one of these to take effect on next reboot, you will have to "
"move it to /etc/console/boottime.kmap.gz manually."
msgstr ""
"Bunlardan birinin bir sonraki açılışta etkin olmasını istiyorsanız, bu "
"dosyayı elle /etc/console/boottime.kmap.gz olarak kopyalayın."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid "Keyboard layout family:"
msgstr "Klavye düzeni ailesi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please specify the generic family name for your keyboard layout. Usually, "
#| "the layout family name is taken from the first keys on the left of the "
#| "top letters row of the keymap (this is at least true for qwerty and "
#| "azerty layouts)."
msgid ""
"Please specify the generic family name for the keyboard layout. Usually, the "
"layout family name is taken from the first keys on the left of the top "
"letters row of the keymap."
msgstr ""
"Lütfen seçtiğiniz klavye düzeninin ait olduğu genel ailenin ismini belirtin. "
"Aile, çoğunlukla klavyenin en üst harf sırasının solundaki tuşlarla "
"isimlendirilir (en azından qwerty ve azerty düzenleri için böyle)."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid "Keyboard layout:"
msgstr "Klavye düzeni:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "In order to refine your choice for a keymap, please mention the physical "
#| "layout of your keyboard."
msgid ""
"In order to refine the keymap choice, please select the physical layout of "
"the keyboard."
msgstr ""
"Klavye seçimini yenilemek için, klavyenizdeki tuşların fiziksel yerleşimini "
"belirtmeniz gerekiyor."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid "Keyboard variant:"
msgstr "Klavye alt türü:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The layout you selected has several variants. Please select the one "
#| "matching your keyboard."
msgid ""
"The selected keyboard layout has several variants. Please select the one "
"matching the keyboard."
msgstr ""
"Seçtiğiniz klavye düzeni çok sayıda alt türe sahip. Lütfen bunlardan uygun "
"birini seçin."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:7001 ../templates.in:8001
msgid "Keymap:"
msgstr "Tuş eşlemi"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The keyboard you selected allows you to choose among several keymaps. "
#| "Usually these were designed either for specific tastes (eg. dead keys or "
#| "not), or for specific needs (eg. programmer's keymaps)."
msgid ""
"The selected keyboard allows a choice from a range of keymaps. Usually these "
"were designed either for specific tastes (for instance with dead keys) or "
"for specific needs (such as programming)."
msgstr ""
"Seçtiğiniz klavye çok sayıda klavye düzeni arasında tercih yapmanıza olanak "
"sunuyor. Bunlar genellikle özel isteklere (ör. ölü tuşların kullanılıp "
"kullanılmaması) veya özel gereksinimlere (ör. programcı klavyesi) göre "
"tasarlanmıştır."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:8001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you use a keyboard from a different computer architecture, you can "
#| "choose a specific keymap in the full map."
msgid ""
"If the keyboard is designed for a different computer architecture, you "
"should choose a specific keymap in the full map."
msgstr ""
"Farklı bir bilgisayar mimarisine ait bir klavye düzeni kullanıyorsanız, tam "
"listeden belirli bir klavye düzeni seçebilirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:9001
#, fuzzy
#| msgid "Are you ready for the ADB keycodes transition?"
msgid "Are you ready for the ADB key codes transition?"
msgstr "ADB tuş kodlarına geçiş için hazır mısınız?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The kernel is configured to have the keyboard send ADB keycodes. This "
#| "behaviour is now deprecated and no longer supported by Debian."
msgid ""
"The kernel is configured to have the keyboard send ADB key codes. This "
"behavior is now deprecated and no longer supported."
msgstr ""
"Çekirdek, klavyenin ADB tuş kodlarını göndermesini sağlayacak şekilde "
"yapılandırılmış. Bu davranış artık terkedilmiştir ve Debian tarafından "
"desteklenmemektedir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "For best results you should reconfigure your kernel with "
#| "CONFIG_MAC_ADBKEYCODES=n. If you can't or don't want to do this for some "
#| "reason, pass keyboard_sends_linux_keycodes=1 as an argument to the kernel."
msgid ""
"For best results, you should reconfigure the kernel with "
"CONFIG_MAC_ADBKEYCODES=n. Alternatively, you can pass "
"'keyboard_sends_linux_keycodes=1' as an argument to the kernel."
msgstr ""
"En iyi sonuçlar için çekirdeğinizi CONFIG_MAC_ADBKEYCODES=n seçeneği ile "
"yapılandırmalısınız. Çeşitli nedenlerle bunu yapamıyor veya yapmak "
"istemiyorsanız, açılış sırasında keyboard_sends_linux_keycodes=1 ayarını "
"çekirdeğe geçirebilirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Beware that the transition will most probably break your X configuration "
#| "so it is strongly recommended that you exit all X sessions now and adapt "
#| "your configuration afterwards (start \"dpkg-reconfigure console-data\" as "
#| "root)."
msgid ""
"Please be aware that the transition will most probably break the X "
"configuration, so it is strongly recommended to close all X sessions now and "
"adapt the configuration afterwards by running 'dpkg-reconfigure console-"
"data'."
msgstr ""
"Dikkat edin, bu geçiş çok muhtemelen X yapılandırmasını bozacaktır. Bütün X "
"oturumlarından şimdi çıkmanız ve yapılandırmayı daha sonra icra etmeniz "
"(\"dpkg-reconfigure console-data\" komutunu root olarak çalıştırın) kuvvetle "
"önerilir."

#~ msgid ""
#~ "The keymap describes how keys are laid out on your keyboard, and what "
#~ "symbols (letters, digits, etc.) are drawn on them."
#~ msgstr ""
#~ "Klavye düzeni tuşların klavye üzerinde nasıl dizildiğini ve bunların "
#~ "üzerinde (harfler, rakamlar, vb.) hangi sembollerin bulunduğunu tanımlar."

#~ msgid ""
#~ "\"Select keymap from arch list\" will allow you to select one of the "
#~ "predefined keymaps specific for your architecture - you will most likely "
#~ "want this unless you have a USB keyboard."
#~ msgstr ""
#~ "\"Klavye düzenini mimari (arch) listesinden seç\" kullandığınız mimariye "
#~ "(i386, powerpc gibi) özgü önceden tanımlı klavye düzenlerinden birini "
#~ "seçmenizi sağlar - USB klavye kullanmıyorsanız bunun seçilmesi önerilir."

#~ msgid ""
#~ "\"Don't touch keymap\" will prevent the configuration system from "
#~ "overwriting the keymap you have in /etc/console. Select this if you want "
#~ "to keep a keymap you obtained through other means. Please remember to "
#~ "install new keymaps with install-keymap(8) if you select this choice."
#~ msgstr ""
#~ "\"Klavye ayarına dokunma\" bu yapılandırma sisteminin /etc/console "
#~ "dosyasında bulunan klavye ayarının üzerine yazmasını önleyecektir. Bu "
#~ "paketin kontrolü dışında bir yolla kurmak istediğiniz bir klavye düzeni "
#~ "varsa bunu seçin. Bu seçeneğin kullanılması halinde yeni klavye "
#~ "düzenlerini install-keymap komutuyla kurmayı lütfen unutmayın."

#~ msgid ""
#~ "\"Keep kernel keymap\" will prevent any keymap from being loaded next "
#~ "time your system boots. It will remove from /etc/console any keymap you "
#~ "may have already selected (it will be lost), but if you have already "
#~ "loaded a keymap, it cannot be changed back until you reboot."
#~ msgstr ""
#~ "\"Çekirdekle gelen klavye düzenini koru \" sistemin bir sonraki "
#~ "açılışında herhangi bir klavye düzeninin yüklenmesini önleyecektir. Bu "
#~ "seçenek /etc/console'da zaten varolan bir ayarı silecektir (bu ayarı "
#~ "kaybedeceksiniz). Fakat şu an zaten yüklenmiş ve etkin olan bir klavye "
#~ "düzeni varsa, sistemi tekrar açıncaya kadar bu ayar değiştirilemez."

#~ msgid ""
#~ "\"Select keymap from full list\" offers a full listing of all predefined "
#~ "keymaps. You want this, if you use an USB keyboard from a different "
#~ "computer architecture or if you use an adapter to use such a keyboard."
#~ msgstr ""
#~ "\"Klavye düzenini tam listeden seç\" önceden tanımlı bütün klavye "
#~ "düzenlerini listeler. Farklı bir mimaride USB klavye veya klavye için "
#~ "bir uyarlayıcı (adaptör) kullanıyorsanız bunu seçmek isteyeceksiniz."

#~ msgid ""
#~ "You have asked the keymap configuration tool not to touch an existing "
#~ "keymap you installed, or you asked for higher-priority questions only to "
#~ "be asked and the tool decided not to mess with your existing setup."
#~ msgstr ""
#~ "Bu yapılandırma aracının kurulu bulunan klavye düzenine dokunmamasını "
#~ "veya sadece yüksek önceliğe sahip yapılandırma sorularının yöneltilmesini "
#~ "istediğinizden mevcut ayarla ilgili hiçbir şey yapılmayacak."

#~ msgid ""
#~ "Select keymap from arch list, Don't touch keymap, Keep kernel keymap, "
#~ "Select keymap from full list"
#~ msgstr ""
#~ "Klavye düzenini mimari (arch) listesinden seç, Klavye ayarına dokunma, "
#~ "Çekirdekle gelen klavye düzenini koru, Klavye düzenini tam listeden seç"

#~ msgid "What policy do you want to apply regarding keymaps ?"
#~ msgstr ""
#~ "Klavye düzeniyle ilgili olarak hangi kuralın uygulanmasını istersiniz?"

#~ msgid "What is the keys layout of your keyboard ?"
#~ msgstr "Klavyenizin tuş düzeni nedir?"

#~ msgid "Which variant do you have ?"
#~ msgstr "Hangi alt türü (varyant) kullanıyorsunuz?"

#~ msgid "Which specific keymap do you want ?"
#~ msgstr "Özel olarak hangi klavye düzenini istiyorsunuz?"

#~ msgid "Which keymap do you want ?"
#~ msgstr "Hangi klavye düzenini istiyorsunuz?"

#~ msgid "yes, no"
#~ msgstr "evet, hayır"

Reply to: